बजेट कार्यान्वयन कार्यतालिका पठाइएको सम्बन्धमा- विभागहरु सबै/आयोग/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रमहरु सबै ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.