वैदेशिक सहयोग समन्वय शाखा

नेपाली

साना विकास परियोजनाहरुको कार्यान्वयन गर्ने निकाय तथा कार्यान्वयन प्रक्रियाका सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिहरु सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाहरु सबै/गाउँपालिकाहरु सबै ।

वैदेशिक सहायताको अनुमानित विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा- शाखाहरु सबै (मन्त्रालय)/विभागहरु सबै/स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (LGCDP)/कर्णाली रोजगार विकास कार्यक्रम/सीमा विकास कार्यक्रम

पृष्ठ