अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा

नेपाली

निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा - डोलिडार/(आयोजना,प्रतिष्ठान,समिति,केन्द्र) सबै/ आर्थिक प्रशासन शाखा

आ.व. ७३/७४ को बार्षिक प्रगति विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा ताकेता - उल्लेखित विभाग/आयोग/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रमहरु ।

बजेट कार्यान्वयन कार्यतालिका पठाइएको सम्बन्धमा- विभागहरु सबै/आयोग/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रमहरु सबै ।

पुनःताकेता - आ.व. २०७३/०७४ को बार्षिक प्रगति विवरण उपलब्ध गराईदिने बारे - विभागहरु सबै/आयोग/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रमहरु सबै ।

निरन्तर प्रगति विवरण पठाउने समबन्धमा - डोलिडार/ काठमाण्डौं उपत्यकाको सबै जिसस/महानगर/नगरपालिका ।

पृष्ठ