परिपत्र / निर्देशन

नेपाली

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि) (पहिलो संशोधन)), नियमावली, २०७१ र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि) (छैठौ संशोधन), नियमावली, २०५८ बमोजिम आयोजना छनौट गरी पेश गर्ने अवधि थप गरिएको सम्बन्धमा |

सौर्य सडकवत्ती कार्यक्रमका लागि रकम बांडफांडको विवरण पठाइएको सम्बन्धमा- संलग्न सूची बमोजिमका ९६ नगरपालिकाहरु

पृष्ठ