अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा

नेपाली

आ.व. २०७४/७५ को दोश्रो चौमासिक प्रगति विवरणको ताकेता सम्बन्धमा- शाखाहरु सबै (मन्त्रालय)/विभागहरु सबै।

पुन अनुरोधः आर्थिक सर्वेक्षण ०७४/७५ को लागि विवरण उपलब्ध गराईदिने बारे - विभाग/आयोग/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रम/सम्बन्धित महाशाखा- शाखा सबै ।

आ.व. २०७४/७५ को दोश्रो चौमासिक अवधिमा सम्पादित लक्ष्य नतोकिएका प्रमुख उपलब्धीहरुको विवरण उपलब्ध गराइदिने बारे - विभाग/शाखाहरु सबै ।

आ.व. २०७४/७५ को दोश्रो चौमासिक प्रगति विवरण उपलब्ध गराइदिने बारे - विभाग/आयोग/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रमहरु सबै ।

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४१ औ बैठकले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने बारे - विभाग/शाखा सबै ।

पृष्ठ