अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा

नेपाली

आ.व. २०७४/७५ को प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको वैठकमा उपस्थिति सम्बन्धमा - विभाग/शाखा/आयोग/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रमहरु सबै ।

आ.व. २०७४/७५ को प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा ताकेता - विभाग/आयोग/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रमहरु सबै ।

आ.व. २०७४/७५ को प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण उपलब्ध गराईदिने बारे - विभाग/आयोग/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रमहरु सबै ।

पृष्ठ