पूर्वाधार तथा प्रविधि विकास शाखा

नेपाली

आवश्यक व्यवस्था मिलाउने सम्बन्धमा- विभाग सबै/जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँपालिकाको कार्यालय सबै

वस्ती विकास शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधाभूत निर्माण मापदण्ड२०७२( पहिलो संशोधन ) वारे - जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयसबै/जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सबै/महा/उप/नगरपालिका कार्यालय सबै/गाउँपालिका कार्यालय सबै ।

इन्जिनियरहरुको नाम दर्ता तथा नाम दर्ता नम्बर राख्ने सम्बन्धमा-जिविसको कार्यालय सबै/जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सबै/नगरपालिका कार्यालय सबै /गाविसको कार्यालय सबै ।

पृष्ठ