गाउँकार्यपालिका तथा नगरकार्यपालिकाको लागि नमूना कानून उपलब्ध गराइएको सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका कार्यालय सबै/ गाउँपालिका कार्यालय सबै ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.