सूचना

E.g., 07/25/2024
E.g., 07/25/2024
सूचना सम्बन्धित शाखा / महाशाखा सूचनाको प्रकार समाचार मिति
नयाँ उत्पादित फलामका सामानमा निकासी कर महसुल तथा दस्तुर लिन नमिल्ने सम्बन्धमा (विरगंज महानगरपालिका ) । मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2018-09-16
दिवस मनाउने सम्बन्धमा । लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण शाखा अन्य 2018-09-16
वित्तीय विवरणको ढाँचा सम्बन्धमा । मन्त्रालय अन्य 2018-09-12
विवरण उपलब्ध गरार्इ दिनुहुन - श्री महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका/ जि.स.स. सबै । स्थानीय निकाय राजस्व परिचालन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-09-09
आ. व. ७४/७५ मा उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार प्राप्त गर्नु हुने निजामती कर्मचारीहरुको नामावली | मन्त्रालय अन्य 2018-09-07
शहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड (स्रोत पुस्तिका) (सबै स्थानीयतहहरु) । स्थानीय निकाय राजस्व परिचालन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-09-05
Mobile App संचालन सम्बन्धमा । सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-09-04
सूचना (निजामती सेवा दिवस, २०७४) । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा अन्य 2018-09-04
सरसफाई अभियान सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा । मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2018-09-03
आ. व. ७५/७६ को स्वीकृत बजेट सम्बन्धमा । मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2018-09-03
निजामती सेवा दिवस, २०७५ को नारा तय भएको सम्बन्धमा । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-09-02
सहायक सामग्रीको भन्सार छुट सिफारिस सम्बन्धमा ।(स्थानीयतहहरु सबै ) जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-09-02
संविधानको धारा ५३ बमोजिमको प्रगति पठाउने सम्बन्धमा -उल्लेखित निकायहरु । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-09-02
निजामती सेवा दिवस - २०७५ मनाउने सम्बन्धमा । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-08-31
विवरण उपलब्ध गराउने - (उल्लेखित कार्यालयहरु सबै) | मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2018-08-31
सिफारिस कार्यान्वयन सम्बन्धमा (स्थानीय तहहरु सबै )। मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2018-08-31
कार्य सम्पादन मूल्यांकन सम्बन्धमा । (उल्लेखित कार्यालयहरु ) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-08-29
कार्य सम्पादन मूल्यांकन सम्बन्धमा । (उल्लेखित कार्यालयहरु ) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-08-29
कार्य सम्पादन मूल्यांकन सम्बन्धमा । (उल्लेखित कार्यालयहरु ) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-08-29
स्थानीय विपद व्यवस्थापन कोष संचालन, कार्यविधि २०७५ (नमूना) word | वातावरण ब्यवस्थापन शाखा अन्य 2018-08-29
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा- स्थानीय तह सबै (काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाभित्रका) ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-08-28
कार्यक्रम सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिकाहरु सबै/गाउँपालिकाहरु सबै (तराई मधेसका २१ जिल्ला)/कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय (तराई मधेसका २१ जिल्ला) । मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2018-08-28
स्थानीय तहको न्यायिक समिति पदाधिकारीलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय (महोत्तरी र सिन्धुली) । ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-08-28
उपस्थिति सम्बन्धमा- प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यू, कास्की, स्याङ्जा, तनहूँ र पर्वतका उल्लिखित महानगरपालिका/नगरपालिका/गाउँपालिका। विकेन्द्रीकरण शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-08-26
विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा- विभागहरु सबै/समिति/प्रतिष्ठान/आयोग सबै/निजामती कितावखाना/निजामती कर्मचारी अस्पताल सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-08-26
प्रेस विज्ञप्ति - आ.व. २०७४/७५ को वार्षिक प्रगति समीक्षा वैठक । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2018-08-22
उपस्थिति सम्बन्धमा- श्री प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू- काठमाडौं उपत्यकाभित्रका महानगर/नगरपालिकाहरु सबै (१८)/काभ्रे जिल्लाका नगरपालिकाहरु सबै (६) विकेन्द्रीकरण शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-08-22
उपस्थिति सम्बन्धमा - उल्लेखित निकायहरु । एलजीसीडीपी अन्य 2018-08-21
विवरण उपलब्ध गरिदिने सम्बन्धमा - महानगरपालिका/उप-महानगरपालिका/नगरपालिका/गाँउपालिका सबै । मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2018-08-20
परिपत्र (उल्लेखित सबै )। कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-08-19
छात्रवृत्ति समितिकाे ३१६ अाैं बैठकका प्रस्ताव र निर्णय मन्त्रालय अन्य 2018-08-19
JDS छात्रवृत्तिमा अावेदन सम्बन्धी सूचना जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा अन्य 2018-08-19
आ.व. २०७४/७५ को बार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या विकास समाधान समितिको वैठकमा उपस्थिति सम्बन्धमा । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा अन्य 2018-08-19
स्थानीय तहको न्यायिक समिति पदाधिकारीलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समिति, मोरङ । ग्रामीण विकास शाखा अन्य 2018-08-17
आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को वार्षिक आर्थिक विवरण लगायतका प्रतिवेदन बारे- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै (७७)/स्थानीय तह सबै (७५३) । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-08-17
राष्ट्रिय शिक्षा दिवस तथा अन्तरराष्ट्रिय साक्षरता दिवस, २०७५ मनाउने बारे- स्थानीय तह (महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका) सबै। ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-08-16
कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिहरु सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-08-16
निजामती सेवा दिवस- २०७५ सम्बन्धमा- सबै मन्त्रालय/आयोग/कार्यालय/सचिवालय/केन्द्र/प्रदेश मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2018-08-16
राष्ट्रिय बालदिवस २०७५ मनाउने सम्बन्धमा- स्थानीय तह सबै। ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-08-16
JDS Explanatory Seminar सम्बन्धी सूचना जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा अन्य 2018-08-16
सूचना कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा अन्य 2018-08-16
जातीय सिफारिश र जातीय प्रमाणपत्र सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका सबै लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-08-15
एक गाउँ एक कृषि प्राविधिक सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिकाहरु सबै/गाउँपालिकाहरु सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-08-15
प्रदेश मन्त्रालय एवं प्रदेशस्तरका निकायहरुमा कर्माचारी कामकाज गर्न खटाउने सम्बन्धमा - मुख्यमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालय तथा प्रदेश स्तरका सबै मन्त्रालय । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-08-15
प्रदेश मन्त्रालय एवं प्रदेशस्तरका निकायहरुमा कर्माचारी कामकाज गर्न खटाउने सम्बन्धमा - उल्लेखित मन्त्रालयहरु । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-08-15
लेखा परीक्षण एवं सम्परीक्षण गराउने बारे- विभाग/आयोजना/कार्यक्रम/समितिहरु सबै/जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै/स्थानीय तह सबै। आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-08-15
स्वीकृत कानूनहरु पठाउने- गाउँपालिका सबै/नगरपालिका सबै। संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-08-15
उपस्थिति सम्बन्धमा- श्री नगर प्रमुखज्यू (धुलिखेल/पाँचखाल/कमलामाई नगरपालिका)/श्री अध्यक्षज्यू (सुनकोशी गाउँपालिका, सिन्धुली/रोशी गाउँपालिका, काभ्रे)। मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2018-08-14
बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाको खर्चको विवरण (Statement of Expenditure) पेश गर्ने सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगर कार्यपालिकाको कार्यालय /गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय (बहुक्षेत्रीय पोषण योजना लागू भएका सबै) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-08-12
सामाजिक परिचालिका सम्बन्धमा- स्थानीय तहहरु (विगतमा महिला जागृति कार्यक्रम लागू भएका) लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-08-12
मानव बेचविखन विरुद्धको दिवस सम्बन्धमा- स्थानीय तह (सबै) लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-08-12
एक गाउँ एक पशु सेवा प्राविधिक सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिकाहरु सबै/गाउँपालिकाहरु सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-08-12
आ.व. २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको अवस्था उपलब्ध गराईदिने बारे - उल्लेखित निकायहरु । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा अन्य 2018-08-10
प्रेस विज्ञप्ति - २०७५/४/२५ । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2018-08-10
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र हेरफेर बारे- महाशाखा (मन्त्रालय) सबै/विभागहरु सबै/जिल्ला समन्वय समिति सबै/गाउँपालिका सबै/नगरपालिका सबै संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-08-10
Audio Notice Board लागू गर्ने सम्बन्धमा । (स्थानीयतहहरु सबै) मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2018-08-09
Solar Power (Template Excel) मन्त्रालय अन्य 2018-08-08
सिचाई संवन्धी कार्य (Template Excel) मन्त्रालय अन्य 2018-08-08
प्रिकाष्ट आर.सि.सि.पाईपहरु तथा रिङहरु | (Template Excel) मन्त्रालय अन्य 2018-08-08
घर र जग्गा भाडा तथा क्षतिपूर्ति मुआव्जा निर्धारण (Template Excel) संघीय मामिला महाशाखा अन्य 2018-08-08
नयाँ राजश्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सम्बन्धमा- विभाग सबै/निजामती किताबखाना/निजामती कर्मचारी अस्पताल/आयोग/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रम/जि.स.स.को कार्यालय सबै/स्थानीय तहहरु सबै आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-08-08
स्थानीय स्तरको न्यूनतम दररेट निर्धारण सम्बन्धमा । (श्री गाउँपालिका / नगरपालिका सबै ) स्थानीय निकाय राजस्व परिचालन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-08-08
स्थानीय स्तरको न्यूनतम दररेट निर्धारण सम्बन्धमा । (श्री गाउँपालिका / नगरपालिका सबै ) स्थानीय निकाय राजस्व परिचालन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-08-08
सोझै भुक्तानी र बस्तुगत सहायताको विवरण प्रविष्टि सम्बन्धमा । (उल्लेखित सबै ) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-08-06
स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम पठाईदिने बारे (श्री आयोजना / कार्यक्रम/ प्रतिष्ठान सबै ) । योजना तथा वैदेशिक सहयोग समन्वय महाशाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-08-06
सम्पत्ति विवरण सम्बन्धमा ।( स्थानीय तह सबै) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-08-05
प्रेस विज्ञप्ति (२०७५।४।१८) योजना शाखा प्रेस विज्ञप्ति 2018-08-03
तुइन विस्थापन सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिका सबै/गाउँपालिका सबै। योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-08-03
स्थानीय सरकार संचालन ऐन , २०७४ बमोजिम वडा समिति वा वडा अध्यक्षबाट हुने अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धमा स्पष्ट गरिएको (श्री नागार्जुन नगरकार्य पालिका) | संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-08-02
परिपत्र सम्बन्धमा- उल्लिखित विभाग सबै/प्रतिष्ठान सबै/निजामती कितावखाना/निजामती कर्मचारी अस्पताल/फोहोरमैला व्य.प्रा.स.केन्द्र/जि.स.स.को कार्यालय सबै/स्थानीय तहहरु सबै आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-08-02
प्रकोप/महामारी नियन्त्रण पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य सम्बन्धमा- स्थानीय तहहरु (सबै) वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-08-02
फाजिल दरबन्दी सम्बन्धमा । मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2018-08-02
पुनःताकेता - आ.व. २०७४/७५ को वार्षिक विवरण उपलब्ध गराइदिने बारे (उल्लेखित निकायहरु) । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-07-31
विवरण उपलब्ध गराईदिने बारे । (नगर/गाउँपालिका सबै ) मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2018-07-31
आ.व. २०७५/७६ का लागि युनिसेफ नेपालको सशर्त वजेट प्रस्ताव कार्यान्वयन बारे - स्थानीय तहहरु सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-07-29
पदाधिकारीहरुको रिक्त पदको विवरण उपलब्ध गराइदिनु हुन- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय (७७) संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-07-29
कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धमा- प्रदेश तहका निकायहरु सबै/ महा/उपमहा/नगरपालिकाहरु सबै/गाउँपालिकाहरु सबै/जिल्ला समन्वय समितिहरु सबै | कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा अन्य 2018-07-29
मन्त्रालय अन्तर्गत महाशाखा तथा शाखाहरुको कार्य विवरण । मन्त्रालय अन्य 2018-07-27
प्रेस विज्ञप्ति (२०७५।४।१०) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2018-07-26
प्रतिबद्धता कार्यान्वयन सम्बन्धमा- स्थानीय तहहरु सबै/बोधार्थ: जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै । । सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-07-26
कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा- पत्रमा उल्लिखित महानगरपालिका/नगरपालिकाहरु वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-07-26
सोधभर्ना हिसाबको विवरण पठाइदिने सम्बन्धमा । (DOLIDAR, DOCR, SNRTP, DRILIP, LGCDP, CIP) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-07-25
प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धमा (जि.स. स. सबै )। मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2018-07-25
प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धमा ।(स्थानीय तह सबै ) मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2018-07-25
कर्मचारी छात्रवृत्ति सम्बन्धी - ३१५ अाै‌‌ बैठक । जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा अन्य 2018-07-25
Enrollment Information Session सम्बन्धी सूचना | जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा अन्य 2018-07-25
स्थानीय तहको कर्मचारीको अवकाश तथा अन्य सुविधा सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समिति सबै/गाउँपालिका सबै/नगरपालिका सबै ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-07-24
मन्त्रालय अन्तर्गत महाशाखा तथा शाखाहरुको कार्य विवरण । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा अन्य 2018-07-24
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा । (जि.स.स. काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, काभ्रेपलान्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, धादिंग, नुवाकोट, मकवानपुर, चितवन) मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2018-07-24
आ.व. २०७४/७५ को वार्षिक प्रगति विवरण उपलब्ध गराई दिने- शाखाहरु (मन्त्रालय) सबै/स्था.पू.वि. तथा कृषिसडक विभाग/केन्द्रीय पञ्जीकरण विभाग/निजामती किताबखाना योजना तथा वैदेशिक सहयोग समन्वय महाशाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-07-23
आ.व. २०७४/७५ को वार्षिक विवरण उपलब्ध गराइदिने बारे - उल्लेखित निकायहरु । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-07-23
संगठन संरचना र दरबन्दी सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै) मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2018-07-23
Enrollment Information Session सम्बन्धी सूचना जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा अन्य 2018-07-22
परिपत्र सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका कार्यालयहरु (सबै) वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-07-22
जिल्ला निकासी कर सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिहरु सबै (७७) जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-07-20
सवारी साधन प्रवेश शुल्क र पेट्रोलियम पदार्थको विक्रेतालाई लगाएको शुल्क सम्बन्धमा- वीरगञ्ज महानगरपालिका/श्री प्र.म. तथा म.प.को कार्यालय/अर्थ मन्त्रालय/नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरु (७५२) जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-07-20
साना विकास परियोजनाहरुको कार्यान्वयन गर्ने निकाय तथा कार्यान्वयन प्रक्रियाका सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिहरु सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाहरु सबै/गाउँपालिकाहरु सबै । वैदेशिक सहयोग समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-07-19
अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै। वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-07-19
कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धमा- प्रदेश तहका निकायहरु सबै/ महा/उपमहा/नगरपालिकाहरु सबै/गाउँपालिकाहरु सबै/जिल्ला समन्वय समितिहरु सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-07-19
प्रेस विज्ञप्ति (२०७५।४।३) ग्रामीण विकास शाखा प्रेस विज्ञप्ति 2018-07-19
उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धमा- गाउँपालिका/नगरपालिका सबै । ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-07-19
विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिहरु सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाहरु सबै/गाउँपालिकाहरु सबै । ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-07-19
आवश्यक सहयोग गरिदिने सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिका सबै/गाउँपालिका सबै । ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-07-19
आ.व. २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना सम्बन्धमा - उल्लेखित निकायहरु । योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-07-17
आ.व. २०७५/७६ को कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना सम्बन्धमा - उल्लेखित निकायहरु । योजना शाखा अन्य 2018-07-17
जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरुको सेवा सुविधा सम्वन्धमा - जिसस सबै । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-07-16
संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्क राज्य अन्तर्गतको Rochester सिटी सँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना सम्बन्धमा । मन्त्रालय अन्य 2018-07-15
स्थानीय विकास कोष संचालन सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-07-15
रा.प. व्दितीय श्रेणीका कर्मचारीका लागि सेवाकालीन तालिम सम्बन्धी सूचना जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा अन्य 2018-07-15
प्रेस विज्ञप्ति (२०७५।३।२९) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2018-07-13
बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२ को कार्यान्वयन सम्बन्धमा (सबै स्थानीय तहलाई जनहितमा जारी सूचना) | मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2018-07-11
विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ताकेता (जि.स.स., स्थानीय तहहरु सबै ) । अग्नि नियन्त्रण तथा विपद् ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-07-11
सूचना । मन्त्रालय अन्य 2018-07-10
प्रेस विज्ञप्ति - सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी ( २०७५/०३/२५) । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2018-07-10
३७औं वरिष्ठ कार्यकारी विकास कार्यक्रम (SEDP) सम्बन्धी सूचना जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा अन्य 2018-07-09
रा.प.तृतीय श्रेणीका कर्मचारीका लागि सेवाकालीन तालिम सम्बन्धी सूचना जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा अन्य 2018-07-09
नगर/ गाउँ सभामा बजेट पेश भएको विवरण पठाउने सम्बन्धमा- जि.स.स.को कार्यालय सबै/स्थानीय तह सबै ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-07-08
प्रेस विज्ञप्ति - स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको सम्पर्क विवरण सम्बन्धी पुस्तिका । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2018-07-08
विवरण पठाउने सम्बन्धमा । वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-07-05
बेरुजु फ़र्छयौट तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पेश्की फ़र्छयौट बारे । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-07-04
उजुरी \ गुनासो सम्बन्धमा । वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-06-29
नगर/ गाउँ सभामा बजेट पेश भएको विवरण पठाउने सम्बन्धमा । मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2018-06-29
लिलाम विक्रि सम्बन्धी सूचना सम्बन्धमा । मन्त्रालय अन्य 2018-06-29
मौजुदा सूची दर्ता गराउने बारेको सूचना कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा अन्य 2018-06-29
सहभागिता सम्बन्धमा । (महा/उपमहा /नगरपालिकाहरु, गाउँपालिकाहरु, प्रदेश नं. २ सबै ) मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2018-06-29
नेपाल सरकारको नीति, कार्यक्रम, तथा बजेट कार्यान्वयनको कार्ययोजना तयारी सम्बन्धमा । (महाशाखा/शाखा सबै , स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग , केन्द्रीय पंजीकरण विभाग , आयोजना /प्रतिष्ठान कार्यक्रम सबै ) योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-06-27
प्रेस विज्ञप्ति - LGCDP १० औ राष्ट्रिय कार्यकारी समितिको वैठक । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2018-06-26
"विद्यार्थी भर्ना विशेष अभियान, २०७५" दोश्रो चरणको कार्ययोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा- जि.स.स.को कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सबै । संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-06-26
आवश्यक सहयोग तथा सहजीकरण गर्नु हुन- जि.स.स.को कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सबै । संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-06-26
निकासा फुकुवा सम्बन्धमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्राप्त- उल्लिखित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरु आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-06-25
कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागिता सम्बन्धमा- श्री नगरपालिका कार्यालय सबै (प्रदेश नं. ६ र ७) वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-06-21
सुरक्षित आप्रवासन परियोजनामा साझेदारी र सहकार्य सम्बन्धमा- उल्लिखित गाउँपालिका/नगरपालिका/जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय (३९ जिल्ला) ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-06-21
अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) ऐन, २०७५ (Word) | मन्त्रालय अन्य 2018-06-21
हरित शहरी योजना तथा विकास सम्बन्धी अन्तरक्रिया/छलफल कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु (बनेपा/सूर्यविनायक/कागेश्वरी मनहरा/गोदावरी नगरकार्यपालिकाको कार्यालयहरु वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-06-21
विश्व योग दिवस जुन २१ (असार ७) मनाउने बारे- स्थानीय तह सबै। ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-06-21
आ.व. २०७५/७६ मा स्थानीय सरकारले लिन सक्ने ऋणको सीमा सम्बन्धमा- स्थानीय तह सबै । योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-06-19
विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा- स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग, पुल्चोक/केन्द्रीय पञ्जीकरण विभाग, बबरमहल/निजामती किताबखाना, ललितपुर/जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहानगर/गाउँपालिका सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-06-19
सम्पति विवरण दर्ता सम्बन्धमा- विभागहरु सबै/निजामती कर्मचारी अस्पताल/नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान/जिल्ला समन्वय समितिहरु सबै/महा/उपमहा/नगर/गाउँपालिका सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-06-19
लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा अन्य 2018-06-19
बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगर/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय (बहुक्षेत्रीय पोषण योजना लागू भएका सबै) ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-06-19
हरित शहरी योजना तथा विकास सम्बन्धी अन्तरक्रिया/छलफल सम्बन्धमा- उल्लिखित नगरपालिका/नगर कार्यपालिकाको कार्यालयहरु वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-06-18
निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा (अनाथ तथा युक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) ऐन, २०७५)- केन्द्रीय पञ्जीकरण विभाग, बबरमहल, काठमाडौं लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-06-18
आ.व. २०७५/७६ को बार्षिक बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै ) योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-06-17
सशर्त अनुदान रकम फिर्ता सम्बन्धमा- स्थानीय तह सबै । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-06-15
IEE कार्यसूची तथा प्रतिवेदन स्वीकृत सम्बन्धमा । (स्थानीयतह सबै , जि.स.स. को कार्यालय सबै) वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-06-14
प्रेस विज्ञप्ति (२०७५।२।३०) सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा प्रेस विज्ञप्ति 2018-06-13
स्थानीय तहको आ.व. ०७५/७६ को बजेट सम्बन्धमा - स्थानीय तह (सबै) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-06-11
स्थानीय तहको आ.व. ०७४/७५ को संशोधित बजेट सम्बन्धमा - स्थानीय तह (सबै) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-06-11
परिपत्र- सबै स्थानीय तहहरु मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2018-06-10
बेरुजु फर्छयौट बारे । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-06-10
स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा एवं बजेटको स्रोत व्यवस्थापन । स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा एवं बजेटको स्रोत व्यवस्थापन । (महा/उपमहा /नगरपालिका एवं गाउँपालिका सबै ) योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-06-10
जानकारी सम्बन्धमा ।(शाखा/महाशाखा सबै) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-06-08
निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा (जि.स. स. जुम्ला, तातोपानी,हिमा ,सिंजा ,पातारासी ,कन्कासुन्दारी, तिला गाउँपालिकाको कार्यालय जुम्ला )। (New) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-06-08
निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा (महा /उपमहा /नगरपालिका , गाउँ पालिका एवं जि.स. स. सबै )। (New) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-06-08
स्थानीय सरकारको क्षमता विकासका क्षेत्र/विषय पहिचान सर्वेक्षण फारम भर्ने बारे - महा/उप-महा/नगरपालिका/गाउँपालिका/जिल्ला समन्वय समिति (सबै) । जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा अन्य 2018-06-07
तालिम कार्यक्रम संचालन सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समिति (सबै) जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-06-07
हरित शहरी योजना तथा विकास सम्बन्धी अन्तरक्रिया/छलफल सम्बन्धमा- उल्लिखित नगरपालिका/नगर कार्यपालिकाको कार्यालयहरु वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-06-06
जिन्सी सामानको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा- उल्लिखित समिति/आयोग/प्रतिष्ठान/कार्यक्रम/इकाइ कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-06-06
प्रेस विज्ञप्ति (२०७५।२।२२) ग्रामीण विकास शाखा प्रेस विज्ञप्ति 2018-06-05
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५ ग्रामीण विकास शाखा अन्य 2018-06-05
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५ कार्यान्वयन सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सबै ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-06-05
वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्बन्धमा- विभागहरु सबै/नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान/कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान/निजामती कर्मचारी अस्पताल/जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका कार्यालय सबै/गाउँपालिका कार्यालय सबै वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-06-04
प्रेस विज्ञप्ति (२०७५।२।२१) सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा प्रेस विज्ञप्ति 2018-06-04
परिपत्र सम्बन्धमा- पत्रमा उल्लिखित महा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-06-03
लेखा परीक्षण व्यहोराको फर्छ्यौट एवं कार्यान्वयन बारे- विभाग/आयोग/समिति/कार्यक्रम/प्रतिष्ठान सबै/जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सबै/स्थानीय तह सबै आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-06-01
स्वशासन पत्रिका, ४४ औं अंकको लागि लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना । सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा अन्य 2018-05-31
जि स स मार्फत तालिम बजेट खर्च गर्ने शर्तहरु एलजीसीडीपी परिपत्र / निर्देशन 2018-05-30
मन्त्रालयबाट प्रकाशित विज्ञ व्यक्तिहरुको सेवा सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँपालिकाको कार्यालय सबै जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-05-29
सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन तथ वित्त सम्बन्धी प्रशिक्षण सामाग्री । जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा अन्य 2018-05-29
आवश्यक सहयोग गरिदिने सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिका सबै/गाउँपालिका सबै । ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-05-28
स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुका लागि सामाजिक समावेशीकरण तथा बहुसरोकारका विषयमा अनुशिक्षण सहयोगी पुस्तिका २०७५ (प्रस्तुती सामाग्री सहित) जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा अन्य 2018-05-28
गणतन्त्र दिवस सम्बन्धी परिपत्र- विभागहरु सबै/महा/नगरपालिका (काठमाडौं उपत्यकाभित्रका) सबै/महाशाखा (मन्त्रालय) सबै। कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-05-27
स्थानीय तहको लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया सम्बन्धमा- गाउँपालिका सबै/नगरपालिका सबै ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-05-27
एकीकृत सम्पत्ति करको प्रशिक्षण सामाग्री | जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा अन्य 2018-05-24
गा.पा./ न.पा. को न्यायिक समितिको तालिम सामग्री | जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा अन्य 2018-05-24
तालिम सञ्चालन सम्बन्धी संक्षिप्त जानकारी सम्बन्धमा -जिसस सबै । जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-05-24
स्थानीय तहको योजना तर्जुमा सम्वन्धी तालिम सामाग्री मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2018-05-24
स्थानीय उर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ | (Word File) अग्नि नियन्त्रण तथा विपद् ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-05-24
सहभागिता सम्बन्धमा | (स्थानीय तहहरु- गाउँ/नगरपालिका, रुपन्देही) अग्नि नियन्त्रण तथा विपद् ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-05-24
गणतन्त्र दिवसको तयारी सम्बन्धमा - काठमाण्डौ/ललितपुर महानपा, भक्तपुर/मध्यपुरठमी/किर्तीपुर नपा, जिसस काठमाण्डौ/भक्तपुर/ललितपुर मन्त्रालय अन्य 2018-05-23
कार्यक्रमा सहभागिता सम्बन्धमा - श्री मेयर/उपमेयर/अध्यक्ष/उपअध्यक्ष/प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूहरु सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा अन्य 2018-05-23
प्रशासन पत्रिका १३० औं अंकको लागि लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना मन्त्रालय अन्य 2018-05-22
विज्ञ श्रोत व्यक्तिहरुको छनौट सूची प्रकाशित सम्बन्धमा । जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा अन्य 2018-05-21
कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागिता सम्बन्धमा- श्री नगर प्रमुखज्युहरु, उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै, प्रदेश नं. ४ र ५ वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-05-21
प्रथम चरण तयार भएको स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा बजेट तर्जुमासम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रमको प्रस्तुती सामाग्री मन्त्रालय अन्य 2018-05-21
सहभागिता सम्बन्धमा- नगर कार्यपालिकाको कार्यालय/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय (रोल्पा, रुकुम पूर्वी, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, दैलेख) ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-05-20
कार्यक्रम स्थल सम्बन्धमा -प्रमुख/उप-प्रमुख/प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु (कर्णाली प्रदेश र प्रदेश नं ७ अन्तर्गतका स्थानीय तहहरु सबै) | सुशासन प्रवर्धन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-05-18
गोष्ठीमा सहभागीता सम्बन्धमा (प्रमुख/उप-प्रमुख/जि.स.अधिकारीहरु- कर्णाली प्रदेश र प्रदेश नं ७ अन्तर्गतका जि.स.स.हरु सबै) | सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-05-18
सहभागिता सम्बन्धमा- नगर कार्यपालिकाको कार्यालय/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय (रोल्पा, रुकुम पूर्वी, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, दैलेख) ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-05-18
परिपत्र सम्बन्धमा- स्थानीय तहहरु सबै वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-05-17
जानकारी सम्बन्धमा- उल्लिखित महा/उपमहा/नगर कार्यपालिकाको कार्यालयहरु मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2018-05-17
विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा- स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग, पुल्चोक/केन्द्रीय पञ्जीकरण विभाग, बबरमहल/निजामती किताबखाना, ललितपुर कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-05-17
गाऊँपालिका/नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४ (नमूना) संशोधन सम्बन्धमा- गाउँपालिका सबै/नगरपालिका सबै संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-05-16
आवश्यक सहयोग गरिदिनु हुन- नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको कार्यालय/कोहलपुर नगरपालिकाको कार्यालय/खजुरा/जानकी/बैजनाथ गाउँपालिकाको कार्यालय ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-05-16
स्थानीय तहका बेरुजु फर्छ्यौट तथा सम्परीक्षण सम्बन्धमा | (महा/उपमहा/नगरपालिका / गाउँपालिका सबै) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-05-11
कार्यालयमा आबद्धताका लागि समन्वय र सहजीकरण सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिका सबै। ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-05-11
पाठ्यपुस्तकको रकम निकासा तथा बितरण अनुगमन सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँपालिकाको कार्यालय सबै । योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-05-09
आवश्यक समन्वय गरिदिनु हुन- जि.स.स.को कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सबै । ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-05-08
सीमाक्षेत्र विकास कार्यक्रम, नयां बानेश्वरको सूचना मन्त्रालय अन्य 2018-05-07
गोष्ठीमा सहभागिता सम्बन्धमा- श्रीमान प्रमुख/उपप्रमुख/जिल्ला समन्वय अधिकारीज्यूहरु (प्रदेश नं.५ अन्तर्गतका जिल्ला समन्वय समितिहरु) सुशासन प्रवर्धन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-05-07
जानकारी सम्बन्धमा- उल्लिखित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरु संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-05-07
एकीकृत सम्पत्ति कर सम्बन्धी प्रशिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तिहरु | नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) अन्य 2018-05-07
प्रचार प्रसार गरिएको सम्बन्धमा- सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि । सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा अन्य 2018-05-07
१०० दिनको प्रगति उपलब्ध गराइदिने बारे- शाखाहरु सबै/आयोग/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रम सबै/विभाग सबै/निजामती किताबखाना, हरिहरभवन/ने.प्र.प्र.प्रतिष्ठान, जावलाखेल/कर्मचारी प्र.प्रतिष्ठान, बागडोल/निजामती कर्मचारी अस्पताल, मिनभवन अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-05-07
राजस्व सुधार योजना तर्जुमा कार्यशाला सम्बन्धमा - उल्लेखित स्थानीय तह । मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2018-05-02
स्थानीय तहको संशोधित विस्तृत बजेट सम्बन्धमा - स्थानीय तह (सबै) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-05-02
स्थानीय तहको वडा संचालन सम्बन्धी तालिम सामग्रीहरु | जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा अन्य 2018-04-29
वैदेशिक अध्ययन/छात्रवृती सम्बन्धी सूचना मन्त्रालय अन्य 2018-04-27
विशेष व्यवस्थाका लागि निर्देशन सम्बन्धमा- जिल्ला विकास समितिको कार्यालय (नवलपरासी वर्दघाट सुस्ता पूर्व/नवलपरासी वर्दघाट सुस्ता पश्चिम/रुकुम पूर्वी भाग/रुकुम पश्चिम भाग) संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-04-27
स्थानीय तहको संशोधित बजेट सम्बन्धमा - स्थानीय तह सबै । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-04-27
बजेट तर्जुमा सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा-रौतहट जिल्लाका नगरपालिका प्रमुखज्यू सबै/गाउँपालिका अध्यक्षज्यू सबै/गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको कार्यालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू सबै/गाउँपालिका तथा नगरपालिका कार्यालयका लेखा प्रमुखज्यू सबै जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-04-26
प्रेस विज्ञप्ति - दोश्रो चौमासिक वैठक (२०७५-१-१२) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2018-04-25
गाउँपालिका/नगरपालिका विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2018-04-25
संशोधित कार्यक्रम बारे- श्रीमान् प्रमुख/उपप्रमुख/प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूहरु (स्थानीय तह- प्रदेश नं.५,६ र ७) सुशासन प्रवर्धन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-04-25
न्यायिक समिति कार्यसम्पादन सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम- सिन्धुली जिल्लाका गाउँपालिका तथा नगरपालिका (सबै) जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-04-24
न्यायिक समिति कार्यसम्पादन सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम- मोरङ जिल्लाका गाउँपालिका तथा नगरपालिका (सबै) जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-04-24
न्यायिक समिति कार्यसम्पादन सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम- रौतहट जिल्लाका गाउँपालिका तथा नगरपालिका (सबै) जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-04-24
"वातावरणमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम तथा राजश्व सुधार कार्ययोजना" सम्बन्धी अभिमुखीकरण/छलफल सम्बन्धमा- उल्लिखित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको कार्यालयहरु वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-04-24
आ.व. २०७४।७५ को दोश्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको वैठकमा उपस्थिति सम्बन्धमा - (विभाग/आयोग/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रमहरु/शाखाहरु)सबै/निजामती किताबखाना/निजामती कर्मचारी अस्पताल अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-04-23
हाजिर हुन जाने बारे- श्री सबै कर्मचारीहरु (यस मन्त्रालयको निर्णयानुसार पदस्थापन भई कामकाज गर्न खटाइएका सबै) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-04-23
विवरण पठाइदिने सम्बन्धमा- स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग/ आयोजना/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रमहरु सबै योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-04-23
आ.व. २०७४/७५ को बजेट सिलिङ्ग सम्बन्धमा- आयोजना/समिति/ प्रतिष्ठान/कार्यक्रम सबै योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-04-23
न्यायिक समिति कार्यसम्पादन सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम- कञ्चनपुर जिल्लाका गाउँपालिका तथा नगरपालिका (सबै) जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-04-23
सहभागिता सम्बन्धमा- श्री महानगरपालिका/ नगरपालिका (काठमाडौं उपत्यकाका सबै) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-04-22
निकासा फुकुवा सम्बन्धमा- उल्लिखित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरु आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-04-22
स्थानीय सरकारको क्षमता विकास रणनीति सम्बन्धी अन्तरक्रियामा सहभागिता सम्बन्धमा- श्री उपप्रमुख, गौरीगंगा नगरपालिका, धनगढी/गाउँपालिका महासंघ, काठमाडौं जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-04-20
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागिता सम्बन्धमा- श्री प्रदेश सबै (संलग्न सूची बमोजिमका सहभागीहरु) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-04-20
विवरण संकलन गरी पठाउने सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-04-20
बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाको खर्चको विवरण (Statement of Expenditure) पेश गर्ने सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगर/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय (बहुक्षेत्रीय पोषण योजना लागू भएका सबै) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-04-20
स्थानीय तहमा जान चाहने कर्मचारीले रोज्ने फारमको ढांचा | (NEW) मन्त्रालय अन्य 2018-04-20
कार्यक्रम स्थल सम्बन्धमा | (श्रीमान् प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत) (स्थानीय तहहरु, प्रदेश नं-३) सुशासन प्रवर्धन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-04-19
विवरण उपलव्ध गराईदिने सम्बन्धमा - श्री जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु (सबै) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-04-19
न्यायिक समिति कार्य सम्पादन स्रोत सामग्री सम्बन्धमा | मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2018-04-19
स्थानीय सरकारको क्षमता विकास रणनीति सम्बन्धी अन्तर्क्रियामा सहभागिता सम्बन्धमा | मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2018-04-19
स्थानीय सरकारको क्षमता विकास रणनीति सम्बन्धी अन्तर्क्रियामा सहभागिता सम्बन्धमा | मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2018-04-19
परिपत्र सम्बन्धमा- (विगतको स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुको विवरण)- स्थानीय तहहरु सबै/बोधार्थ: जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै (७७) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-04-17
कार्यक्रम स्थल सम्बन्धमा- श्रीमान् प्रमुख/उपप्रमुख/ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूहरु (स्थानीय तह- प्रदेश नं.३) सुशासन प्रवर्धन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-04-17
स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा | (शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय) मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2018-04-16
स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा | (कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय ) मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2018-04-16
स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा | (महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय) मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2018-04-16
स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा | (स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय) मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2018-04-16
स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा | (वन तथा वातावरण मन्त्रालय) मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2018-04-16
स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा | (महिला, वालवालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय) मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2018-04-16
स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा | (श्री कृषि, भुमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय) मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2018-04-16
स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा | (तथ्यांक विभाग) मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2018-04-16
स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा | (उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय) मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2018-04-16
स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने मापदण्ड, २०७४ मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2018-04-16
स्थानीय तहमा कामकाज गर्न निवेदन दिने बारेको सूचना मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2018-04-16
जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरु संचालन गर्ने सम्बन्धमा- महाशाखा सबै (मन्त्रालय)/विभाग सबै/जि.स.स. सबै/गाउँपालिका सबै/नगरपालिका सबै संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-04-16
बहुक्षेत्रीय पोषण योजना पुस्तिका पठाइएको बारे- महा/उपमहा/नगर/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय (बहुक्षेत्रीय पोषण योजना लागू भएका सबै) ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-04-16
मनसुन पूर्वतयारी सम्बन्धमा- स्थानीय तह (सबै) वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-04-16
निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा- स्थानीय तहहरु सबै । वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-04-15
सहभागिता सम्बन्धमा- उल्लिखित जिल्लाका महा/उपमहा/नगर/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-04-15
पूर्व सावधानी सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, ७७ (सबै)/महानगर/उपमहानगर/नगरपालिका/गाउँपालिका ७५३ (सबै) योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-04-15
आ.व. २०७४/७५ को स्वीकृत बजेट सम्बन्धमा (DoLIDAR)- गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सबै मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2018-04-13
विभुषणको सिफारिश सम्बन्धमा- विभाग सबै/समिति/प्रतिष्ठान/आयोग सबै/महा/उपमहा/नगर/गाउँपालिका सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-04-13
जानकारी सम्बन्धमा (राजपत्रमा भूल सुधार)- महाशाखा सबै (मन्त्रालय)/विभाग सबै/जिल्ला समन्वय समिति सबै/गाउँपालिका सबै/नगरपालिका सबै संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-04-12
बहुक्षेत्रीय पोषण योजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा | ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-04-11
स्थानीय तहको सशर्त अनुदान तर्फ संशोधित बजेट विवरण सम्बन्धमा | (स्थानीय तहहरु सबै ) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-04-10
निर्णय सम्बन्धमा | (सबै स्थानीय तहहरु ) विकेन्द्रीकरण शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-04-10
स्थानीय तहको कर्मचारी सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समिति सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका सबै/गाउँपालिका सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-04-08
एकीकृत सम्पत्ति कर सम्बन्धी प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी हुने बारे- संलग्न विवरण अनुसारका जिल्ला समन्वय समितिहरु/संलग्न विवरण अनुसारका उपमहानगर/नगरपालिकाहरु नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2018-04-08
आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गर्नु हुन- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु (मोरङ, पर्सा, भक्तपुर, कास्की, सुर्खेत, बाँके, कैलाली) संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-04-08
एकीकृत सम्पत्ति कर सम्बन्धी प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी हुने बारे- संलग्न विवरण अनुसारका जिल्ला समन्वय समितिहरु/संलग्न विवरण अनुसारका महानगर/उपमहानगर/नगरपालिकाहरु नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2018-04-08
स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्था, २०७४ (PDF) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा अन्य 2018-04-08
सम्पत्ति स्थानान्तरण सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै नगरपालिका तथा वातावरण ब्यवस्थापन महाशाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-04-06
सामुदायिक विद्यालयमा विधार्थी भर्ना अभियान संचालन सम्बन्धमा | (महा/उपमहा /नगर/गाउँपालिका ) विकेन्द्रीकरण शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-04-05
विधार्थी भर्ना अभियान सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2018-04-05
Email Address सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै/महा/उपमहा/नगर/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयहरु सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-04-05
एकीकृत सम्पत्ति कर सम्बन्धी प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी हुने बारे | नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) सरुवा / बढुवा 2018-04-05
स्थानीय तहको संगठनात्मक ढांचा तथा दरबन्दी तेरिज मन्त्रालय अन्य 2018-04-05
स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीको बैदेशिक भ्रमण सम्बन्धमा | योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-04-04
स्थानीय तहको सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ स्थानीय तहको प्रशासनिक संगठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2018-04-04
बेरुजु फर्छ्यौट सम्बन्धमा- विभाग/आयोग/समिति/कार्यक्रम/प्रतिष्ठान सबै/जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सबै/स्थानीय तह सबै आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-04-04
आगलागी तथा डढेलो व्यवस्थापन सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका सबै अग्नि नियन्त्रण तथा विपद् ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-04-04
विवरण उपलब्ध गराउने बारे- विभागहरु सबै/समिति/प्रतिष्ठान/आयोग/कार्यक्रम/आयोजना सबै योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-04-03
कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागिता सम्बन्धमा- प्रदेश नं. १ र २ का महा/उपमहा/नगरपालिका कार्यालयहरु सबै। वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-04-03
वहु क्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमको निकासा फुकुवा सम्बन्धमा- कार्यक्रम लागू भएका स्थानीय तहहरु (३०८) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-04-03
विवरण उपलव्ध गराईदिने सम्बन्धमा - श्री जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु (सबै), श्री महा/उप/नगरकार्यपालिकाको कार्यालयहरु (सबै), श्री गाउँकार्यपालिकाको कार्यालयहरु (सबै) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-04-03
जनशक्ति तथा श्रोत साधन व्यवस्थापन सम्बन्धमा- जि. स. स. को कार्यालय (नवलपरासी, वर्दघाट सुस्ता पूर्व)/जि.स.स. को कार्यालय (नवलपरासी, वर्दघाट सुस्ता पश्चिम)/जि.स.स. को कार्यालय (रुकुम, पूर्व)जि.स.स. को कार्यालय (रुकुम पश्चिम) विकेन्द्रीकरण शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-04-03
प्रेस विज्ञप्ति २०७४.१२.१९ (एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४ नमूना) योजना तथा वैदेशिक सहयोग समन्वय महाशाखा प्रेस विज्ञप्ति 2018-04-02
एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ (नमूना) नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) अन्य 2018-04-02
जानकारी सम्बन्धमा- उल्लिखित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2018-04-01
आ.व. २०७४/७५ को स्वीकृत बजेट सम्बन्धमा- गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सबै मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2018-04-01
जानकारी सम्बन्धमा- उल्लिखित नगर कार्यपालिकाको कार्यालयहरु मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2018-04-01
संक्षिप्त विवरण पठाउने ताकेता- पत्रमा उल्लिखित महा/उपमहा/नगरपालिकाहरु नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2018-03-30
अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा २ नं. प्रदेशको संशोधित कार्यक्रम- नगरप्रमुख/उपप्रमुख, प्रदेश२का सबै महा/उपमहा/नगरपालिकाहरु/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, प्रदेश२का सबै गाउँपालिकाहरु/प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रदेश २ का सबै नगर कार्यपालिका/गाउँ कार्यपालिका सुशासन प्रवर्धन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-03-28
कुटनीतिक प्रतिनिधिसंग गर्ने भेटघाट सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समिति सबै/महा/उपमहा/नगर/गाउँपालिका सबै योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-03-28
स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४, नमुना कार्यविधि (PDF) मन्त्रालय अन्य 2018-03-28
स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४, नमुना कार्यविधि (WORD) मन्त्रालय अन्य 2018-03-28
सामाजिक परिचालकहरुलाई सेवा करारमा परिचालन गर्ने सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगर/गाउँपालिकाहरु सबै सामाजिक परिचालन तथा गैसस समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-03-28
प्रेस विज्ञप्ति (स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४, नमुना कार्यविधि)| मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2018-03-28
अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा- नगर प्रमुख/उपप्रमुख, प्रदेश १ देखि ७ का सबै महा/उपमहा/नगरपालिकाहरु/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, प्रदेश १ देखि ७ का सबै गाउँपालिकाहरु/प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रदेश १ देखि ७ का सबै नगर कार्यपालिकाहरु/गाउँ कार्यपालिकाहरु सुशासन प्रवर्धन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-03-27
आ.व. २०७४/७५ को दोश्रो चौमासिक प्रगति विवरणको ताकेता सम्बन्धमा- शाखाहरु सबै (मन्त्रालय)/विभागहरु सबै। अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-03-27
चालू आ.व.को वजेट कार्यान्वयन सम्बन्धमा- विभागहरु सबै/योजना/कार्यक्रम/परियोजना/समिति/प्रतिष्ठान सबै योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-03-26
नेपाल सरकार (सचिवस्तर) को मिति २०७४।१२।१२ को निर्णय अनुसार स्थानीय तहमा काजमा खटाइएका कर्मचारीहरुको विवरण कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा अन्य 2018-03-26
आवश्यक सहयोग सम्बन्धमा- स्थानीय तह (सबै) विकेन्द्रीकरण शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-03-23
खर्चको प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय (सबै)/जिल्ला प्राविधिक कार्यालय (सबै)/स्थानीय तह (सबै) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-03-23
प्रेस विज्ञप्ति (२०७४।१२।९) सामान्य प्रशासन महाशाखा प्रेस विज्ञप्ति 2018-03-23
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ (नमूना) योजना शाखा अन्य 2018-03-23
"घ" वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि (नमूना) उपलब्ध गराइएको बारे- महाशाखा सबै (मन्त्रालय)/विभाग सबै/महा/उपमहा/नगर/गाउँपालिका सबै संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-03-22
पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरण सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगर/गाउँपालिका सबै विकेन्द्रीकरण शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-03-21
प्रमुख प्रशिक्षक प्रशिक्षण (Master's Training of Trainers) मा सहभागी हुने सम्बन्धमा - श्री जिल्ला समन्वय अधिकारीहरु - उल्लिखित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-03-19
प्रेस विज्ञप्ति (माननीय मन्त्रीज्यूको वहाली) योजना तथा वैदेशिक सहयोग समन्वय महाशाखा प्रेस विज्ञप्ति 2018-03-18
स्थानीय राजपत्रको नमूना- 2074.12.2 (Word) संघीय मामिला शाखा अन्य 2018-03-18
पुन अनुरोधः आर्थिक सर्वेक्षण ०७४/७५ को लागि विवरण उपलब्ध गराईदिने बारे - विभाग/आयोग/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रम/सम्बन्धित महाशाखा- शाखा सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-03-15
आ.व. २०७४/७५ को दोश्रो चौमासिक अवधिमा सम्पादित लक्ष्य नतोकिएका प्रमुख उपलब्धीहरुको विवरण उपलब्ध गराइदिने बारे - विभाग/शाखाहरु सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-03-15
आ.व. २०७४/७५ को दोश्रो चौमासिक प्रगति विवरण उपलब्ध गराइदिने बारे - विभाग/आयोग/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रमहरु सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-03-15
आवश्यक व्यवस्था मिलाउने सम्बन्धमा - श्री जिल्ला समन्वय अधिकारी, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय (सबै), श्री प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, महानगर/उपमहानगर/नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको कार्यालय (सबै) सामान्य प्रशासन महाशाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-03-13
स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४(परिमार्जित) योजना शाखा अन्य 2018-03-13
चालू आ.व. २०७४/७५ को वार्षिक कार्यक्रम सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै/गाउँपालिकाको कार्यालयहरु सबै मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2018-03-11
वैदेशिक अध्ययन र अवलोकन स्थगन सम्बन्धमा- विभागहरु (सबै)/आयोगहरु (सबै)/समिति तथा प्रतिष्ठानहरु (सबै)/स्थानीय तहहरु (सबै) जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-03-09
जानकारी सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिका सबै/गाउँपालिका सबै वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-03-07
निर्णय कार्यान्वयन गर्ने- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/ महा/उपमहा/नगर/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयहरु सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-03-07
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउने सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगर/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-03-07
बैदेशिक अध्ययन छात्रवृति सम्बन्धी सूचना (KOICA-KOREA) जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा बैदेशिक मनोनयन 2018-03-07
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (नमूना कानुन) Word File| मन्त्रालय अन्य 2018-03-06
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (नमूना कानुन) मन्त्रालय अन्य 2018-03-06
आवश्यक कागजातहरु उपलब्ध गराउने (ताकेता)- गौरीशंकर गाउँपालिका, दोलखा/धार्चे गाउँपालिका, गोरखा/राजपुर गाउँपालिका, दाङ संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-03-05
समन्वय गरिदिने- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वीरगञ्ज/बिराटनगर महानगरपालिका/हेटौंडा उपमहानगरपालिका नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2018-03-02
शिक्षक कर्मचारी काज सम्बन्धमा- श्रीमान् सचिवज्यू, शिक्षा मन्त्रालय/बोधार्थ: जिल्ला समन्वय समितिहरु सबै/गाउँपालिका/नगरपालिकाहरु सबै मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2018-02-28
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नाम तथा सीमाना परिवर्तन सम्बन्धी जानकारी- महाशाखा (मन्त्रालय) सबै/विभाग सबै/जिल्ला समन्वय समिति सबै /गाउँपालिका सबै/नगरपालिका सबै संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-02-28
जानकारी सम्बन्धमा- गाउँपालिका सबै/नगरपालिका सबै/जिल्ला समन्वय समिति सबै संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-02-28
अनुगमन प्रतिवेदन तथा विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगर/गाउँपालिका कार्यालयहरु सबै वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-02-28
ढुङ्गा, गिट्टी, बालुौा लगायत नदिजन्य पदार्थको उत्खनन तथा संकलनको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गराउने सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगर/गाउँपालिका कार्यालयहरु सबै वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-02-28
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा- स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग/स्थानीय तहहरु सबै । सुशासन प्रवर्धन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-02-27
कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागिता सम्बन्धमा- उल्लिखित महा/उपमहा/नगरपालिका कार्यालयहरु । वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-02-27
पिछडिएको समुदाय (OBC) उत्थान विकास समितिको पिछडिएको समुदाय छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना मन्त्रालय अन्य 2018-02-26
स्थानीय तहमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुको कार्यविवरण सम्बन्धमा- स्थानीय तहहरु सबै (७५३) विकेन्द्रीकरण शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-02-25
सहभागीता बारे | पूर्वाधार विकास महाशाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-02-23
कोष व्यवस्थापन सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सबै योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-02-21
मासिक प्रतिवेदन पठाउने बारे- बहु क्षेत्रीय पोषण योजना लागू भएका सबै महा/उपमहा/नगर/गाउँपालिकाको कार्यालय ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-02-21
स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन | संघीय मामिला शाखा अन्य 2018-02-21
प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७४ (नमूना) उपलब्ध गराइएको बारे- महाशाखा (मन्त्रालय) सबै/विभागहरु सबैजिल्ला समन्वय समितिहरु सबै/गाउँपालिका सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका सबै संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-02-21
आवश्यक कागजातहरु उपलब्ध गराउने- उल्लिखित गाउँपालिकाहरु (८) तथा नगरपालिका (१) संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-02-21
आवश्यक सहयोग र समन्वय गरिदिनु हुन- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय (उल्लिखित २४ जिल्ला)/महा/उपमहा/नगर/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय (उल्लिखित २४ जिल्ला) सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-02-18
संखुवासभा जिल्लाका सबै स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा अन्य 2018-02-18
पदाधिकारी तोकिएको सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सबै ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-02-18
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मनाउने सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय/महा/उपमहा/नगर/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-02-15
आगामी आ.व. २०७५/७६ को वार्षिक बजेट तयार सम्बन्धमा- स्थानीय तह सबै आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-02-14
पाठ्यपुस्तक वितरण सम्बन्धमा- स्थानीय तहहरु (सबै ७५३) विकेन्द्रीकरण शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-02-14
बैदेशिक अध्ययन छात्रवृति सम्बन्धी सूचना (Australian Awards Scholarship 2019) जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-02-12
जानकारी सम्बन्धमा- महाशाखा (मन्त्रालय) सबै/विभाग सबै/जिल्ला समन्वय समिति सबै/गाउँपालिका सबै/नगरपालिका सबै संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-02-12
उपस्थिति सम्बन्धमा- महाशाखा (मन्त्रालय) सबै/विभाग सबै/समिति, प्रतिष्ठान, आयोग सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-02-12
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मनाउने सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगर/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-02-12
जानकारी सम्बन्धमा- उल्लिखित नगरपालिकाको कार्यालयहरु मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2018-02-12
आगामी आ.व. २०७५/७६ को वार्षिक बजेट तयार सम्बन्धमा- स्थानीय तह सबै आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-02-12
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा- जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, सबै ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-02-12
संक्षिप्त विवरण सम्बन्धमा- गाउँपालिकाहरु सबै (४६०)/नगरपालिकाहरु सबै (२७६)/उपमहानगरपालिकाहरु सबै (११)/महानगरपालिकाहरु सबै (६) नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2018-02-11
वडा तहको खाता तथा कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा- स्थानीय तह सबै ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-02-11
का.स.मु. फाराम उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा- उल्लिखित जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सबै/सस्पेन्सन बृज डिभिजन, पुल्चोक, ललितपुर/पर्यटन कार्यालय, काकडभिट्टा, झापा कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-02-07
सम्पत्ति हस्तान्तरण बरबुझारथ गरी श्रेस्ता अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा- स्थानीय तह सबै आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-02-06
करार सम्झौता सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै/महा/उपमहा/नगर/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयहरु सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-02-05
स्पष्ट गरी पठाइएको- श्री इलाम नगरपालिका, बोधार्थ: गाउँपालिका सबै/नगरपालिका सबै संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-02-04
जनचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गर्ने सम्बन्धमा- स्थानीय तहहरु सबै । सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-02-02
विवरण पठाउने सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिका सबै नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2018-02-01
बेरुजु असुल उपर एवं फर्छ्यौटको विवरण पठाउने सम्बन्धमा- उल्लिखित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सुशासन प्रवर्धन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-31
कर्मचारी विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय (सबै) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-31
प्राविधक कर्मचारीहरुको हाजिरी प्रमाणित गरी पठाउने सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगर/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय (भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लाका सबै) मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2018-01-29
Mason Training सञ्चालन सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगर/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय (भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्ला सबै) मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2018-01-29
जानकारी सम्बन्धमा- महाशाखा (मन्त्रालय) सबै/विभाग सबै/जिल्ला समन्वय समिति सबै/गाउँपालिका सबै/नगरपालिका सबै संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-29
बालमैत्री स्थानीय तह (वडा) घोषणा सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिका सबै/गाउँपालिका सबै ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-28
अन्तिम लेखा परीक्षण नगराएको सम्बन्धमा- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (उल्लिखित नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरु) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-28
जानकारी सम्बन्धमा- स्थानीय तहहरु सबै विकेन्द्रीकरण शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-28
संयुक्त वार्षिक समीक्षा बैठक सम्बन्धमा- प्रत्येक प्रदेशबाट उल्लिखित एक-एक महानगर/उपमहानगर/नगर/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयहरु कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-28
गाउँ/नगरको सभा सम्बन्धमा- महानगर/उपमहानगर/नगर/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सबै नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2018-01-28
वित्तीय सुशासन तथा बेरुजु फर्छ्यौट सम्बन्धी प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण गोष्ठीमा सहभागी हुन पठाइदिने सम्बन्धमा- पत्रमा उल्लिखित सबै आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-28
राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४१ औ बैठकले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने बारे - विभाग/शाखा सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-26
बेरुजु फर्छ्यौट सम्बन्धमा- स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग, पुल्चोक, ललितपुर आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-26
"घ" वर्गको निर्माण व्यवसाय इजाजत पत्र जारी, नवीकरण तथा खारेजी सम्बन्धमा- स्थानीय तहहरु सबै विकेन्द्रीकरण शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-25
परिपत्र (सवारी साधन सम्बन्धी)- महाशाखाहरु (मन्त्रालय) सबै/विभागहरु सबै/स्था.नि.वित्तीय आयोगको सचिवालय/स्था.शा. तथा सा.वि.कार्यक्रम (LGCDP)/सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम/कर्णाली क्षेत्र विकास इकाइ कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-25
आर्थिक विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा | आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-25
स्थानीय सञ्चितकोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र) को क्षेत्रीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण (TOT) मा सहभागिता सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय (संलग्न लिष्ट अनुसार)/स्थानीय तह (संलग्न लिष्ट अनुसार) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-25
जिल्ला समन्वय समितिमा रहेको कोष व्यवस्थापन सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-23
आवश्यक निर्देशन सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय (सबै)/महा/उपमहा/नगर कार्यपालिकाको कार्यालय (सबै)/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय (सबै) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-23
स्वेच्छिक अवकाश सम्बन्धी परिपत्र- विभागहरु सबै/समिति, प्रतिष्ठान, आयोग सबै/ जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै/महा/उपमहा/नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-23
स्थानीय शासन स्रोत पुस्तिका- महाशाखा (मन्त्रालय) सबै/स्था.नि.वि.आयोगको सचिवालय/विभागहरु सबै/जिल्ला समन्वय समितिहरु सबै/गाउँपालिका सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका सबै संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-22
Notice: Recruitment of EFLG District Associate वातावरण ब्यवस्थापन शाखा अन्य 2018-01-22
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा- काठमाडौं उपत्यकाभित्रका उल्लिखित महानगरपालिका/नगरपालिकाको कार्यालयहरु वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-21
सामुदायिक मेल मिलाप सम्बन्धी तालिममा सहभागिता सम्बन्धमा- रंगेली नगरपालिकाको कार्यालय, रंगेली मोरङ ग्रामीण विकास शाखा अन्य 2018-01-21
गाउँ/नगरको सभा सम्बन्धमा | नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2018-01-19
उन्नति समावेशी विकास कार्यक्रम सम्बन्धमा | पूर्वाधार विकास महाशाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-19
IT officer को शैक्षिक योग्यता सम्बन्धि स्पष्ट पारिएको बारे । एलजीसीडीपी परिपत्र / निर्देशन 2018-01-17
अनुगमन प्रतिवेदन तथा विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा | वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-17
सम्पर्क व्यक्ति तोकिदिने | वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-17
User Id र Password उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा | आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-17
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्वन्धी संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-16
स्थानीय तहको क्षमता विकास कार्यक्रमको प्रस्ताव सम्बन्धमा - नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका (तत्कालिन गा.वि.स.) संघ जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-14
स्थानीय तहको क्षमता विकास कार्यक्रमको प्रस्ताव सम्बन्धमा (गाउँपालिका र नगरपालिका - सबै) जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-14
आर्थिक सर्वेक्षण ७४/७५ को लागि विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा | अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-14
स्थानीय तहको क्षमता विकास कार्यक्रमको प्रस्ताव सम्बन्धमा | मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2018-01-14
परिपत्र सम्बन्धमा | कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-14
स्थानीय तहको क्षमता विकास कार्यक्रमको प्रस्ताव सम्बन्धमा (महाशाखा/शाखा सबै) जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-14
आर्थिक सर्वेक्षण ०७४/७५ को लागि विवरण उपलब्ध गराईदिने बारे - विभाग/आयोग/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रम/सम्बन्धित महाशाखा- शाखा सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-14
सहजीकरण तथा अनुगमन सम्बन्धमा - महाशाखा/शाखा सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-14
USAID का कार्यक्रमहरु सम्बन्धमा | वैदेशिक सहयोग समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-14
भूकम्प सुरक्षा दिवस, २०७४ मनाउने सम्बन्धमा | (जि.स.स. सबै) अग्नि नियन्त्रण तथा विपद् ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-14
चालु आ.व.०७४/७५ को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा - जिसस सबै । योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-12
१ मे.वा. सम्मको जलविद्युत उत्पादन आयोजनाको स्वीकृती सम्बन्धमा - स्थानीय तहहरु सबै | विकेन्द्रीकरण शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-12
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नाम र केन्द्र परिवर्तनको जानकारी गराइएको | संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-09
स्थानीय तहका लागि मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराइएका नमूना कानूनहरुको संगालो | संघीय मामिला शाखा अन्य 2018-01-09
आवश्यक कागजात पठाउने सम्बन्धमा | (छेडेदह गाउँपालिका) संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-08
विवरण सम्बन्धमा | कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-08
प्रेस विज्ञप्ति !!!! मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2018-01-07
आ.व. २०७३/७४को आन्तरिक आयको विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय (सबै) स्थानीय निकाय वित्तीय आयोग परिपत्र / निर्देशन 2018-01-05
वित्तीय सुशासन तथा बेरुजु फर्छ्यौट सम्बन्धी अभिमुखीकरणमा सहभागी हुन पठाइदिने सम्बन्धमा- स्थानीय तह (सबै), प्रदेश नं.१ आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-05
वित्तीय सुशासन तथा बेरुजु फर्छ्यौट सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यमा सहभागी हुन पठाइदिने सम्बन्धमा- उल्लिखित जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु/जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-05
आवश्यक निर्देशन सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय (सबै)/महा/उपमहा/नगरपालिका (सबै)/गाउँपालिकाहरु (सबै) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-05
सुझाव कार्यान्वयन सम्बन्धमा | (महा/उप-महा/नगरपालिका/ गाउँपालिका (सबै) सुशासन प्रवर्धन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-04
वित्तीय सुशासन तथा बेरुजु फर्छ्यौट सम्बन्धी अभिमुखीकरणमा सहभागी हुन पठाइदिने सम्बन्धमा- उल्लिखित ६ जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु/जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-04
वित्तीय सुशासन तथा बेरुजु फर्छ्यौट सम्बन्धी अभिमुखीकरणमा सहभागी हुन पठाइदिने सम्बन्धमा- उल्लिखित जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु/जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-02
वित्तीय सुशासन तथा बेरुजु फर्छ्यौट सम्बन्धी अभिमुखीकरणमा सहभागी हुन पठाइदिने सम्बन्धमा- स्थानीय तह सबै (प्रदेश नम्बर ६) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-02
राय उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा- भूकम्पीय आवास पुनर्निर्माण आयोजना, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (३१ जिल्ला सबै) मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2018-01-02
सडक बत्तीको बांकि बक्यौता तिर्ने सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँपालिकाको कार्यालय सबै नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख) परिपत्र / निर्देशन 2018-01-02
सहभागिता सम्बन्धमा- उल्लिखित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-02
विवरण उपलब्ध गराइदिने बारे- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय (सबै)। कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-02
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम तथा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा- जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, सबै ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-12-31
सामाजिक परिचालन कार्यक्रम सम्बन्धी परिपत्र सामाजिक परिचालन तथा गैसस समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-12-31
आ.व. ०७४/७५ को बजेट बक्तब्यको कार्यान्वयन एवम् कार्य प्रगति पठाउने बारे - महाशाखाहरु/विभागहरु/आयोजना/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रमहरु सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-12-29
सूचना प्रविधि अधिकृत (IT Officer) को करार नियुक्ति सम्बन्धमा एलजीसीडीपी परिपत्र / निर्देशन 2017-12-28
अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा - प्रदेश नं. ५ र ७ का जिल्लाहरु जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-12-28
सहभागिता सम्बन्धमा (जि.स.स.को कार्यालय र जिल्लास्थित स्थानीय तहहरु ) | आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-12-28
घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर रकम सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिहरु सबै स्थानीय निकाय राजस्व परिचालन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-12-27
आयोजना माग सम्बन्धमा- उल्लिखित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु वैदेशिक सहयोग समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-12-27
अभिमुखिकरण तालिम सम्बन्धमा- उल्लिखित महा/उपमहा/नगरपालिका कार्यालयहरु कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-12-27
जानकारी सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै/महा/उपमहा/नगर कार्यपालिकाको कार्यालयहरु सबै/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयहरु सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-12-27
आवश्यक कागजात पठाउने सम्बन्धमा- उल्लिखित छुट्टाछुट्टै गाउँपालिकाहरु तथा नगरपालिकाहरु संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-12-27
खुलाई पठाउने सम्बन्धमा- गाउँपालिका सबै/नगरपालिका सबै । संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-12-27
प्रेस विज्ञप्ति (२०७४।९।९) सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा प्रेस विज्ञप्ति 2017-12-24
अन्तिम लेखा परीक्षणमा उपस्थित हुने तथा सम्परीक्षणका लागि कागजात तयार गर्ने सम्बन्धमा- उल्लिखित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-12-22
प्रदेश नं. १ का जिल्लामा अभिमुखीकरणमा सहभागिता सम्बन्धमा - प्रमुखज्यू, उपप्रमुखज्यू तथा जिल्ला समन्वय अधिकारीज्यू, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय (१३ जिल्ला) जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा अन्य 2017-12-21
आ.व. २०७४।७५को प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उपस्थिति सम्बन्धमा- शाखा प्रमुखहरु सबै/आयोग/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रमहरु सबै/विभागहरु सबै अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-12-21
निर्देशन सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै/महा/उपमहा/नगर कार्यपालिकाहरु सबै/गाउँ कार्यपालिकाहरु सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-12-21
आ.व. २०७४/७५ को प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको वैठकमा उपस्थिति सम्बन्धमा - विभाग/शाखा/आयोग/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रमहरु सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-12-20
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको कार्यसूची तथा प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय (सबै) वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-12-20
विवरण उपलब्ध गराइदिने बारे- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय (भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्ला सबै) मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2017-12-20
आ.व. २०७४/७५ को प्रथम चौमासिक अवधिको प्रगतिको ताकेता सम्बन्धमा - विभाग/शाखाहरु सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-12-18
मेलमिलाप सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा- श्री रंगेली नगरपालिकाको कार्यालय ग्रामीण विकास शाखा अन्य 2017-12-18
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको संक्षिप्त परिचय पुस्तिका, २०७४ संघीय मामिला शाखा अन्य 2017-12-15
पुन:स्पष्टीकरण पेश गर्ने बारे | अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-12-15
कार्यविधिमाथि छलफल सम्बन्धमा- स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम, प्रदेश समन्वय इकाई, नेपालगञ्ज तथा धुलिखेल वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-12-15
प्राविधक कर्मचारीहरुको खटनपटन सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगर/गाउँ कार्यपालिकाहरु (भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लाका सबै) मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2017-12-15
प्रदेश नं. १ का जिल्लामा अभिमुखीकरणमा सहभागिता सम्बन्धमा जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-12-14
सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७४ मन्त्रालय अन्य 2017-12-13
निर्वाचित जनप्रतिनिधिज्यूको आ.व. २०७३/७४ को सम्पत्ति विवरण सम्बन्धमा जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-12-13
आर्थिक विवरण पेश गर्न ताकेता गरिएको सम्बन्धमा- उल्लिखित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु/स्थानीय तहहरु (संलग्न लिष्ट बमोजिम) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-12-12
Charts of Accounts (लेखा सूची) लागू गर्ने गराउने सम्बन्धमा | (जि.स.स., स्थानीय तह सबै) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-12-12
बेरुजु फर्छ्यौट कार्ययोजना र मार्ग दर्शन सम्बन्धमा- विभाग/कार्यक्रम/आयोजना/समितिहरु सबै/जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै/जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु सबै/महा/उपमहा/नगर/गाउँपालिकाहरु सबै आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-12-12
विज्ञ तथा प्रशिक्षार्थी स्रोत व्यक्तिहरु सुचिकृत गर्ने सम्वन्धी सूचना जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-12-12
आ.व. २०७४/७५ को प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा ताकेता - विभाग/आयोग/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रमहरु सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा अन्य 2017-12-11
स्थानीय तहको वडा खाता संचालन तथा अख्तियारीको व्दिविधा बारे स्पष्ट गरिएको सम्बन्धमा- स्थानीय तह सबै आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-12-10
आर्थिक विवरण सम्बन्धमा एलजीसीडीपी परिपत्र / निर्देशन 2017-12-10
ताकेता सम्बन्धमा | (जि.स.स. सबै) अग्नि नियन्त्रण तथा विपद् ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-12-08
जि.स.स.का विभिन्न कोषहरु तथा अन्य कोषमा रहेको मौज्दात रकम पठाउन पुन: ताकेता सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय अधिकारीज्यू, जिल्ला समन्वय समितिहरु आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-12-06
सहभागी मनोनयन गर्ने बारे- महा/उपमहा/नगर/गाउँपालिका कार्यालय सबै पूर्वाधार तथा प्रविधि विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-12-06
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगर/गाउँपालिकाको कार्यालय सबै आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-12-06
स्थानीय तहको आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/स्थानीय तह सबै आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-12-05
डकर्मी तालिमको लागि इच्छुक व्यक्तिहरुको विवरण संकलन बारे- नगर/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय (भुकम्प प्रभावित ३१ जिल्ला सबै) पूर्वाधार विकास महाशाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-12-04
सहयोग र समन्वय गरिदिने सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समिति (सबै) पूर्वाधार तथा प्रविधि विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-12-04
प्रेस विज्ञप्ति(२०७४।८।१४) सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा प्रेस विज्ञप्ति 2017-11-30
गुनासो सुनुवाईबाट कायम भएका लाभग्राहीहरुको अनुदान संझौता तथा भुक्तानी सम्बन्धमा- भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लाका जि.स.स.को कार्यालय/भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लाका भुकम्पीय आवास पुनर्निर्माण आयोजना, जिल्ला आयोजना कार्यालय इकाइ/ भूकम्प प्रभावित मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2017-11-29
परिपत्र सम्बन्धमा- भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लाका जि.स.स.को कार्यालय/भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लाका भुकम्पीय आवास पुनर्निर्माण आयोजना, जिल्ला आयोजना कार्यालय इकाइ/ भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लाका नगर/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2017-11-29
खुलाई पठाउने सम्बन्धमा- गाउँपालिका सबै/नगरपालिका सबै संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-29
विवरण उपलब्ध गराइदिने (जि.स.स. सबै) | पूर्वाधार विकास महाशाखा अन्य 2017-11-28
सुशासन प्रबर्द्धन रणनीति तथा कार्ययोजना, २०७४ सम्बन्धमा- स्थानीय तहहरु सबै (७५३) सुशासन प्रवर्धन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-27
राय सुझाव संकलन सम्बन्धमा- स्थानीय तहहरु सबै (७५३) विकेन्द्रीकरण शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-26
शीतलहर तथा हिमपात पूर्व तयारी सम्बन्धमा- जि.स.स.को कार्यालय (सबै शीतलहर तथा हिमपात जोखिम)/नगर कार्यपालिका (सबै शीतलहर तथा हिमपात जोखिम)/गाउँ कार्यपालिका (सबै शीतलहर तथा हिमपात जोखिम) अग्नि नियन्त्रण तथा विपद् ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-26
ज्येष्ठ नागरिक परिचय-पत्र वितरण निर्देशिका, २०७४ सम्बन्धमा- स्थानीय तहहरु सबै विकेन्द्रीकरण शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-23
स्थानीय तहमा जाने बजेट अख्तियारीको सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समिति सबै/गाउँपालिका सबै/नगरपालिका सबै योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-23
विवरण उपलब्ध गराइदिने(न.पा., गा.पा. सबै)/ समन्यव गरिदिने सम्बन्धमा (जि.स.स. सबै) मन्त्रालय अन्य 2017-11-21
आय र व्यय विवरण आ.व. ७३/७४ मन्त्रालय अन्य 2017-11-21
आ.व. २०७४/७५ को प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण उपलब्ध गराईदिने बारे - विभाग/आयोग/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रमहरु सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-21
गाउँपालिकाको कार्यालय, साकेला, खोटाङ/बोधार्थ: जि.स.स.को कार्यालय, खोटाङ ग्रामीण विकास शाखा अन्य 2017-11-20
जनशक्ति तथा श्रोत साधनको व्यवस्थापन सम्बन्धमा- जि.स.स.को कार्यालय नवलपरासी (वर्दघाट पश्चिम)/जि.स.स.को कार्यालय रुकुम (पश्चिम)/बोधार्थ: जि.स.स.को कार्यालयहरु, नवलपरासी (वर्दघाट सुस्ता पूर्व) र रुकुम (पूर्व) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-20
खुलाई पठाईदिने सम्बन्धमा - जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु (सबै) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-17
आयोजना कार्यान्वयनको तह निर्धारण सम्बन्धमा | मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2017-11-17
अभिमुखीकरण कार्यक्रमको स्थान संशोधन गरिएको सम्बन्धमा | (जि.स.स., स्थानीय तह प्रदेश नं. २ सबै) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-17
सामाजिक परिचालन कार्यक्रम सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समिति सबै/नगरपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँपालिकाको कार्यालय सबै सामाजिक परिचालन तथा गैसस समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-16
अभिमुखीकरण र MSNP योजना तर्जुमा सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा- महानगर/उपमहानगर/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-16
पर्यटन शुल्क सम्बन्धमा- खुम्बु पासाङ्गल्हामु गाउँपालिका, सोलुखुम्बु/चांगुनारायण नगरपालिका, भक्तपुर/छायाँनाथ रारा नगरपालिका, मुगु स्थानीय निकाय राजस्व परिचालन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-16
गाउँ / नगरपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्दन ऐन, २०७४ संघीय मामिला शाखा अन्य 2017-11-15
जानकारी सम्बन्धमा- स्थानीय तहहरु सबै (७५३) विकेन्द्रीकरण शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-15
वैदेशिक सहायताको अनुमानित विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा- शाखाहरु सबै (मन्त्रालय)/विभागहरु सबै/स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (LGCDP)/कर्णाली रोजगार विकास कार्यक्रम/सीमा विकास कार्यक्रम वैदेशिक सहयोग समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-13
जि.स.स. का विभिन्न कोषहरु तथा अन्य कोषमा रहेको मौज्दात रकमका सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय अधिकारीज्यू, जिल्ला समन्वय समितिहरु सबै (७७) विकेन्द्रीकरण शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-12
स्थानीय स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धमा- नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सबै ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-12
ज्येष्ठ नागरिक परिचय-पत्र वितरण निर्देशिका, २०७४ सम्बन्धमा- श्री महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय/बोधार्थ: गाउँपालिका/नगरपालिका सबै विकेन्द्रीकरण शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-12
उन्नति कार्यक्रमको बैठकमा सहभागी हुन- उल्लिखित जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु पूर्वाधार विकास महाशाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-12
निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको आ.व. २०७३/७४ को सम्पत्ति विवरण सम्बन्धमा - जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु (७७ सबै) जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-12
शिक्षा नियमावली, २०७४ (नमूना) | संघीय मामिला शाखा अन्य 2017-11-12
स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन प्रस्तावना | संघीय मामिला शाखा अन्य 2017-11-12
कर्मचारी विवरण सम्बन्धमा - जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु (सबै) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-10
विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय (सबै) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-10
निर्णयको कार्यान्वयन सम्बन्धमा- अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखा (मन्त्रालय)/विभाग सबै/समिति/प्रतिष्ठान/आयोग सबै । योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-10
संशोधित अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा - बारा र पर्सा जिल्लाका सम्पूर्ण स्थानीय तह जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा अन्य 2017-11-09
प्रदेश नं. ६ को अभिमुखीकरण कार्यक्रम स्थगित गरिएको सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय प्रदेश नं. ६/स्थानीय तह प्रदेश नं. ६ आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-09
समाचार प्रदेश नं. ६ को अभिमुखीकरण कार्यक्रम स्थगित गरिएको सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय प्रदेश नं. ६/स्थानीय तह प्रदेश नं. ६ आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-09
Website तथा MoFALD App प्रयोग गर्नु हुन- नगर/गाउँपालिकाको कार्यालय सबै । सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-09
कर्मचारी विवरण उपलव्ध गराईदिने सम्बन्धमा - जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु (सबै) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-08
ज्येष्ठ नागरिक परिचय-पत्र वितरण निर्देशिका, २०७४ सम्बन्धमा- स्थानीय तहहरु सबै विकेन्द्रीकरण शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-08
प्रदेश नं. २ को नक्शा | संघीय मामिला शाखा अन्य 2017-11-08
आवश्यक निर्देशन सम्बन्धमा- पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका, कास्की, प्रदेश नं.४ स्थानीय निकाय राजस्व परिचालन शाखा अन्य 2017-11-08
गाउँ/नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४ सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति (२०७४/५/२५) योजना तथा वैदेशिक सहयोग समन्वय महाशाखा प्रेस विज्ञप्ति 2017-11-08
एफ.एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७४ | मन्त्रालय अन्य 2017-11-08
सूचना तथा संचार प्रविधि सम्बन्धी बजेट तथा अनुदान परिचालन प्रकृया र विधि एलजीसीडीपी परिपत्र / निर्देशन 2017-11-08
पर्यटन शुल्क सम्बन्धमा | (गाउँ/नगरपालिका सबै) मन्त्रालय अन्य 2017-11-08
सूचना प्रविधि अधिकृतको करार सेवा सम्बन्धमा एलजीसीडीपी परिपत्र / निर्देशन 2017-11-08
जिल्ला समन्वय समितिको संगठन संरचना र दरवन्दी तेरिज सम्बन्धमा कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-07
विवरण उपलब्ध गराउनु हुन‍- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै अग्नि नियन्त्रण तथा विपद् ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-07
प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्बन्धमा- महाशाखा प्रमुखज्यू (मन्त्रालय) सबै/महानिर्देशकज्यू (विभाग) सबै/शाखा प्रमुखहरु (मन्त्रालय) सबै/राष्ट्रिय कार्यक्रम प्रवन्धकज्यू, स्था.शा. तथा सा.वि.कार्यक्रम (LGCDP) जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-07
प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-06
प्रदेश नं. २ मा अभिमुखीकरण सम्बन्धमा जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-06
खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्बन्धमा- श्री जिल्ला समन्वय अधिकारी, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै । योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-03
अभिमुखीकरण कार्यक्रमको तालिका संशोधन गरिएको सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, प्रदेश नं.१ र २/स्थानीय तह, प्रदेश नं.१ र २ आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-03
अभिमुखीकरणका लागि सहभागिता गराई दिनुहुन- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/स्थानीय तह सबै आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-02
स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ प्रकाशित भएको बारे | कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा अन्य 2017-11-01
हरित शहरी योजना तथा विकास सम्बन्धी अन्तरक्रिया/छलफल सम्बन्धमा- उल्लिखित नगरपालिका हरु वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-01
निर्देशन कार्यान्वयन सम्बन्धमा- विभाग सबै/जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका सबै/गाउँपालिका सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-01
स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ मन्त्रालय अन्य 2017-11-01
गाउँपालिका र नगरपालिका कायमगर्ने गरि उक्त एकाईहरुको नाम, संख्या, सीमाना, केन्द्र र वडाको सीमाना सहितको विवरण | संघीय मामिला महाशाखा अन्य 2017-10-31
बहु क्षेत्रीय पोषण योजना कार्यान्वयनका लागि सम्पर्क व्यक्ति तोकिदिने बारे- उल्लिखित महा/उपमहा/नगर/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-10-29
तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा- उल्लिखित जि.स.स.को कार्यालयहरु/स्थानीय तह प्रदेश नं.४ (सबै) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-10-29
आ.ले.प. गराउने सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै (७५)/स्थानीय तह (७४४) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-10-29
जिल्ला आयोजना समन्वय अधिकृत सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै (७७) मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2017-10-25
नगरपालिका तथा गाउंपालिका स्तरीय अभिमुखिकरण सम्बन्धमा- उल्लिखित नगर/गाउं कार्यपालिकाको कार्यालयहरु ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-10-23
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा- महाशाखा (मन्त्रालय) सबै/विभाग सबै/आयोजना/समिति/प्रतिष्ठान सबै/स्थानीय तह सबै योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-10-23
अन्तरकृया कार्यक्रममा उपस्थिति सम्बन्धमा- उ.म.न.पा. (धरान र इटहरी)/न.पा.(इनरुवा, दुहवी, रामधुनी र बराह)/गा.पा.(देवानगञ्ज, कोशी, गढी, बर्जु, भोक्राहा, हरिनगरा) नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2017-10-23
भवन आचार संहिता कार्यान्वयन गर्ने बारे- महा/उपमहा/नगरपालिका सबै। नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2017-10-22
नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ७४/७५ को प्रगति विवरण पठाउने बारे - विभागहरु सबै/आयोजना,समिति,प्रतिष्ठान सबै/शाखाहरु सबै अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-10-18
विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा- स्थानीय तह (सबै) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-10-17
विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा- स्थानीय तह (सबै)/विभाग/आयोग/प्रतिष्ठान/समिति (सबै) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-10-17
नवगठित स्थानीय तहको लागि अनुदान व्यवस्था सम्बन्धमा- श्री स्थानीय तहहरु सबै (प्रदेश नं.२)) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-10-17
LGCDP बजेट रकम खर्च गर्ने सम्बन्धमा - श्री जिससको कार्यालय (सबै), श्री महा / उपमहा / नगरपालिकाको कार्यालय (सबै), श्री गाउपालिकाको कार्यालय (सबै) एलजीसीडीपी परिपत्र / निर्देशन 2017-10-13
सहकारी ऐन २०७४ (नमुना) संघीय मामिला शाखा अन्य 2017-10-12
परिपत्र कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-10-12
प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रको योजना विकास प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा- उल्लिखित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु । ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-10-09
आवश्यक व्यवस्था गरिदिने सम्बन्धमा- स्थानीय तह (बाँके र कैलाली) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-10-09
कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा- श्री स्थानीय तह (सबै) योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-10-06
सहयोग उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा- श्री जिल्ला प्राविधिक कार्यालय (सबै) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-10-06
OCMC संचालनका लागि आवश्यक सहयोग सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिका सबै लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-10-03
गाउँपालिका तथा नगरपालिका सम्बन्धी प्रदेश एवम् जिल्लागत विवरण- महाशाखा (मन्त्रालय) सबै/स्था.नि.वि.आयोगको सचिवालय/विभागहरु सबै/जिल्ला समन्वय समिति सबै/गाउँपालिका सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका सबै संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-09-25
आवश्यक व्यवस्था मिलाउने सम्बन्धमा- विभाग सबै/जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-09-25
सामाजिक परिचालकहरुको बजेट व्यवस्थापन सम्बन्धमा एलजीसीडीपी परिपत्र / निर्देशन 2017-09-22
IT Officer को बजेट व्यवस्थापन सम्बन्धमा एलजीसीडीपी परिपत्र / निर्देशन 2017-09-22
स्थानीय तहमा कामकाज गर्न कर्मचारी खटाईएको सम्बन्धमा कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा सरुवा / बढुवा 2017-09-21
परिपत्र- महाशाखा सबै (मन्त्रालय)/महा/उपमहा/नगरपालिका सबै/गाउँपालिका सबै/निकाय/सचिवालय/आयोग/विभाग/प्रतिष्ठान/समिति सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-09-20
सुझाव कार्यान्वयन सम्बन्धमा- स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग/स्थानीय तहहरु सबै सुशासन प्रवर्धन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-09-20
विवरण उपलब्ध गराई दिनुहुन- उल्लिखित गाउँपालिका तथा नगरपालिका संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-09-18
कर्मचारी उपस्थिति सम्बन्धमा- महाशाखा/शाखा (मन्त्रालय) सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-09-17
सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिका कार्यालय सबै/गाउँपालिका कार्यालय सबै वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-09-15
सांस्कृतिक झलक प्रदर्शन सम्बन्धमा- जि.स.स.को कार्यालय (काठमाडौं,ललितपुर,भक्तपुर)/काठमाडौं महानगर/ललितपुर महानगर/भक्तपुर नगर/कीर्तिपुर नगर/मध्यपुर ठिमी नगर कार्यपालिकाको कार्यालयहरु कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-09-14
संविधान दिवस मनाउने सम्बन्धमा- जि.स.स.को कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगर/गाउँ कार्यपालिकाहरु सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-09-14
सरसफाई सम्पर्क अधिकारी तोक्ने सम्बन्धमा- स्था.नि.वित्तीय आयोग/विभागहरु सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका कार्यालय सबै वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-09-14
कार्याआदेश (TOR) दिईएको सम्बन्धमा ।( स्था.बि.अ नवलपरासी-बर्दघाट सुस्ता पुर्व, नवलपरासी-बर्दघाट सुस्ता पश्चिम, रुकुम -पूर्वी भाग, रुकुम-पश्चिम भाग) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-09-13
निर्वाचन क्षेत्र विकास र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम संचालन नियमावली पठाइएको सम्बन्धमा- श्री जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सबै ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-09-13
अन्तर्राष्ट्रिय गै.स.स.बाट संचालित कार्यक्रम सम्बन्धमा- श्रीमान् सदस्य सचिवज्यू, समाज कल्याण परिषद्, लैनचौर/ बोधार्थ : महा/उपमहा/नगर/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयहरु सबै सामाजिक परिचालन तथा गैसस समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-09-13
सार्वजनिक विदा सम्बन्धमा- प्रदेश नं. २ का जि.स.स.को कार्यालयहरु सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै/गाउँपालिकाको कार्यालयहरु सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-09-12
आचार संहिताको परिपालन गर्ने/गराउने सम्बन्धमा- महाशाखा (मन्त्रालय) सबै/विभाग सबै/समिति/प्रतिष्ठान/आयोग सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका सबै/गाउँपालिका सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-09-12
सरकारको १०० दिनको उपलब्धी बारे - विभाग/शाखा सबै अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-09-11
जग्गाको विद्युतीय अभिलेख (Digital Database) उपलब्ध गराई सहयोग गर्ने सम्बन्धमा- श्री भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, सिंहदरवार, काठमाडौं/बोधार्थ: महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँपालिकाको कार्यालय सबै वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-09-11
प्रेस विज्ञप्ति २०७४.५.२३ योजना तथा वैदेशिक सहयोग समन्वय महाशाखा प्रेस विज्ञप्ति 2017-09-08
स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाहरु हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समिति सबै/स्थानीय तह सबै विकेन्द्रीकरण शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-09-08
प्रेस विज्ञप्ति !!!! मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-09-08
प्रेस विज्ञप्ति ! मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-09-06
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडागत विवरण- महाशाखा (मन्त्रालय) सबै/विभागहरु सबै/जिल्ला समन्वय समिति सबै/गाउँपालिका सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका सबै संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-09-04
जानकारी गराइएको- महाशाखा (मन्त्रालय) सबै/ समिति/प्रतिष्ठान/आयोग सबै/जिल्ला समन्वय समिति सबै/गाउँपालिका सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका सबै संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-09-04
गाउँपालिका तथा नगरपालिका सम्बन्धी राजपत्रहरु संघीय मामिला शाखा अन्य 2017-09-01
संविधानको धारा ५३ बमोजिमको प्रगति पठाउने सम्बन्धमा - विभाग/आयोजना/कार्यक्रम/समिति/प्रतिष्ठान/शाखाहरु सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-09-01
बैदेशिक अध्ययन छात्रवृति (JDS Master Scholarship) सम्बन्धी सूचना जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा बैदेशिक मनोनयन 2017-08-31
३८ औँ रास्ट्रिय शिक्षा दिवस तथा अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाउने सम्बन्धमा | विकेन्द्रीकरण शाखा अन्य 2017-08-31
भवन निर्माण खर्च सिफारिस सम्बन्धमा- श्री महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिकाहरु सबै पूर्वाधार विकास महाशाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-30
आवश्यक सहयोग एवं समन्वय गरिदिने- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु जुम्ला र कपिलवस्तु ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-30
"घ" वर्गको निर्माण व्यवसाय इजाजत पत्र सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समिति सबै । पूर्वाधार विकास महाशाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-30
बाल दिवस मनाउने सम्बन्धमा | लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-28
आवश्यक निर्देशन सम्बन्धमा | वैदेशिक सहयोग समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-28
काठमाडौं उपत्यकाको तार व्यवस्थापन सम्बन्धमा | नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) अन्य 2017-08-28
जानकारी गराइएको | संघीय मामिला महाशाखा अन्य 2017-08-28
निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने बारे- विभागहरु सबै/समिति/प्रतिष्ठान/आयोग सबै सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-27
जानकारी गराइएको- महाशाखा (मन्त्रालय) सबै/स्था.नि.वित्तीय आयोगको सचिवालय/विभागहरु सबै/जिल्ला समन्वय समिति सबै/गाउँपालिका सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका सबै संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-27
आचार संहिता परिपालन गर्ने / गराउने सम्बन्धमा | कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-25
सहभागी पठाई सहयोग गरिदिनु हुन- जि.स.स.को कार्यालयहरु सबै/जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाहरु सबै/गाउँपालिकाहरु सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-23
निजामती सेवा दिवस- २०७४ मूल समारोह समितिको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा- विभाग सबै/जि.स.स.को कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका सबै/गाउँपालिका सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-23
स्थानीय सेवा प्रदायक संस्था र सामाजिक परिचालकको बजेट सम्बन्धमा | ( सबै स्थानीयतहहरु) सामाजिक परिचालन तथा गैसस समन्वय शाखा अन्य 2017-08-22
विवरण पठाई दिने बारे | ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-21
सडक मर्मत गरि यातायात सुचारू गर्ने सम्बन्धमा | (जि.स.स. को कार्यालय बाढी, डुवान तथा पहिरो प्रभावित सबै) अग्नि नियन्त्रण तथा विपद् ब्यवस्थापन शाखा अन्य 2017-08-21
अद्यावधिक विवरण उपलब्ध गराउने बारे- महाशाखा (मन्त्रालय) सबै/स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगको सचिवालय/विभागहरु सबै संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-20
आ.व. ७३/७४ को प्रगति PPIS सफ्टवेयरमा प्रविष्टि गर्ने बारे - उल्लेखित २९ पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरु । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-20
मानव बेचबिखन तथा अोसारपसार विरुद्धको एघारौं राष्ट्रिय दिवस मनाउने सम्बन्धमा- श्री गा.पा. तथा न.पा. सबै विकेन्द्रीकरण शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-20
निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा- श्री जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय (बाढी तथा डुवान प्रभावित सबै)/श्री नगरपालिका/गाउँपालिका (बाढी तथा डुवान प्रभावित सबै) । अग्नि नियन्त्रण तथा विपद् ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-20
प्रेस विज्ञप्ति २०७४.५.४ नगरपालिका तथा वातावरण ब्यवस्थापन महाशाखा प्रेस विज्ञप्ति 2017-08-20
निर्णय कार्यन्वयन सम्बन्धमा- जि.स.स.को कार्यालय (सुनसरी, उदयपुर, सिन्धुली र मकवानपुर) स्थानीय निकाय राजस्व परिचालन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-20
कर्मचारी कल्याणकोष खाता र धरौटी खाताको रकम सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-20
मलेप बेरुजु फर्छ्यौट तथा शोधभर्ना सम्बन्धमा- उल्लिखित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-18
वित्तीय प्रगति पेश गर्ने सम्बन्धमा- उल्लिखित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु (२८) ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-18
आ.व. २०७३/७४ को वार्षिक प्रगति समीक्षा एवं मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति सम्बन्धी प्रस्तुति | मन्त्रालय अन्य 2017-08-17
आ.व. २०७३/७४ को वार्षिक प्रगति समीक्षा एवं मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-08-17
आ.ले.प. गराउने सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै (७५)/स्थानीय तह सबै (७४४) मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2017-08-17
जानकारि गराइएको- महाशाखा (मन्त्रालय) सबै/स्था.नि.वित्तीय आयोगको सचिवालय/विभागहरु सबै/जिल्ला समन्वय समिति सबै/गाउँपालिका सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका सबै संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-17
२ नं प्रदेशका नव गठित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको कार्य संचालन सम्बन्धमा | कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-17
बालबालिकाको संगठन निर्माण र सहजीकरण मार्गदर्शन (नमूना) र बाल समूह गठन तथा सहजीकरण निर्देशिका, २०७४ पठाइएको- महा/उपमहा/नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सबै ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-16
लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा- महाशाखा (मन्त्रालय) सबै/विभाग सबै/महा/उपमहा/नगर कार्यपालिका सबै/गाउँ कार्यपालिका सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-16
आ.व. २०७३/७४ को बार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको वैठकमा उपस्थिति हुने सम्बन्धमा - विभाग/आयोग/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रम/शाखाहरु सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-16
खोज, उद्धार तथा राहत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा- श्री नगरपालिका तथा गाउँपालिका (बाढी, डुवान तथा पहिरो प्रभावित, सबै) अग्नि नियन्त्रण तथा विपद् ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-16
आ.ब २०७४/७५ को लागि दररेट पेश गर्ने सम्बन्धमा । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा वोलपत्र 2017-08-16
सुची दर्ता पेश गर्ने बारे। कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा वोलपत्र 2017-08-16
आयोजना हस्तान्तरण सम्बन्धमा- विभागहरु सबै/कार्यक्रम/आयोजना/समिति/प्रतिष्ठान सबै योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-16
परिपत्र- महाशाखा सबै (मन्त्रालय)/विभाग सबै/आयोग/प्रतिष्ठान/समिति सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका सबै/गाउँपालिका सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-15
चालू आ.व.को वजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा- विभागहरु सबै/कार्यक्रम/आयोजना/समिति/प्रतिष्ठान सबै योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-15
साधारण निर्माणमुखी खनिज पदार्थको खनिज कार्यको अनुमति पत्र प्रदान गर्ने तथा म्याद नवीकरण सम्बन्धमा- श्री उद्योग मन्त्रालय पूर्वाधार तथा प्रविधि विकास शाखा अन्य 2017-08-13
बाढीग्रस्त क्षेत्रमा उद्धार तथा राहत व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिका सबै/गाउँपालिका सबै वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-13
सालिकहरुको संरक्षण तथा सम्बर्द्धन सम्बन्धमा- काठमाडौं/ललितपुर महानगरपालिका/भक्तपुर नगरपालिका नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2017-08-13
निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा - डोलिडार/(आयोजना,प्रतिष्ठान,समिति,केन्द्र) सबै/ आर्थिक प्रशासन शाखा अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-11
गाँउपालिका तथा नगरपालिकाको संख्या थप हेरफेर र स्तरोन्नति सम्बन्धी सूचना- महाशाखा सबै/स्था.नि.वि.आयोगको सचिवालय/विभाग सबै/जि.स.स. सबै/गाउँपालिका सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका सबै संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-11
प्राविधिक कर्मचारी सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना मन्त्रालय अन्य 2017-08-11
आ.व. ७३/७४ को बार्षिक प्रगति विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा ताकेता - उल्लेखित विभाग/आयोग/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रमहरु । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-10
लेखा परीक्षण सम्बन्धमा- विभाग/आयोजना/कार्यक्रम/समितिहरु सबै/जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै/जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु सबै/स्थानीय तहहरु सबै आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-10
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा- स्थानीय तहहरु सबै (७४४) सुशासन प्रवर्धन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-10
प्रेस विज्ञप्ति २०७४.४.२५ योजना तथा वैदेशिक सहयोग समन्वय महाशाखा प्रेस विज्ञप्ति 2017-08-09
ज्याला तथा निर्माण सामाग्रीहरुको दररेट सम्बन्धमा | मन्त्रालय अन्य 2017-08-09
नगरपालिका तथा गाउँपालिका स्तरीय अभिमुखीकरण सम्बन्धमा- उल्लिखित नगर तथा गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयहरु ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-07
प्रतिवेदन विमोचन कार्यक्रम सम्बन्धमा- महाशाखा (मन्त्रालय) सबै/विभागहरु सबै/शाखा प्रमुखहरु (मन्त्रालय) सबै/आयोग/समिति/प्रतिष्ठान सबै लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण शाखा अन्य 2017-08-07
दशौं पुस्तकालय दिवस, २०७४ मनाउने सम्बन्धमा- जि.स.स.को कार्यालय सबै (७५)/स्थानीय तहहरु सबै (७४४) सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-06
निजामती सेवा दिवस- २०७४ सम्बन्धमा- विभाग सबै/जि.स.स.को कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगे कार्यपालिका सबै/गाउँ कार्यपालिका सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-06
प्रबलिकरणमा परेका लाभग्राहीको नाम प्रकाशन सम्बन्धमा- उल्लिखित जिल्ला समन्वय समितिहरु मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2017-08-04
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त स्थानीय तहका भवनहरुको विवरण उपलब्ध गराइदिने बारे- उल्लिखित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2017-08-02
सहभागिता सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, तनहुं ग्रामीण विकास शाखा अन्य 2017-08-01
सवारी साधन विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । जि.स.स कार्यालय(सबै), नगर कार्यपालिका कार्यालय (सबै), गाउ कार्यपालिका कार्यालय (सबै) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-01
बजेट कार्यान्वयन कार्यतालिका पठाइएको सम्बन्धमा- विभागहरु सबै/आयोग/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रमहरु सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-07-31
परिपत्र- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सबै/गाँउपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-07-31
पुनःताकेता - आ.व. २०७३/०७४ को बार्षिक प्रगति विवरण उपलब्ध गराईदिने बारे - विभागहरु सबै/आयोग/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रमहरु सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-07-31
निरन्तर प्रगति विवरण पठाउने समबन्धमा - डोलिडार/ काठमाण्डौं उपत्यकाको सबै जिसस/महानगर/नगरपालिका । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-07-30
सञ्चार सुविधा सम्बन्धमा- नगर/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय (सबै) सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-07-27
स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा तथा विनियोजन सम्बन्धमा थप स्पष्टता- स्थानीय तहहरु सबै (७४४) । योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-07-24
स्थानीय जिल्ला निकासी कर सम्बन्धमा- जि.स.स. सबै/स्थानीय तहहरु सबै स्थानीय निकाय राजस्व परिचालन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-07-24
मतदाता नामावली दर्ता कार्यमा आवश्यक सहयोग गर्ने सम्बन्धमा- जि.स.स.को कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगर कार्यपालिका सबै/गाउँ कार्यपालिका सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-07-24
प्रगति विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिका सबै नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2017-07-23
आ.व. २०७३/०७४ को बार्षिक प्रगति विवरण उपलब्ध गराईदिने बारे - विभागहरु सबै/आयोग/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रमहरु सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-07-23
संघीय संरचना अनुसार स्थानीय तहमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व तथा आपसी सहयोग अभिवृद्धिका लागि नेपाल सरकार, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बीचको समझदारी पत्र मन्त्रालय अन्य 2017-07-21
आ.व. २०७३/०७४ को बार्षिक आर्थिक विवरण लगायतका प्रतिवेदन बारे | (गा.पा. सबै) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-07-21
आ.व. २०७३/०७४ को बार्षिक आर्थिक विवरण लगायतका प्रतिवेदन बारे | (न.पा. सबै) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-07-21
आ.व. २०७३/०७४ को बार्षिक आर्थिक विवरण लगायतका प्रतिवेदन बारे | (जि.वि.स. सबै) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-07-21
लेखापरीक्षण गराउने बारे- विभाग/आयोग/आयोजना/परियोजना/कार्यक्रम/समिति/प्रतिष्ठान सबै/ जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै/स्थानीय तहहरु सबै । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-07-21
समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम सम्बन्धमा- महाशाखाहरु सबै (मन्त्रालय)/महानिर्देशकज्यूहरु सबै (विभाग)/शाखा प्रमुखहरु सबै सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा अन्य 2017-07-20
समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम सम्बन्धमा- सबै सञ्चार माध्यम एवं पत्रकारहरु सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा अन्य 2017-07-20
लेखापरीक्षण बक्यौता रहेको भए लेखापरीक्षण सम्पन्न गराउने बारे-विभाग/ आयोजना/कार्यक्रम/समितिहरु सबै/ जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै/जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु सबै । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-07-20
निर्णय कार्यन्वयन सम्बन्धमा-उल्लिखित नगरपालिका कार्यालयहरु सबै । स्थानीय निकाय राजस्व परिचालन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-07-20
शहरी व्यवस्थापन सम्बन्धमा- महानगर/नगरपालिका सबै (काठमाडौं उपत्यकाभित्र) योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-07-19
आ.व. २०७३/७४ को सम्पत्ति विवरण सम्बन्धमा जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-07-19
आ.व. २०७२/०७३को सम्पत्ति विवरण सम्बन्धमा- विभागहरु सबै/समिति/प्रतिष्ठानहरु सम्बन्धित सबै/जि.स.सको कार्यालयहरु सबै/जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका/महा/उपमहा/नगर कार्यपालिकाहरु सम्बन्धित सबै/गाउँपालिका/ गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सबै/ कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-07-18
कार्य सम्पादन मूल्याङकन फाराम पठाउने सम्बन्धमा-विभागहरु सबै/समिति/प्रतिष्ठानहरु सबै/जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाहरु सबै/गाउँ कार्यपालिकाहरु सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-07-18
लेखापरीक्षण कक्ष स्थापना सम्बन्धमा-जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-07-18
कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा- बौद्ध दर्शन प्रबर्द्धन तथा गुम्बा विकास समिति/बोधार्थ: स्थानीय तहहरु सबै (७४४) योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-07-17
मौजुदा सुची तयार गर्ने (सूचना आव्हान) गरिरहनु नपर्ने सम्बन्धमा- महाशाखा/शाखा (मन्त्रालय) सबै/विभागहरु सबै/जि.स.स.को कार्यालय सबै (७५)/स्थानीय तहहरु सबै (७४४) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-07-17
काज सम्बन्धमा- विभाग सबै/समिति/प्रतिष्ठान सबै/जि.स.स.को कार्यालय सबे/महा/उपमहा/नगर कार्यपालिकाहरु सबै/गाउँ कार्यपालिकाहरु सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-07-16
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट आ.व. २०७३/०७४ मा सम्पन्न भएका प्रमुख कार्यहरु तथा स्थानीय तह सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्वन्धमा हालसम्म भए गरिएको कार्य प्रगति सम्वन्धी प्रेस विज्ञप्ति | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-07-14
स्थानीय तहको अनुदान रकम फ्रिज नगर्ने सम्बन्धमा- श्री कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सबै आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-07-14
मिति २०७४ असार ३० गते मा वितरित कार्य प्रगति विवरण (प्रेस नोट) | मन्त्रालय अन्य 2017-07-14
पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम सम्बन्धमा (सबै संचार माध्यम एवं पत्रकारहरु) | मन्त्रालय अन्य 2017-07-13
मा. उप-प्रधानमन्त्री तथा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रीज्यू र जापानका महामहिमज्यू बीच शिस्टाचार भेटघाट | (प्रेस विज्ञप्ति) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-07-13
निर्देशिका विपरीत खर्च नगर्ने बारे- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-07-13
पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम- महाशाखा प्रमुखज्यूहरु सबै (मन्त्रालय)/महानिर्देशकज्यूहरु (विभाग) सबै/शाखा प्रमुखज्यूहरु सबै सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा अन्य 2017-07-13
पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम- सबै सञ्चार माध्यम एवं पत्रकारहरु सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा अन्य 2017-07-13
विकेन्द्रीकरण प्रवर्द्धन पुरस्कार, २०७४ सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-07-13
सम्पति विवरण फारम जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा अन्य 2017-07-12
उपस्थित हुने सम्बन्धमा- महाशाखा/शाखाका कर्मचारीहरु सबै (मन्त्रालय)/विभाग सबै/काठमाडौं उपत्यकाका महा/उपमहा/नगरपालिका प्रमुखहरु सबै/काठमाडौं उपत्यकाका जिल्ला समन्वय समितिहरुका प्रमुखहरु सबै विकेन्द्रीकरण शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-07-11
जि.स.स. को कार्यालय मार्फत सामुदायमा आधारित खेलकुद पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रमहरुको सम्बन्धमा | मन्त्रालय अन्य 2017-07-11
रकम निकासा तथा खर्च गर्ने व्यवस्था सम्बन्धमा-जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय,सबै (७५) । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-07-11
माननीय उपप्रधामन्त्री एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रीज्यूबाट आ.व. २०७४।७५को संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको लागि विनियोजित शीर्षकहरुमा व्यवस्थापिका संसदमा मा. सांसदहरुबाट उठाउनु भएको विभिन्न प्रश्न तथा सवालहरुको बिषयमा दिनु भएको जवाफ मन्त्रालय अन्य 2017-07-10
गाउँ/ नगर/ जिल्ला सभा संचालन कार्यविधि, २०७४ सम्बन्धमा प्रेस विज्ञप्ति | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-07-10
गाउँ/ नगर/ जिल्ला सभा संचालन कार्यविधि, २०७४ (नमूना) | मन्त्रालय अन्य 2017-07-10
स्थानिय तह वजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन,आर्थिक व्यवस्थापन निर्देशिका २०७४ मन्त्रालय अन्य 2017-07-09
काज फिर्ता सम्बन्धमा- विभाग सबै/समिति/प्रतिष्ठान सबै/जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगर कार्यपालिकाहरु सबै/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयहरु सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-07-09
आ. व. २०७४/ ७५ मा सामाजिक परिचालन कार्यक्रम सम्बन्धमा एलजीसीडीपी अन्य 2017-07-09
रकम निकासा सम्बन्धमा-जिल्ला समन्वय समितिको कार्यलय,सबै (७५) । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-07-07
नव-गठित स्थानीय तह (गाउँपालिका, महा/उप-महा/ नगरपालिका सबै) हरुको वेबसाइट निर्माण सम्बन्धी ३ दिने कार्यशाला पोखरामा संचालन भइरहेको छ | थप जानकारीको लागि सम्बन्धित प्रादेशिक सहयोग एकाई (LGCDP) का सूचना प्रविधि विज्ञहरुलाई सम्पर्क राख्न हुन् अनुरोध छ | मन्त्रालय अन्य 2017-07-07
जानकारी सम्बन्धमा एलजीसीडीपी परिपत्र / निर्देशन 2017-07-06
स्थानीय तहको शसर्थ अनुदान सम्बन्धमा । योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-07-05
रकम निकासा सम्बन्धमा-स्थानीय तह सबै (७४४) । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-07-04
सुनौला हजार दिन कार्यक्रमको मलेप वेरुजु फछ्यौंट तथा शोधभर्नाका लागि कागजात पठाउने वारे -उल्लिखित जिससको कार्यालयहरु सबै । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-07-04
नपुग तलव सम्बन्धमा आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-07-03
आवश्यक कारवाही सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालयहरु, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर सबै । सुशासन प्रवर्धन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-07-03
कार्य प्रगति पठाउने बारे- जि.स.स.को कार्यालयहरु सम्बन्धित सबै/महानगरपालिकाको कार्यालयहरु सम्बन्धित सबै/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सम्बन्धित सबै योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-07-03
परिपत्र- विभागहरु सबै/आयोग/प्रतिष्ठान/समिति सबै/जि.स.स.को कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-07-03
गाउँ/नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि (नमूना), २०७४ मन्त्रालय अन्य 2017-07-02
स्थानीय तहको विनियोजन ऐनको नमूना (docx) मन्त्रालय अन्य 2017-07-02
बैदेशिक मनोनयन विवरण जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा बैदेशिक मनोनयन 2017-07-02
प्रेस विज्ञप्ति | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-06-30
परिपत्र- महाशाखा सबै (मन्त्रालय)/महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका सबै/निकाय/सचिवालय/आयोग/विभाग/प्रतिष्ठान/समिति सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-30
शोधभर्ना हिसाब भिडान गर्ने सम्बन्धमा- पत्रमा उल्लिखित कार्यक्रमहरु आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-30
स्थानीय तहको आर्थिक ऐनको नमुना (docx) मन्त्रालय अन्य 2017-06-30
गाउँ कार्यपालिका (कार्य सम्पादन) नियमावली, २०७४ (docx) मन्त्रालय अन्य 2017-06-30
नगर कार्यपालिका (कार्य सम्पादन) नियमावली, २०७४ (docx) मन्त्रालय अन्य 2017-06-30
गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ (docx) मन्त्रालय अन्य 2017-06-30
नगर कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ (docx) मन्त्रालय अन्य 2017-06-30
निर्णय कार्यान्वयन गर्ने वारे- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय सबै । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-29
महानगरपालिका नगर कार्यपालिका (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ (docx) मन्त्रालय अन्य 2017-06-28
उप-महानगरपालिका नगर कार्यपालिका (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ (docx) मन्त्रालय अन्य 2017-06-28
अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धमा - प्रदेश नं. ३ (काठमाडौं उपत्यका बाहेक), ४ र ६ का सबै स्थानीय तह जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-27
अभिमुखीकरण कार्यक्रमा सहभागी हुने सम्बन्धमा - काठमाडौं उपत्यका भित्रका सबै स्थानीय तह जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-27
प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (TOT) मा सहभागी हुने सम्बन्धमा - उल्लिखित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-27
नगर कार्यपालिका (कार्यविभाजन) नियमावली , २०७४ | (pdf) मन्त्रालय अन्य 2017-06-25
नगर कार्यपालिका (कार्यविभाजन) नियमावली , २०७४ | मन्त्रालय अन्य 2017-06-25
दश वटा नमूना कानुन तथा कार्यविधि सम्बन्धमा प्रेस विज्ञप्ति | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-06-23
Local Level Budget Format मन्त्रालय अन्य 2017-06-23
आर्थिक ऐनको नमुना | मन्त्रालय अन्य 2017-06-23
विनियोजन ऐनको नमुना | मन्त्रालय अन्य 2017-06-23
स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धि दिग्दर्शन २०७४ | मन्त्रालय अन्य 2017-06-23
स्थानीय तहको बैठक संचालन कार्यविधि, २०७४ (नमूना) | मन्त्रालय अन्य 2017-06-23
नगरपालिकाको (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ (नमूना कानुन) मन्त्रालय अन्य 2017-06-23
गाउँपालिकाको (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ (नमूना कानुन)| मन्त्रालय अन्य 2017-06-23
गाउँपालिका कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ (नमूना) | मन्त्रालय अन्य 2017-06-23
परिपत्र- जि.स.स.को कार्यालय, (प्रदेश नं.१,५ र ७) सबै/ महा/उपमहा/ नगरकार्यपालिका (प्रदेश नं. १,५ र ७ ) सबै/गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय (प्रदेश नं. १,५ र ७) सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-22
स्थानीय तहमा प्रशासनिक सङ्गठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश, २०७४ मन्त्रालय अन्य 2017-06-22
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) नियमावली, २०७४ मन्त्रालय अन्य 2017-06-22
व्यवस्थापिका-संसद विकास समिति बैठकको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा- महाशाखा सबै (मन्त्रालय)/विभागहरु सबै/काठमाडौं उपत्यकाभित्रका महानगर/उपमहानगर/नगरपालिका/गाउँपालिका सबै योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-22
वेरुजु फर्छ्यौट सम्बन्धमा- जि.स.स.को कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँपालिकाको कार्यालय सबै/जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सबै सुशासन प्रवर्धन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-22
विश्व योग दिवश सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिका सबै/गाउँपालिका सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-20
कार्यालय प्रमुख र आर्थिक प्रशासन प्रमुखको नामनामेसी पठाइदिने बारे- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-19
परिपत्र सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिकाहरु, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सबै/गाँउपालिकाहरु ,गाउँकार्यपालकाको कार्यालय सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-19
परिपत्र- जि.स.स.को कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँपालिकाको कार्यालय सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-19
परिपत्र- जि.स.स.को कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँपालिकाको कार्यालय सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-19
भाडाका सवारी सम्बन्धमा । श्री कार्यकारी अधिकृत - महा/उपमहा/नगरपालिका(सबै),गाउपलिका (सबै) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-18
परिपत्र- स्थानीय विकास अधिकारीज्यू, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-18
परिचयपत्र सम्बन्धमा - महा/उपमहा/नगरपालिका, गाउपलिका (सबै) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-18
जिल्ला समन्वय समितिहरुबाट थप तलब भत्ताको लागि माग भएको रकमको सहमति सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, सबै (७५) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-16
विवरण उपलब्ध गराइदिनु हुन -स्थानीय विकास अधिकारीज्यू, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै (७५) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-16
खर्च गर्ने सहमति दिइएको सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, ७३ (काठमाडौं र भक्तपुर बाहेक) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-16
गाउँकार्यपालिका तथा नगरकार्यपालिकाका पदाधिकारीहरुको लागि नमूना आचारसंहिता उपलब्ध गराइएको- जिल्ला समन्वय समिति सबै/गाउँपालिका सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका सबै संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-16
नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट मिति २०७४/२/१७ मा जारी गरिएको स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश, २०७४ सम्बन्धमा । मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2017-06-15
कार्यक्रम श्रवण गरी पृष्ठपोषण दिन हुन- उल्लखित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु | मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2017-06-15
विज्ञापनको बक्यौता रकम भुक्तानी गरिदिने सम्बन्धमा- उल्लिखित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-14
अभिमुखिकरण तथा अनुशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी पठाइदिने बारे- उल्लिखित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-14
राजीनामा स्वीकृत गर्ने समबन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै (७५) लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-14
विवरण पठाउने सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै (७५) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-14
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी पठाइदिने बारे- उल्लिखित जि.स.स.को कार्यालयहरु आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-13
कार्यस्थल नछाड्ने सम्बन्धमा- जि.स.स.को कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिकाको कार्यालय सबै/जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-12
कर्मचारी खटाउने सम्बन्धमा- स्थानीय विकास अधिकारीज्यू, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै (७५) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-12
Yinchuan City मा आयोजना हुने कार्यक्रममा नेपालका सहरहरुको आवेदन पठाउने सम्बन्धमा- महानगरपालिका सबै (६)/उपमहानगरपालिका सबै(११)/नगरपालिका सबै (२४८) नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2017-06-12
विषयगत निकायबाट खटिई आउने कर्मचारीहरुको सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिकाहरु सबै/गाउँपालिकाहरु सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-12
बढुवा प्रक्रिया सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगर कार्यपालिका सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-11
प्रदेश नं.६ मा हुने अभिमुखीकरणको मिति संशोधन सम्बन्धमा- श्री नगरप्रमुख एवं उपप्रमुख, उपमहा/नगरपालिका (प्रदेश नं.६ सबै)/अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, गाउँपालिका (प्रदेश नं.६ सबै) जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-11
गाउँकार्यपालिका तथा नगरकार्यपालिकाको लागि नमूना कानून उपलब्ध गराइएको सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका कार्यालय सबै/ गाउँपालिका कार्यालय सबै । संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-11
मन्त्रालयबाट तयार गरिएको गाउँ तथा नगरकार्यपालिका निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको नियमावली, २०७४ सम्बन्धि प्रेस विज्ञप्ति | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-06-07
अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धमा- श्री नगरप्रमुख एवं उपप्रमुखज्यू, महा/उपमहा/नगरपालिका (प्रदेश नं.३,४ र ६)/श्री अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षज्यू, गाउँपालिका (प्रदेश नं.३,४ र ६) जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-07
राष्ट्रिय सरसफाई निर्देशन समितिको बैठकको निर्णय पठाइएको- महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँपालिकाको कार्यालय सबै वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-05
राष्ट्रिय सरसफाई निर्देशन समितिको बैठकको निर्णय पठाइएको- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-05
महानगर घोषणा गरेको जानकारी गराइएको- महाशाखा सबै (मन्त्रालय)/स्था.नि.वित्तीय आयोगको सचिव/विभागहरु सबै/जि.स.स. सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका सबै/गाउँपालिका सबै संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-05
आ.व.०७४/०७५का लागि विकास आयोजनाको दरवन्दी सम्बन्धमा- महाशाखाहरु (मन्त्रालय) सबै/विभागहरु सबै/कर्णाली क्षेत्र विकास इकाइ कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-04
प्रेस विज्ञप्ति | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-06-02
परिपत्र सम्बन्धमा-जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाहरु सबै/गाँउपालिकाहरु सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-02
मिति २०७४/१/११ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित अल्पसंख्यकको विवरण । मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2017-06-01
भवन निर्माणका लागि नमुना नक्सा उपलब्ध गराइएको सम्बन्धमा - महानगरपालिका,उपमहानगरपालिका,नगरपालिका,गाउँपालिका सबै । पूर्वाधार तथा प्रविधि विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-01
विराटनगर र विरगंज महानगरपालिका घोषणा सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-06-01
प्रेस विज्ञप्ति (स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश, २०७४।) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-06-01
नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट मिति २०७४/२/१७ मा जारी गरिएको स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश, २०७४ (PDF File) मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2017-06-01
परिपत्र - महाशाखा सबै (मन्त्रालय)/विभाग सबै/समिति/प्रतिष्ठान/आयोग/आयोजना/कार्यक्रम सबै/स्थानीय तहहरु ७४४ सबै । सुशासन प्रवर्धन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-31
प्रेस विज्ञप्ति (२०७४।२।१७) सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा प्रेस विज्ञप्ति 2017-05-31
विवरण उपलब्ध गराई दिने सम्बन्धमा- उल्लिखित नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरु ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-30
कर्मचारी उपस्थित गराइदिने सम्बन्धमा कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-28
गणतन्त्र दिवसको कार्यक्रम सम्बन्धमा- जि.स.स. सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका सबै/गाउँपालिका सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-26
रकम माग सम्बन्धमा- स्थानीय तह ७४४ (सबै) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-26
साँस्कृतिक झलक प्रदर्शन बारे- जि.स.स.को कार्यालय (काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर)/काठमाडौं महानगरपालिका/ललितपुर महानगरपालिका/भक्तपुर नगर कार्यपालिका//मध्यपुर थिमी नगर कार्यपालिका/कीर्तिपुर नगर कार्यपालिका कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-24
गणतन्त्र दिवस मनाउने बारे- जि.स.स.को कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँपालिकाको कार्यालय सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-24
विश्व वातावरण दिवस जुन ५, २०१७ मनाउने सम्बन्धमा- जि.स.स.को कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँपालिकाको कार्यालय सबै वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-24
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी पठाइदिने बारे- उल्लिखित जि.स.स.को कार्यालयहरु आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-24
आयोजनामा खर्च भएको रकम विश्व बैंकबाट सोधभर्ना हुने वारे- स्था.वि.अ. (उल्लिखित जि.स.स.को कार्यालयहरु) ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-24
नेपालको संविधानको अनुसूची ५,६,७,८ र ९ मा उल्लेखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सूचीको कार्य विस्तृतीकरण सम्बन्धी प्रतिवेदनको जानकारी सम्बन्धमा - महानगरपालिका,उपमहानगरपालिका,नगरपालिका र गाँउपालिका सबै । नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2017-05-23
प्रेस विज्ञप्ति (निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता-२०७४।२।८) सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा प्रेस विज्ञप्ति 2017-05-22
प्रेस विज्ञप्ति (निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता-२०७४।२।७) सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा प्रेस विज्ञप्ति 2017-05-21
प्रेस विज्ञप्ति (निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता-२०७४।२।५) सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा प्रेस विज्ञप्ति 2017-05-21
व.उ.शि.नं. ३६५८०८४ को श्रोतान्तर बारे- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै (७५) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-21
परिपत्र गरिएको बारे-स्थानीय तह सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-19
जानकारी सम्बन्धमा-विभाग सबै/समिति/प्रतिष्ठान सबै/जिल्ला समन्वय समिति सबै/महा/उपमहा/नगपालिका सबै/ गाउँपालिका सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-19
बेरुजु सम्बन्धमा-जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-18
विवरण उपलब्ध गराई दिने सम्बन्धमा- विभागहरु सबै/कार्यक्रम/समिति/प्रतिष्ठान सबै योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-18
( ओ.वि.सी.) OBC को आधिकारीकता सम्बन्धमा-उल्लिखित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै । समिति, आयोग र प्रतिष्ठान समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-18
स्थानीय तहबाट गरिने सिफारिश लगायतका ढाँचा र कार्यविधि प्रयोगमा ल्याउने बारे- नगर कार्यपालिका तथा गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सबै (७४४) नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2017-05-18
प्रेस विज्ञप्ति (निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता-२०७४।२।४) सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा प्रेस विज्ञप्ति 2017-05-18
प्रेस विज्ञप्ति (२०७४।२।४) सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा प्रेस विज्ञप्ति 2017-05-18
बैठकमा सहभागिता सम्बन्धमा-उल्लिखित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-18
परिपत्र गरिएको बारे- विभागहरु सबै/आयोग/प्रतिष्ठान/समिति सबै/जि.स.स.को कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँपालिकाको कार्यालय सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-15
परिपत्र गरिएको बारे- जि.स.स.को कार्यालय (काठमाडौं उपत्यकाभित्र) सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय (काठमाडौं उपत्यकाभित्र) सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-15
खर्चको संशोधितअनुमान उपलब्ध गराइ दिने सम्बन्धमा -कृषिसडक विभाग/पंजिकरण विभाग/आोजना/कार्यक्रम/समिति/प्रतिष्ठान सबै । योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-15
विद्युतीय शासन (e-governance) सम्बन्धमा- महाशाखा/शाखाहरु सबै (मन्त्रालय)/विभागहरु सबै/आयोग/प्रतिष्ठा/समिति/आयोजना/कार्यक्रम सबै/जि.स.स.को कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँपालिकाको कार्यालय सबै सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-12
जानकारी सम्बन्धमा- स्था.नि.वि.आयोगको सचिवालय/विभागहरु सबै/आयोग/प्रतिष्ठान/समिति/सबै/जि.स.स.को कार्यालयहरु सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिकाको कार्यालयहरु सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-12
आन्तरिक आयको व्यवस्थापन सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै स्थानीय निकाय राजस्व परिचालन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-12
वार्ता गर्न आउने सम्बन्धमा- उल्लिखित परामर्शदाताहरु पूर्वाधार तथा प्रविधि विकास शाखा अन्य 2017-05-12
विवरण उपलब्ध गराउने बारे-स्थानीय विकास अधिकारीज्यू उल्लिखित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै । ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-12
मन्त्रालयको २०७३ माघ, फागुन र चैत्रमा सम्पादित क्रियाकलापहरुको विवरण (स्वत: प्रकाशन) सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा अन्य 2017-05-11
१४ औं सचिव बैठकको निर्णय कार्यान्वयन एवं प्रगति सम्बन्धमा - विभाग/शाखा सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-11
बैठकको निर्णय कार्यान्वयनका लागि पठाइएको बारे-कृषि सडक विभाग/ पंजिकरण विभाग/जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै ।महा/उपमहा/नगपालिका सबै /जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सबै/आयोग/समिति/प्रतिष्ठान/केन्द्र/कार्यक्रम/आयोजना सबै । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-11
पूर्व निर्मित भवन नियमित गर्नका लागि अभिलेखिकरण सम्बन्धमा-महा/उपमहा नगरपालिका सबै/गाउँपालिका सबै । पूर्वाधार विकास महाशाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-11
गाउँपालिका/नगरपालिकाको वस्तुगत विवरण ढाँचा सम्बन्धमा- गाउँपालिका/नगरपालिका सबै । नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2017-05-09
प्रगति विवरण पठाउने सम्बन्धमा-उल्लिखित महानगपालिका/नगपालिका कार्यालयहरु सबै । वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-08
निर्देशन सम्बन्धमा-जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै । ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-07
आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धमा-उल्लेखित महानगरपालिका/नगरपालिका कार्यालयहरु सबै । वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-07
बैदेशिक मनोनयन विवरण जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा बैदेशिक मनोनयन 2017-05-07
कार्ययोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिकाको कार्यालय सबै वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-05
तेस्रो चौमासिक सम्मको श्रोत फुकुवा सम्बन्धमा एलजीसीडीपी परिपत्र / निर्देशन 2017-05-05
आ.व.२०७४/७५ को बार्षिक बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा-कृषि सडक विभाग/पंजिकरण विभाग/कार्यक्रम/समिति/प्रतिष्ठान सबै । नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2017-05-05
गाउँपालिका/नगरपालिका भवन र भवन परिसर निर्वाचन प्रयोजनको लागि उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका कार्यालय सबै/ गाउँपालिका कार्यालय सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-04
रकम माग सम्बन्धमा -जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-04
विवरण उपलब्ध गराउने बारे-केन्द्रिय पंजिकरण विभाग/स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग/जिल्ला समन्वय समिति । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-04
आगामी आर्थिक वर्षका लागि ढुङ्गा गिट्टी वालुवाको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-02
आवश्यक व्यवस्था मिलाउने सम्बन्धमा- विभाग सबै/जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँपालिकाको कार्यालय सबै पूर्वाधार तथा प्रविधि विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-02
नवलपरासी र रुकुम जिल्लाको स्थानीय तह सम्बन्धी सूचना-जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका कार्यालयहरु सबै/गाउँपालिका कार्यालयहरु सबै । संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-02
कार्यालय खुल्ला राख्ने सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिकाको कार्यालयहरु (सबै) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-30
निर्णय कार्यान्वयन गरी प्रगति उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा-उल्लिखित महानगरपालिका/नगरपालिका कार्यालयहरु सबै । नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2017-04-30
सरकारी काम बाहेकका कार्यमा सामाजिक सञ्जालहरुको प्रयोग सम्बन्धमा- महाशाखा/शाखाहरु सबै/विभागहरु सबै/आयोग/प्रतिष्ठा/समिति/आयोजना/कार्यक्रम सबै/जि.स.स.को कार्यालय सबै/जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँपालिकाको कार्यालय सबै सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-30
दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सम्बन्धमा - महानगरपालिका/उप-महानगरपालिका/नगरपालिका/गाँउपालिका सबै । समिति, आयोग र प्रतिष्ठान समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-30
आयोजना सञ्चालन तथा संशोधनका लागि सहमती दिइएको -उल्लिखित नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै । नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2017-04-30
समन्वय एवं सहयोग गर्ने सम्बन्धमा-जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सबै । सामान्य प्रशासन महाशाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-30
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने बारे पूर्वाधार तथा प्रविधि विकास शाखा अन्य 2017-04-28
परिपत्र- महानगरपालिका सबै/उपमहानगरपालिका सबै/नगरपालिका सबै/गाउँपालिका सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-28
उपस्थिति सम्बन्धमा- प्रमुख जिल्ला इन्जिनीयर, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, गोरखा र सिन्धुपाल्चोक कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा अन्य 2017-04-28
फोन नं., फ्याक्स नं. र e-mail पठाउने बारे- जि.स.स. सबै/महानगरपालिका सबै/उपमहानगरपालिका सबै/नगरपालिका सबै/गाउँपालिका सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-28
स्थानीय तहको व्यवस्थापन, संचालन तथा सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताको लागि सुझाव उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा- जि.स.स.को कार्यालय सबै/ गाउँपालिका, नगरपालिका सबै (७४४) ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-27
ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा- नगरपालिकाको कार्यालय, सबै नगरपालिका (२६५) नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2017-04-25
मिति २०७४ साल बैशाख १२ मा हुन गइरहेको आ.व. ०७३।७४ को दोश्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा एवं मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक हाललाई स्थगन गरिएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछौ । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा अन्य 2017-04-25
प्रगति सम्बन्धमा- स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम, प्रादेशिक सम्पर्क इकाइ सबै (बिराटनगर, हेटौंडा, धुलिखेल, पोखरा, नेपालगंज, सुर्खेत र धनगढी) नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख) परिपत्र / निर्देशन 2017-04-24
आ.व. २०७३/७४ को दोश्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको वैठकको स्थान परिवर्तन गरिएको सम्बन्धमा । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा अन्य 2017-04-24
रकमान्तर सम्बन्धमा- स्थानीय तहहरु सबै (७४४) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-24
विज्ञापन कर सम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा- उल्लिखित नगरपालिकाको कार्यालयहरु स्थानीय निकाय राजस्व परिचालन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-24
आ.व. २०७३/७४ को दोश्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको वैठकमा सहभागिता सम्बन्धमा - शाखाहरु सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-24
आ.व. २०७३/७४ को दोश्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको वैठकमा सहभागिता सम्बन्धमा - आयोजना/कार्यक्रम/समिति/प्रतिष्ठान/आयोग सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-24
सहायता सुची सम्बन्धमा- स्थानीय विकास अधिकारीहरु,उल्लिखित जि.स.स.को कार्यालयहरु वैदेशिक सहयोग समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-23
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिकाको कार्यालयहरु सबै वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-23
सिफारिस कार्यान्वयन सम्बन्धमा - जिल्ला समन्वय समिति/महानगरपालिका/उपमहानगरपालिका/नगरपालिका/गाऊँपालिका सबै । मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2017-04-23
आर्थिक कारोवार तथा खाता संचालन सम्बन्धमा थप स्पष्ट पारिएको बारे- स्थानीय तह सबै (७४४) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-23
राष्ट्रिय सरसफाई निर्देशन समितिको बैठकका निर्णय सम्बन्धमा-जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका कार्यालय सबै । वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-21
फोहर मैला व्यवस्थापन तथा वातावण संरक्षण कार्ययोजना सम्बन्धमा-महा/उपमहा/नगरपालिका कार्यालय सबै/गाउँपालिका कार्यालय सबै । वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-21
आयोजना संचालन तथा संशोधनका लागि सहमती दिइएको-उल्लिखित उपमहा/नगरपालिका कार्यालयहरु सबै । नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2017-04-21
वस्ती विकास शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधाभूत निर्माण मापदण्ड२०७२( पहिलो संशोधन ) वारे - जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयसबै/जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सबै/महा/उप/नगरपालिका कार्यालय सबै/गाउँपालिका कार्यालय सबै । पूर्वाधार तथा प्रविधि विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-21
निजी आवास पुर्ननिर्माणका लागि अनुदान सम