आ.व. ७३/७४ को बार्षिक प्रगति विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा ताकेता - उल्लेखित विभाग/आयोग/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रमहरु ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.