Archive

E.g., 07/22/2024
E.g., 07/22/2024
Title Document Type Date
स्थानीय सरकार संचालन सम्बन्धमा बारम्बार सोधिने प्रश्न (FAQ) को संगालो । प्रकाशन 2018-08-05
अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना संरचना सिमितको प्रतिवेदन २०७४ प्रकाशन 2018-08-03
शासकीय खबरपत्र अन्य 2018-08-03
स्थानीय सरकार संचालन सम्बन्धमा बारम्बार सोधिने प्रश्न (FAQ) को संगालो । प्रकाशन 2018-08-02
Compilation of GESI Audit Report , 2074 प्रतिवेदन 2017-08-10
लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट स्थानीयकरण रणनीति रणनीति 2016-12-26
ढुंगा गिट्टी बालुवा संकलन उत्खनन सम्बन्धी प्रारम्भिक बातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन सम्बन्धी मार्गदर्शन | मार्गदर्शन 2016-10-26
"स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समितिको कार्यशर्त तथा कार्यविधि (परिमार्जन सहित) २०७३ कार्तिक ४" कार्यविधि 2016-10-21
जिल्ला, नगरपालिका तथा गाउँ विकास समितिहरुको संक्षिप्त विवरण पुस्तिका, २०७२ प्रकाशन 2016-10-18
Water, enhance greenery, and reduce plastic use ! मार्गदर्शन 2016-10-05
रास्ट्रिय मुस्लिम आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक | अन्य 2016-10-03
रास्ट्रिय थारु आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक | अन्य 2016-10-03
रास्ट्रिय मधेशी आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक | अन्य 2016-10-03
रास्ट्रिय जनजाति आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक | अन्य 2016-10-03
रास्ट्रिय समावेशी आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक | अन्य 2016-10-03
रास्ट्रिय दलित आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक | अन्य 2016-10-03
स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ नियम 2015-09-13
बारुणयन्त्र संचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका 2067 निर्देशिका 2015-09-13
Environment Friendly Local Governanace - 2013 Guidance 2015-08-28
Town development, urban planning and building-related basic guidance, 2072 Guidance 2015-08-18
Local Self Governance Act , 2055 Act 2015-07-29