वैदेशिक सहयोग समन्वय शाखा

नेपाली

आवास अनुदानका लागि बैंकिङ्ग व्यवस्थापन सम्बन्धमा- स्थानीय विकास अधिकारीज्यूहरु, उल्लिखित जिविसका कार्यालयहरु ।

आवास अनुदानका लागि बैंकिङ्ग व्यवस्थापन सम्बन्न्धमा ;स्थानीय विकास अधिकारी ज्यू,उल्लिखित जिविसका कार्यालयहरु ।

लाभग्राही अनुदान हस्तान्तरण सम्बन्धमा ; स्थानीय विकास अधिकारी ज्यू,उल्लिखित जिविसको कार्यालयहरु ।

पृष्ठ