नगरपालिका तथा वातावरण ब्यवस्थापन महाशाखा

नेपाली

कार्य सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा- जनसहभागितामा आधारित सौर्यसडक बत्ती कार्यक्रम संचालन गर्ने साविकका १४३ नगरपालिकाहरु

कार्य सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा- जनसहभागितामा आधारित सौर्यसडक बत्ती कार्यक्रम संचालन गर्ने साविकका १४३ नगरपालिकाहरु

पृष्ठ