प्रदेश नं ४ को स्थानीय तह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रमका केहि झलकहरु