वैदेशिक सहयोग समन्वय शाखा

नेपाली

आवश्यक सहयोग एवं समन्वय गरिदिनुहुन - उल्लिखित जिल्लाा विकास समितिको कार्यालयहरु सबै ।

बैदेशिक सहायतामा संचालन हुने आयोजनाहरुको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा -शाखाहरु सबै/ पंजिकरण विभाग/कृषि सडक विभाग/आयोग/ समिति/प्रतिष्ठानहरु सबै ।

पृष्ठ