सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिमको स्वत:प्रकाशन, २०७३ श्रावण, भाद्र र आश्विन

Document: 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.