आ.व. २०७४।७५को प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उपस्थिति सम्बन्धमा- शाखा प्रमुखहरु सबै/आयोग/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रमहरु सबै/विभागहरु सबै

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.