अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा

नेपाली

आर्थिक सर्वेक्षण ०७४/७५ को लागि विवरण उपलब्ध गराईदिने बारे - विभाग/आयोग/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रम/सम्बन्धित महाशाखा- शाखा सबै ।

आ.व. ०७४/७५ को बजेट बक्तब्यको कार्यान्वयन एवम् कार्य प्रगति पठाउने बारे - महाशाखाहरु/विभागहरु/आयोजना/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रमहरु सबै ।

आ.व. ७४/७५ को बजेट तथा कार्यक्रम डाउनलोड गर्न यहाँ किल्क गर्नुहोला ।

आ.व. २०७४।७५को प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उपस्थिति सम्बन्धमा- शाखा प्रमुखहरु सबै/आयोग/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रमहरु सबै/विभागहरु सबै

पृष्ठ