दस्तावेज

E.g., 07/25/2024
E.g., 07/25/2024
शीर्षक दस्तावेजको प्रकार मिति
स्थानीय सरकार संचालन सम्बन्धमा बारम्बार सोधिने प्रश्न (FAQ) को संगालो । प्रकाशन 2018-08-05
अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना संरचना सिमितको प्रतिवेदन २०७४ प्रकाशन 2018-08-03
शासकीय खबरपत्र अन्य 2018-08-03
स्थानीय सरकार संचालन सम्बन्धमा बारम्बार सोधिने प्रश्न (FAQ) को संगालो । प्रकाशन 2018-08-02
स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४(परिमार्जित) दिग्दर्शन 2018-03-13
स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४(परिमार्जित) दिग्दर्शन 2018-03-13
स्वत प्रकाशन कार्तिक २०७४ प्रकाशन 2017-11-23
स्वशासन अङ्क ४३ प्रकाशन 2017-08-18
Compilation of GESI Audit Report , 2074 प्रतिवेदन 2017-08-10
मन्त्रालयको २०७३ माघ, फागुन र चैत्रमा सम्पादित क्रियाकलापहरुको विवरण (स्वत: प्रकाशन) प्रकाशन 2017-05-11
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र अन्तर्गतको निकायहरुबाट आ.व. २०७२/७३ मा सम्पादित प्रमुख कार्यहरु एवं वार्षिक प्रतिवेदन । प्रतिवेदन 2017-04-07
गा.वि.स.सचिवहरुलाई अन्यत्र सरुवा भै जान सहमति प्रदान गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ अन्य 2017-02-20
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिमको स्वत:प्रकाशन, २०७३ श्रावण, भाद्र र आश्विन प्रकाशन 2017-01-04
लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट स्थानीयकरण रणनीति रणनीति 2016-12-26
आ.व. २०७३/७४को जिल्लास्तरीय वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा बजेट- भाग २ बजेट तथा कार्यक्रम 2016-11-29
ढुंगा गिट्टी बालुवा संकलन उत्खनन सम्बन्धी प्रारम्भिक बातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन सम्बन्धी मार्गदर्शन | मार्गदर्शन 2016-10-26
"स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समितिको कार्यशर्त तथा कार्यविधि (परिमार्जन सहित) २०७३ कार्तिक ४" कार्यविधि 2016-10-21
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७३ तथा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि) (छैठौं संशोधन) नियमावली, २०७३ नियम 2016-10-19
जिल्ला, नगरपालिका तथा गाउँ विकास समितिहरुको संक्षिप्त विवरण पुस्तिका, २०७२ प्रकाशन 2016-10-18
Water, enhance greenery, and reduce plastic use ! मार्गदर्शन 2016-10-05
रास्ट्रिय मुस्लिम आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक | अन्य 2016-10-03
रास्ट्रिय थारु आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक | अन्य 2016-10-03
रास्ट्रिय मधेशी आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक | अन्य 2016-10-03
रास्ट्रिय जनजाति आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक | अन्य 2016-10-03
रास्ट्रिय समावेशी आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक | अन्य 2016-10-03
रास्ट्रिय दलित आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक | अन्य 2016-10-03
स्थानीय स्वायत्त शासन (आठौं संशोधन) नियमावली, २०७३ नियम 2016-09-02
स्थानीय विकास गतिविधि वर्ष-१, अंक-१ प्रकाशन 2016-08-12
स्वशासन अंक ४२ प्रकाशन 2016-08-07
जानकारी पुस्तिका २०७३ प्रकाशन 2016-08-07
तेस्रो साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाई क्षत्रगत आयोजना कार्यन्वयन निर्देशिका निर्देशिका 2016-05-20
आवधिक जिल्ला विकास योजना तर्जुमा सम्बन्धी (चौथो संस्करण), २०७२ निर्देशिका 2016-03-31
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि) नियमावली, २०७१ काे सातौं संशाेधन सम्बन्धमा- जिविसको कार्यालय (सबै) नियम 2016-02-22
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि) नियमावली, २०५८ काे एघारौं संशाेधन सम्बन्धमा- जिविसको कार्यालय (सबै) नियम 2016-02-22
जनसहभागितामा आधारित सौर्य सडक बत्ती कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७२ कार्यविधि 2016-02-12
कर्णाली रोजगार कार्यक्रमको संचालन निर्देशिका, २०७१ निर्देशिका 2016-02-01
पिछडिएको समुदाय जिल्ला समन्वय समिति (गठन तथा कार्यसंचालन) कार्यविधि, २०७२ कार्यविधि 2016-01-20
महिला जिल्ला/नगर समन्वय समिति (गठन तथा कार्यसंचालन) कार्यविधि, २०७२ कार्यविधि 2016-01-20
आदिबासी जनजाति जिल्ला समन्वय समिति (गठन तथा कार्यसंचालन) कार्यविधि, २०७२ कार्यविधि 2016-01-20
अपांग जिल्ला/नगर समन्वय समिति (गठन तथा कार्यसंचालन) कार्यविधि, २०७२ कार्यविधि 2016-01-20
दलित जिल्ला समन्वय समिति (गठन तथा कार्यसंचालन) कार्यविधि, २०७२ कार्यविधि 2016-01-20
वादी समुदाय जिल्ला समन्वय समिति (गठन तथा कार्यसंचालन) कार्यविधि, २०७२ कार्यविधि 2016-01-20
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि) नियमावली, २०७१ नियम 2015-12-20
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि) नियमावली, २०५८ नियम 2015-12-20
सूचना या विज्ञापनको समानुपातिक रुपमा वितरण सम्वन्धी निर्देशका, २०६९ अनुरुप गर्ने निर्देशन 2015-11-02
सूचना अधिकारी तोक्ने सम्वन्धमा परिपत्र 2015-11-02
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति नीति 2015-09-14
जिविस कार्यालय सबै, महा, उपमहा, नपा तथा कार्यालय १९१:– अचल सम्पत्ति संरक्षणको कार्ययोजना – २०७१ सम्बन्धमा । परिपत्र 2015-09-13
गाविसको लेखा व्यवस्थापन सुद्दढीकरण सम्बन्धमा परिपत्र 2015-09-13
परिपत्र :– जि.बि.स. तथा म.न.पा, उप म.न.पा, न.पा. कार्यालयहरु सबै परिपत्र 2015-09-13
रोडा ,ढुंङगा,गिट्टी तथा वालुवा सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा परिपत्र 2015-09-13
व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रमाणपत्र परिपत्र 2015-09-13
स्काभेटर लगायत भारी उपकरण प्रयोग सम्बन्धमा परिपत्र 2015-09-13
दरबन्दी सिर्जना सम्बन्धमा परिपत्र 2015-09-13
मरणोपरान्त भत्ता/वृत्ति/अनुदान भुक्तानी सम्बन्धमा परिपत्र 2015-09-13
रोडा, ढुङ्गा, गिट्टी तथा वालुवाको नियमन सम्वन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन सम्बन्धमा परिपत्र 2015-09-13
गा.वि.स.को छाप सम्बन्धमा परिपत्र परिपत्र 2015-09-13
अबिबाहित प्रमाणिकरण सम्बन्धमा परिपत्र 2015-09-13
स्थानीय विकास कोष नियमावली-२०५६ नियम 2015-09-13
स्थानीय निकाय (आर्थिक प्रशासन) नियमावली, २०६४ नियम 2015-09-13
स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ नियम 2015-09-13
जगेडाकोष सञ्चालन कार्यविधि, २०६६(तेस्रो संशोधन सहित) कार्यविधि 2015-09-13
सुनौलो हजार दिन आयोजना कार्यान्वयन कार्यविधि २०७० कार्यविधि 2015-09-13
जगेडाकोष सञ्चालन कार्यविधि २०६६( दोस्रो संशोधन सहित) कार्यविधि 2015-09-13
बालमैत्री स्थानीय शासनः राष्ट्रिय रणनीति कार्यविधि 2015-09-13
बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन कार्यविधि २०६८ कार्यविधि 2015-09-13
स्थानीय निकाय सार्वजनिक परिक्षण कार्यविधि २०६७ कार्यविधि 2015-09-13
स्थानीय निकाय र्सार्वजनिक सुनुवाई कार्यविधि, २०६७ कार्यविधि 2015-09-13
स्थानीय निकाय सामाजिक परीक्षण कार्यविधि २०६७ कार्यविधि 2015-09-13
जगेडाकोष संचालन (प्रथम संशोधन) कार्यविधि, २०६७ कार्यविधि 2015-09-13
स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यबस्थापन कार्यविधि, २०६९ कार्यविधि 2015-09-13
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०६९ कार्यविधि 2015-09-13
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७० कार्यविधि 2015-09-13
महिला नगर समन्वय समिति(गठन तथा कार्य सञ्चालन)कार्यविधि,२०७१ कार्यविधि 2015-09-13
महिला जिल्ला समन्वय समिति(गठन तथा कार्य सञ्चालन)कार्यविधि,२०७१ कार्यविधि 2015-09-13
पिछडिएको समुदाय जिल्ला समन्वय समिति(गठन तथा कार्य सञ्चालन)कार्यविधि,२०७१ कार्यविधि 2015-09-13
अपाङ्ग नगर समन्वय समिति(गठन तथा कार्य सञ्चालन)कार्यविधि,२०७१ कार्यविधि 2015-09-13
अपाङ्ग जिल्ला समन्वय समिति(गठन तथा कार्य सञ्चालन)कार्यविधि,२०७१ कार्यविधि 2015-09-13
दलति जिल्ला समन्वय समिति(गठन तथा कार्य सञ्चालन)कार्यविधि,२०७१ कार्यविधि 2015-09-13
आदिवासी जनजाति जिल्ला समन्वय समिति(गठन तथा कार्य सञ्चालन)कार्यविधि,२०७१ कार्यविधि 2015-09-13
स्थानीय पूर्वाधार विकास नीति, २०६१ नीति 2015-09-13
सार्वजानिक-निजि साझेदारी नीति, २०६० नीति 2015-09-13
स्थानीय स्वायत्त शासन (पाँचौं संशोधन) नियमावली, २०६९ नियम 2015-09-13
बादी समुदाय उत्थान विकास समिति (गठन) आदेश, २०६८ नियम 2015-09-13
स्थानीय निकायसम्बन्धी अन्तरिम व्यवस्था नियम 2015-09-13
व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, नियमावली, नागरिक बडापत्र र निर्देशन तथा परिपत्रहरुको संग्रह २०७० ऐन 2015-09-13
निर्देशन सम्बन्धमा निर्देशन 2015-09-13
श्री महानपा, उपमहानपा, नपा कार्यालय सबै : निर्देशन सम्बन्धमा । निर्देशन 2015-09-13
जिल्ला योजना अनुगमन तथा विश्लेषण प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०७० निर्देशिका 2015-09-13
जिविसको आन्तरिक राजश्व प्रक्षेपण सम्बन्धी दीग्दर्शन, २०६१ दिग्दर्शन 2015-09-13
आवधिक जिल्ला विकास योजना तर्जुमासम्बन्धी निर्देशिका निर्देशिका 2015-09-13
स्थानीय निकाय लैंगिक बजेट परीक्षण निर्देशिका, २०६४ निर्देशिका 2015-09-13
स्थानीय विकास शुल्कको थप रकम खर्च गर्ने शर्त र मार्ग निर्देशन, २०६५ निर्देशन 2015-09-13
स्थानीय निकायका लागि जारी ३८ बुँदे निर्देशन निर्देशन 2015-09-13
स्थानीय विपद् जोखिम व्यवस्थापन योजना तर्जुमा निर्देशिका, २०६८ निर्देशिका 2015-09-13
स्थानीय निकाय सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशन निर्देशन 2015-09-13
उपभोक्ता समितिको तर्फबाट व्यहोर्ने लागत सहभागिता सम्बन्धमा निर्देशिका 2015-09-13
उपभोक्ता समितिको गठन, सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशन बारे निर्देशन 2015-09-13
बारुणयन्त्र संचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका 2067 निर्देशिका 2015-09-13
वातावरण उर्जा तथा जलवायू परिवर्तन शाखा संचालन सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७० मार्गदर्शन 2015-09-13
घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर वाडफाँड सम्बन्धमा निर्देशिका 2015-09-13
Environment Friendly Local Governanace - 2013 Guidance 2015-08-28
बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मार्गदर्शन, २०७२ मार्गदर्शन 2015-08-17
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम (३) बमोजिम मन्त्रालयको संक्षिप्त जानकारीमूलक पुस्तिका, २०७२ प्रकाशन 2015-08-12
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ऐन 2015-07-27