अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा

नेपाली

नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ७४/७५ को प्रगति विवरण पठाउने बारे - विभागहरु सबै/आयोजना,समिति,प्रतिष्ठान सबै/शाखाहरु सबै

आ.व. ७४/७४ को नीति तथा कार्यक्रम डाउनलोड गर्न यहाँ किल्क गर्नुहोला ।

संविधानको धारा ५३ बमोजिमको प्रगति पठाउने सम्बन्धमा - विभाग/आयोजना/कार्यक्रम/समिति/प्रतिष्ठान/शाखाहरु सबै ।

आ.व. ७३/७४ को प्रगति PPIS सफ्टवेयरमा प्रविष्टि गर्ने बारे - उल्लेखित २९ पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरु ।

आ.व. २०७३/७४ को बार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको वैठकमा उपस्थिति हुने सम्बन्धमा - विभाग/आयोग/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रम/शाखाहरु सबै ।

पृष्ठ