मतदाता नामावली दर्ता कार्यमा आवश्यक सहयोग गर्ने सम्बन्धमा- जि.स.स.को कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगर कार्यपालिका सबै/गाउँ कार्यपालिका सबै ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.