सामान्य प्रशासन महाशाखा

नेपाली

आवश्यक व्यवस्था मिलाउने सम्बन्धमा - श्री जिल्ला समन्वय अधिकारी, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय (सबै), श्री प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, महानगर/उपमहानगर/नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको कार्यालय (सबै)

समन्वय एवं सहयोग गर्ने सम्बन्धमा-जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सबै ।

निर्देशन सम्बन्धमा- जिविसको कार्यालयहरु (सबै)/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु (सबै)