सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा

सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखाको कार्यविवरण देहायबमोजिम रहेको छः

 • सूचना संकलन, संग्रह, अभिलेख सम्बन्धी कार्य गर्ने,
 • सबै महाशाखा-शाखासंग समन्वय गरी मन्त्रालयका आवश्यक प्रकाशनहरू प्रकाशित गर्ने,
 • भौगोलिक सूचना प्रणाली सम्बन्धी कार्य गर्ने,
 • संसद अधिवेशन रिर्पोटिङ्ग सम्बन्धी कार्य गर्ने,
 • पुस्तकालय स्थापना, संचालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने,
 • मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सूचना प्रवाह गर्ने (प्रवक्ता) सम्बन्धी कार्य गर्ने,
 • स्थानीय निकायको आर्थिक नियमितता तथा कार्यसम्पादन स्थिति झल्कने गरी तुलनात्मक विवरण नियमित रुपमा प्रकाशित गर्ने,
 • बेरुजु स्थिति, प्रशासनिक खर्च, पूँजीगत निर्माण, अनुपात, आन्तरिक श्रोत आदिको विश्लेषण सहितको प्रतिवेदन तयार गर्ने,
 • मन्त्रालयमा कम्प्यूटर नेटवर्किङ्ग गर्ने,
 • स्थानीय निकायहरूका सफल कार्य (Best Practices) को प्रकाशन तथा प्रसार गर्ने,
 • कम्प्यूटर-प्रिन्टर-नेटवर्कीङ्ग सम्बन्धी समस्याको मर्मत, रेखदेख, स्याहार सम्भार गर्न लगाउने,
 • मन्त्रालयको Singha Durbar Gate Pass System व्यवस्थित गराउने,
 • मन्त्रालयको दर्ता चलानी, हेल्पडेस्क, टेलिफोन, फोटोकपि, इत्यादि सुचारुरुपले संचालन गर्ने, गराउने,
 • मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण, विदा र हाजिरी व्यवस्थापन गर्ने,
 • e-Governance System अद्यावधिक-संचालन गर्ने,
 • कम्प्युटर Maintenance सम्बन्धी व्यवस्थापन कार्य गर्ने,
 • Software Development, Installation, Upgrade सम्बन्धी व्यवस्थापन कार्य गर्ने,
 • Network/System Administration सम्बन्धी व्यवस्थापन कार्य गर्ने,
 • PIS मा रहेको विवरणहरु अद्यावधिक गर्ने गराउने कामका लागि समन्वय गर्ने,
 • Website अद्यावधिक गर्ने,
 • Lease line/Internet को व्यवस्थापन गर्ने,
 • Server व्यवस्थापन गर्ने,
 • Online Portal सम्बन्धी कार्य गर्ने र
 • IT सम्पर्क इकाई सम्बन्धी कार्य गर्ने ।