आ.व. २०७३/७४ को बार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको वैठकमा उपस्थिति हुने सम्बन्धमा - विभाग/आयोग/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रम/शाखाहरु सबै ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.