वैदेशिक सहयोग समन्वय शाखा

नेपाली

लाभग्राही अनुदान हस्तान्तरण सम्बन्धमा- उल्लिखित जिविसको कार्यालयका स्थानीय विकास अधिकारीहरु

लाभग्राही अनुदान हस्तान्तरण सम्बन्धमा- उल्लिखित जिल्लाभित्रका नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतहरु

भूकम्पबाट प्रभावित परिवारको विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा- उल्लिखि जिविस र अन्तर्गतका नगरपालिका कार्यालयहरु

पृष्ठ