परिपत्र / निर्देशन

नेपाली

मध्य/सुदुर पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी स्थगित सम्बन्धमा |

अभिलेख सुरक्षित राख्ने सम्बन्धमा परिपत्र - (विभाग, जिविस, जिप्राका, समिति/आयोग/प्रतिष्ठानहरु, नपा) सबै

पृष्ठ