तालिम/क्षमता विकास सामाग्री

स्थानीय तहको विभिन्न क्षेत्रगत क्षमता विकास तालिम सामाग्रीहरु निम्न बमोजिम रहेको छ ।