मन्त्रालय

नेपाली

नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट मिति २०७४/२/१७ मा जारी गरिएको स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश, २०७४ सम्बन्धमा ।

मिति २०७४/१/११ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित अल्पसंख्यकको विवरण ।

अल्पसंख्यकको विवरण डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला ।

पृष्ठ