आर्थिक प्रशासन शाखा

आर्थिक प्रशासन शाखाको कार्य विवरण देहाय बमोजिम रहेको छः

 • स्थानीय निकायलाई पठाइने अनुदानको अख्तियारी सम्बन्धी कार्य,
 • अनुदान कार्यक्रमको आर्थिक पक्षको अनुगमन,
 • स्थानीय निकायको कानून बमोजिम लेखापरीक्षण भए-नभएको अनुगमन गरी सम्वेदनशील बेरुजु उपर मन्त्रालयको निर्देशन पठाउने,
 • स्थानीय निकायको आर्थिक प्रशासन नियमावलीमा उल्लेखित विषयमा स्पष्ट गर्ने,
 • स्थानीय निकायमा कार्यरत (आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी) कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी,
 • स्थानीय निकायको आर्थिक कार्यप्रणालीबारे अध्ययन र पुनरावलोकन सम्बन्धी कार्य,
 • मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायलाई बजेट वितरण एवं खर्च गर्ने अख्तियारी सम्बन्धी कार्य गर्ने,
 • पेश्की र बेरुजुको लगत राख्ने, सम्परीक्षण गराउने एवं फछ्र्यौट गर्ने र अद्यावधिक गराउनेसम्बन्धी कार्य,
 • आयव्ययको आन्तरिक एवं अन्तिम लेखापरीक्षण गराउने,
 • मन्त्रालयको वार्षिक बजेट तर्जुमा (साधारण), निकासा एवं खर्चको प्रबन्ध सम्बन्धी कार्य,
 • मातहतका निकायहरूलाई आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी निर्देशन दिने,
 • शाखाहरूलाई लजिष्टिक सपोर्टको लागि बजेट व्यवस्था सम्बन्धी कार्य,
 • कार्ययोजना तयार गरी स्थानीय निकायको आर्थिक प्रशासन शाखा सुदृढ गर्ने सम्बन्धी कार्य,
 • स्थानीय निकाय तथा मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन शाखा बीच कार्यगत सम्बन्ध कायम गर्ने सम्बन्धी,
 • सूचना विश्लेषण र स्थलगत निरीक्षण गरी आर्थिक अनियमितता माथि कारवाही गर्ने सम्बन्धी,
 • नगरपालिकाको प्रोद्भावी लेखाप्रणाली सम्बन्धी कार्यमा सहयोग पुर्याउने र
 • स्थानीय निकायको लेखापरीक्षणको मापदण्ड कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने ।