प्रदेश नं ३ मा सञ्चालित स्थानीय तहको शासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रमका केहि झलकहरु ।