वैदेशिक सहयोग समन्वय शाखा

नेपाली

कार्यक्रम तयार गरी पेश गर्ने सम्बन्धमा ;महाशाखाहरु सबै संघीय माािला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय,केन्द्रिय पंजीकरण विभाग,सथानीय पर्वधार विकास तथा कृषि सडक विभाग र शाखाहरु सबै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय ।

भुकम्प पछिको पुनर्निर्माण कार्यमा स्थानीय विकास अधिकारी, नपाका कार्यकारी अधिकृत तथा गाविसका सचिवहरुको भूमिका र जिम्मेवारीका सम्बन्धमा

पृष्ठ