अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा

नेपाली

बार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी सम्बन्धमा - ( जिविस ,जिप्रका , महा/उपमहा/नगरपालिका ) सबै |

जिविसको प्रस्तुती ढाँचा डाउनलोड गर्नको लागि यहाँ किल्क गर्नुहोला |

महा/उपमहा/नगरपालिकाको प्रस्तुती ढाँचा डाउनलोड गर्नको लागि यहाँ किल्क गर्नुहोला |

बार्षिक समीक्षा गोष्ठीको प्रस्तुतीकरण तयारी सम्बन्धमा - महा/शाखाहरु सबै,विभागहरु सबै ।

संविधानको धारा ५३ बमोजिमको प्रगति पठाउने सम्बन्धमा -उल्लेखित निकायहरु ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्बन्धित संविधानको धारा ५३ का वुँदाहरु डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला ।

आ.व. २०७४/७५ को बार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या विकास समाधान समितिको वैठकमा उपस्थिति सम्बन्धमा ।

आ.व. २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको अवस्था उपलब्ध गराईदिने बारे - उल्लेखित निकायहरु ।

आ.व. २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको कार्ययोजना डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला ।

पृष्ठ