पूर्वाधार तथा प्रविधि विकास शाखा

नेपाली

तालिमका सहभागीहरुको थप नामावली बारे- पत्रमा उल्लिखित जिविसको कार्यालय/जिल्ला प्राविधिक कार्यालय/नगरपालिकाको कार्यालयहरु

तालिममा सहभागी हुने बारे- पत्रमा उल्लिखित जिविसको कार्यालय/जिल्ला प्राविधिक कार्यालय/नगरपालिकाको कार्यालयहरु

तालिममा सहभागि हुने वारे -उल्लिखित जिविसको कार्यालयहरु,जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु र नगरपालिकाका कार्यालयहरु ।

पृष्ठ