आ.व. २०७२/०७३को सम्पत्ति विवरण सम्बन्धमा- विभागहरु सबै/समिति/प्रतिष्ठानहरु सम्बन्धित सबै/जि.स.सको कार्यालयहरु सबै/जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका/महा/उपमहा/नगर कार्यपालिकाहरु सम्बन्धित सबै/गाउँपालिका/ गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सबै/

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.