संघीय मामिला शाखा

संघीय मामिला शाखाको कार्य विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ |

  • संघीयता तथा राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी नीति, योजना र कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्य,
  • संघीयता सम्बन्धी स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा त्यस्ता संस्थासंगको सम्बन्ध, संजाल, सम्पर्क सम्बन्धी कार्य,
  • सघीयता सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य,
  • राज्यको पुनर्संरचना सम्बन्धी कार्यहरु,
  • प्रदेशमा रहने केन्द्रीय निकायहरुको मापदण्ड निर्धारण र समन्वय,
  • सरकारका विभिन्न तहहरुका कार्यहरुको बाँडफाँड, समन्वय र सहजीकरण सम्बन्धी कार्य,
  • प्रादेशिक तथा स्थानीय निजामती सेवा आयोग (Local Civil Service Commission) सम्बन्धी कार्य,
  • महाशाखा अन्तर्गतका पुराना कागज धुल्याउने सम्बन्धी कार्य,
  • संघीयता तथा राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी कार्ययोजना तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्य र
  • स्थानीय निकाय र विषयगत मन्त्रालयहरूसँगको  सम्पर्क, सहयोग तथा समन्वय सम्बन्धी कार्य ।