जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा

जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखाको कार्य विवरण देहाय बमोजिम रहेको छः

 • मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरु तथा स्थानीय निकायहरुको क्षमता विकास सम्बन्धी,
 • स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको सम्पर्क शाखाको रुपमा कार्य गर्ने,
 • स्वदेश तथा विदेशमा संचालन हुने तालिम, गोष्ठी र अध्ययनका लागि प्रारम्भिक प्रकृया अगाडि बढाउने,
 • मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरु तथा स्थानीय निकायहरुको क्षमता विकास सम्बन्धी उपयुक्त रणनीति तर्जुमा गर्ने,
 • स्थानीय स्वायत्त शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका क्षमता विकासका क्रियाकलाप संचालन र सहजीकरण सम्बन्धी,
 • मन्त्रालयको कामसँग सम्बद्ध विदेशी नागरिक एवं स्वयंसेवकहरुलाई भिषाको लागि सिफारिश गर्ने,
 • संयुक्त राष्ट्र संघका स्वयंसेवकहरुको सम्पर्क शाखाको रुपमा कार्य गर्ने,
 • मानव श्रोत विकास र क्षमता विकास सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको सम्पर्क शाखाको रुपमा कार्य गर्ने,
 • मानव श्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धी क्रियाकलापको अनुगमन र मूल्याकंन,
 • मन्त्रालय र अन्तर्गतका कर्मचारीहरु स्वदेशी तथा विदेशी अध्ययन तालिममा जान मनोनयन, पूर्वस्वीकृति तथा विदा सम्बन्धी कार्य गर्ने,
 • वैदेशिक बैठक, भ्रमण, अध्ययन अनुसन्धान सम्पन्न भइसके पछि सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख समक्ष प्रतिवेदन गर्ने गराउने कार्य गर्ने,
 • कर्मचारीहरुको मन्त्रालयमा हुने शुरू सेवा प्रवेश अभिमुखीकरण तथा सेवाकालीन तालिम सम्बन्धी कार्य,
 • वैदेशिक तालिम, अध्ययन, भ्रमण, बैठकमा मनोनयन भएका कर्मचारी र पदाधिकारीहरुको पासपोर्ट भिषा सम्बन्धी कार्य,
 • स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुको अभिलेख राख्ने कार्य,
 • स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुको बढुवा, वृत्ति विकास, उपदान, दण्ड तथा पुरस्कारका लागि कर्मचारीहरुको व्यक्तिगत विवरण अद्यावधिक गर्ने,
 • स्थानीय निकायका कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी कार्य गर्ने,
 • स्थानीय निकायका कर्मचारीका सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी कार्य,
 • स्थानीय निकायको क्षमता विकास योजना निर्माणमा सहयोग र समन्वय र
 • स्थानीय निकायको संगठन विकास सम्बन्धी कार्यमा सहयोग र समन्वय