प्रदेश मन्त्रालय एवं प्रदेशस्तरका निकायहरुमा कर्माचारी कामकाज गर्न खटाउने सम्बन्धमा - उल्लेखित मन्त्रालयहरु ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.