वस्ती विकास शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधाभूत निर्माण मापदण्ड२०७२( पहिलो संशोधन ) वारे - जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयसबै/जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सबै/महा/उप/नगरपालिका कार्यालय सबै/गाउँपालिका कार्यालय सबै ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.