सूचना

E.g., 02/25/2018
E.g., 02/25/2018
सूचना सम्बन्धित शाखा / महाशाखा सूचनाको प्रकार समाचार मिति
सहभागीता बारे | पूर्वाधार विकास महाशाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-02-23
कोष व्यवस्थापन सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सबै योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-02-21
मासिक प्रतिवेदन पठाउने बारे- बहु क्षेत्रीय पोषण योजना लागू भएका सबै महा/उपमहा/नगर/गाउँपालिकाको कार्यालय ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-02-21
स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन | संघीय मामिला शाखा अन्य 2018-02-21
प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७४ (नमूना) उपलब्ध गराइएको बारे- महाशाखा (मन्त्रालय) सबै/विभागहरु सबैजिल्ला समन्वय समितिहरु सबै/गाउँपालिका सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका सबै संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-02-21
आवश्यक कागजातहरु उपलब्ध गराउने- उल्लिखित गाउँपालिकाहरु (८) तथा नगरपालिका (१) संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-02-21
आवश्यक सहयोग र समन्वय गरिदिनु हुन- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय (उल्लिखित २४ जिल्ला)/महा/उपमहा/नगर/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय (उल्लिखित २४ जिल्ला) सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-02-18
संखुवासभा जिल्लाका सबै स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा अन्य 2018-02-18
पदाधिकारी तोकिएको सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सबै ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-02-18
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मनाउने सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय/महा/उपमहा/नगर/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-02-15
आगामी आ.व. २०७५/७६ को वार्षिक बजेट तयार सम्बन्धमा- स्थानीय तह सबै आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-02-14
पाठ्यपुस्तक वितरण सम्बन्धमा- स्थानीय तहहरु (सबै ७५३) विकेन्द्रीकरण शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-02-14
बैदेशिक अध्ययन छात्रवृति सम्बन्धी सूचना (Australian Awards Scholarship 2019) जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-02-12
जानकारी सम्बन्धमा- महाशाखा (मन्त्रालय) सबै/विभाग सबै/जिल्ला समन्वय समिति सबै/गाउँपालिका सबै/नगरपालिका सबै संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-02-12
उपस्थिति सम्बन्धमा- महाशाखा (मन्त्रालय) सबै/विभाग सबै/समिति, प्रतिष्ठान, आयोग सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-02-12
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मनाउने सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगर/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-02-12
जानकारी सम्बन्धमा- उल्लिखित नगरपालिकाको कार्यालयहरु मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2018-02-12
आगामी आ.व. २०७५/७६ को वार्षिक बजेट तयार सम्बन्धमा- स्थानीय तह सबै आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-02-12
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा- जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, सबै ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-02-12
संक्षिप्त विवरण सम्बन्धमा- गाउँपालिकाहरु सबै (४६०)/नगरपालिकाहरु सबै (२७६)/उपमहानगरपालिकाहरु सबै (११)/महानगरपालिकाहरु सबै (६) नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2018-02-11
वडा तहको खाता तथा कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा- स्थानीय तह सबै ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-02-11
का.स.मु. फाराम उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा- उल्लिखित जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सबै/सस्पेन्सन बृज डिभिजन, पुल्चोक, ललितपुर/पर्यटन कार्यालय, काकडभिट्टा, झापा कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-02-07
सम्पत्ति हस्तान्तरण बरबुझारथ गरी श्रेस्ता अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा- स्थानीय तह सबै आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-02-06
करार सम्झौता सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै/महा/उपमहा/नगर/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयहरु सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-02-05
स्पष्ट गरी पठाइएको- श्री इलाम नगरपालिका, बोधार्थ: गाउँपालिका सबै/नगरपालिका सबै संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-02-04
जनचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गर्ने सम्बन्धमा- स्थानीय तहहरु सबै । सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-02-02
विवरण पठाउने सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिका सबै नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2018-02-01
बेरुजु असुल उपर एवं फर्छ्यौटको विवरण पठाउने सम्बन्धमा- उल्लिखित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सुशासन प्रवर्धन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-31
कर्मचारी विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय (सबै) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-31
प्राविधक कर्मचारीहरुको हाजिरी प्रमाणित गरी पठाउने सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगर/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय (भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लाका सबै) मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2018-01-29
Mason Training सञ्चालन सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगर/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय (भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्ला सबै) मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2018-01-29
जानकारी सम्बन्धमा- महाशाखा (मन्त्रालय) सबै/विभाग सबै/जिल्ला समन्वय समिति सबै/गाउँपालिका सबै/नगरपालिका सबै संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-29
बालमैत्री स्थानीय तह (वडा) घोषणा सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिका सबै/गाउँपालिका सबै ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-28
अन्तिम लेखा परीक्षण नगराएको सम्बन्धमा- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (उल्लिखित नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरु) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-28
जानकारी सम्बन्धमा- स्थानीय तहहरु सबै विकेन्द्रीकरण शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-28
संयुक्त वार्षिक समीक्षा बैठक सम्बन्धमा- प्रत्येक प्रदेशबाट उल्लिखित एक-एक महानगर/उपमहानगर/नगर/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयहरु कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-28
गाउँ/नगरको सभा सम्बन्धमा- महानगर/उपमहानगर/नगर/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सबै नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2018-01-28
वित्तीय सुशासन तथा बेरुजु फर्छ्यौट सम्बन्धी प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण गोष्ठीमा सहभागी हुन पठाइदिने सम्बन्धमा- पत्रमा उल्लिखित सबै आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-28
राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४१ औ बैठकले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने बारे - विभाग/शाखा सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-26
बेरुजु फर्छ्यौट सम्बन्धमा- स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग, पुल्चोक, ललितपुर आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-26
"घ" वर्गको निर्माण व्यवसाय इजाजत पत्र जारी, नवीकरण तथा खारेजी सम्बन्धमा- स्थानीय तहहरु सबै विकेन्द्रीकरण शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-25
परिपत्र (सवारी साधन सम्बन्धी)- महाशाखाहरु (मन्त्रालय) सबै/विभागहरु सबै/स्था.नि.वित्तीय आयोगको सचिवालय/स्था.शा. तथा सा.वि.कार्यक्रम (LGCDP)/सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम/कर्णाली क्षेत्र विकास इकाइ कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-25
आर्थिक विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा | आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-25
स्थानीय सञ्चितकोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र) को क्षेत्रीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण (TOT) मा सहभागिता सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय (संलग्न लिष्ट अनुसार)/स्थानीय तह (संलग्न लिष्ट अनुसार) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-25
जिल्ला समन्वय समितिमा रहेको कोष व्यवस्थापन सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-23
आवश्यक निर्देशन सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय (सबै)/महा/उपमहा/नगर कार्यपालिकाको कार्यालय (सबै)/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय (सबै) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-23
स्वेच्छिक अवकाश सम्बन्धी परिपत्र- विभागहरु सबै/समिति, प्रतिष्ठान, आयोग सबै/ जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै/महा/उपमहा/नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-23
स्थानीय शासन स्रोत पुस्तिका- महाशाखा (मन्त्रालय) सबै/स्था.नि.वि.आयोगको सचिवालय/विभागहरु सबै/जिल्ला समन्वय समितिहरु सबै/गाउँपालिका सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका सबै संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-22
Notice: Recruitment of EFLG District Associate वातावरण ब्यवस्थापन शाखा अन्य 2018-01-22
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा- काठमाडौं उपत्यकाभित्रका उल्लिखित महानगरपालिका/नगरपालिकाको कार्यालयहरु वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-21
सामुदायिक मेल मिलाप सम्बन्धी तालिममा सहभागिता सम्बन्धमा- रंगेली नगरपालिकाको कार्यालय, रंगेली मोरङ ग्रामीण विकास शाखा अन्य 2018-01-21
गाउँ/नगरको सभा सम्बन्धमा | नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2018-01-19
उन्नति समावेशी विकास कार्यक्रम सम्बन्धमा | पूर्वाधार विकास महाशाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-19
IT officer को शैक्षिक योग्यता सम्बन्धि स्पष्ट पारिएको बारे । एलजीसीडीपी परिपत्र / निर्देशन 2018-01-17
अनुगमन प्रतिवेदन तथा विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा | वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-17
सम्पर्क व्यक्ति तोकिदिने | वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-17
User Id र Password उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा | आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-17
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्वन्धी संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-16
स्थानीय तहको क्षमता विकास कार्यक्रमको प्रस्ताव सम्बन्धमा - नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका (तत्कालिन गा.वि.स.) संघ जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-14
स्थानीय तहको क्षमता विकास कार्यक्रमको प्रस्ताव सम्बन्धमा (गाउँपालिका र नगरपालिका - सबै) जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-14
आर्थिक सर्वेक्षण ७४/७५ को लागि विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा | अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-14
स्थानीय तहको क्षमता विकास कार्यक्रमको प्रस्ताव सम्बन्धमा | मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2018-01-14
परिपत्र सम्बन्धमा | कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-14
स्थानीय तहको क्षमता विकास कार्यक्रमको प्रस्ताव सम्बन्धमा (महाशाखा/शाखा सबै) जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-14
आर्थिक सर्वेक्षण ०७४/७५ को लागि विवरण उपलब्ध गराईदिने बारे - विभाग/आयोग/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रम/सम्बन्धित महाशाखा- शाखा सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-14
सहजीकरण तथा अनुगमन सम्बन्धमा - महाशाखा/शाखा सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-14
USAID का कार्यक्रमहरु सम्बन्धमा | वैदेशिक सहयोग समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-14
भूकम्प सुरक्षा दिवस, २०७४ मनाउने सम्बन्धमा | (जि.स.स. सबै) अग्नि नियन्त्रण तथा विपद् ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-14
चालु आ.व.०७४/७५ को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा - जिसस सबै । योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-12
१ मे.वा. सम्मको जलविद्युत उत्पादन आयोजनाको स्वीकृती सम्बन्धमा - स्थानीय तहहरु सबै | विकेन्द्रीकरण शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-12
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नाम र केन्द्र परिवर्तनको जानकारी गराइएको | संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-09
स्थानीय तहका लागि मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराइएका नमूना कानूनहरुको संगालो | संघीय मामिला शाखा अन्य 2018-01-09
आवश्यक कागजात पठाउने सम्बन्धमा | (छेडेदह गाउँपालिका) संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-08
विवरण सम्बन्धमा | कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-08
प्रेस विज्ञप्ति !!!! मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2018-01-07
आ.व. २०७३/७४को आन्तरिक आयको विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय (सबै) स्थानीय निकाय वित्तीय आयोग परिपत्र / निर्देशन 2018-01-05
वित्तीय सुशासन तथा बेरुजु फर्छ्यौट सम्बन्धी अभिमुखीकरणमा सहभागी हुन पठाइदिने सम्बन्धमा- स्थानीय तह (सबै), प्रदेश नं.१ आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-05
वित्तीय सुशासन तथा बेरुजु फर्छ्यौट सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यमा सहभागी हुन पठाइदिने सम्बन्धमा- उल्लिखित जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु/जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-05
आवश्यक निर्देशन सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय (सबै)/महा/उपमहा/नगरपालिका (सबै)/गाउँपालिकाहरु (सबै) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-05
सुझाव कार्यान्वयन सम्बन्धमा | (महा/उप-महा/नगरपालिका/ गाउँपालिका (सबै) सुशासन प्रवर्धन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-04
वित्तीय सुशासन तथा बेरुजु फर्छ्यौट सम्बन्धी अभिमुखीकरणमा सहभागी हुन पठाइदिने सम्बन्धमा- उल्लिखित ६ जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु/जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-04
वित्तीय सुशासन तथा बेरुजु फर्छ्यौट सम्बन्धी अभिमुखीकरणमा सहभागी हुन पठाइदिने सम्बन्धमा- उल्लिखित जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु/जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-02
वित्तीय सुशासन तथा बेरुजु फर्छ्यौट सम्बन्धी अभिमुखीकरणमा सहभागी हुन पठाइदिने सम्बन्धमा- स्थानीय तह सबै (प्रदेश नम्बर ६) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-02
राय उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा- भूकम्पीय आवास पुनर्निर्माण आयोजना, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (३१ जिल्ला सबै) मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2018-01-02
सडक बत्तीको बांकि बक्यौता तिर्ने सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँपालिकाको कार्यालय सबै नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख) परिपत्र / निर्देशन 2018-01-02
सहभागिता सम्बन्धमा- उल्लिखित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-02
विवरण उपलब्ध गराइदिने बारे- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय (सबै)। कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2018-01-02
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम तथा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा- जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, सबै ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-12-31
सामाजिक परिचालन कार्यक्रम सम्बन्धी परिपत्र सामाजिक परिचालन तथा गैसस समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-12-31
आ.व. ०७४/७५ को बजेट बक्तब्यको कार्यान्वयन एवम् कार्य प्रगति पठाउने बारे - महाशाखाहरु/विभागहरु/आयोजना/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रमहरु सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-12-29
सूचना प्रविधि अधिकृत (IT Officer) को करार नियुक्ति सम्बन्धमा एलजीसीडीपी परिपत्र / निर्देशन 2017-12-28
अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा - प्रदेश नं. ५ र ७ का जिल्लाहरु जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-12-28
सहभागिता सम्बन्धमा (जि.स.स.को कार्यालय र जिल्लास्थित स्थानीय तहहरु ) | आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-12-28
घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर रकम सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिहरु सबै स्थानीय निकाय राजस्व परिचालन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-12-27
आयोजना माग सम्बन्धमा- उल्लिखित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु वैदेशिक सहयोग समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-12-27
अभिमुखिकरण तालिम सम्बन्धमा- उल्लिखित महा/उपमहा/नगरपालिका कार्यालयहरु कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-12-27
जानकारी सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै/महा/उपमहा/नगर कार्यपालिकाको कार्यालयहरु सबै/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयहरु सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-12-27
आवश्यक कागजात पठाउने सम्बन्धमा- उल्लिखित छुट्टाछुट्टै गाउँपालिकाहरु तथा नगरपालिकाहरु संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-12-27
खुलाई पठाउने सम्बन्धमा- गाउँपालिका सबै/नगरपालिका सबै । संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-12-27
प्रेस विज्ञप्ति (२०७४।९।९) सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा प्रेस विज्ञप्ति 2017-12-24
अन्तिम लेखा परीक्षणमा उपस्थित हुने तथा सम्परीक्षणका लागि कागजात तयार गर्ने सम्बन्धमा- उल्लिखित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-12-22
प्रदेश नं. १ का जिल्लामा अभिमुखीकरणमा सहभागिता सम्बन्धमा - प्रमुखज्यू, उपप्रमुखज्यू तथा जिल्ला समन्वय अधिकारीज्यू, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय (१३ जिल्ला) जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा अन्य 2017-12-21
आ.व. २०७४।७५को प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उपस्थिति सम्बन्धमा- शाखा प्रमुखहरु सबै/आयोग/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रमहरु सबै/विभागहरु सबै अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-12-21
निर्देशन सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै/महा/उपमहा/नगर कार्यपालिकाहरु सबै/गाउँ कार्यपालिकाहरु सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-12-21
आ.व. २०७४/७५ को प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको वैठकमा उपस्थिति सम्बन्धमा - विभाग/शाखा/आयोग/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रमहरु सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-12-20
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको कार्यसूची तथा प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय (सबै) वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-12-20
विवरण उपलब्ध गराइदिने बारे- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय (भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्ला सबै) मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2017-12-20
आ.व. २०७४/७५ को प्रथम चौमासिक अवधिको प्रगतिको ताकेता सम्बन्धमा - विभाग/शाखाहरु सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-12-18
मेलमिलाप सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा- श्री रंगेली नगरपालिकाको कार्यालय ग्रामीण विकास शाखा अन्य 2017-12-18
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको संक्षिप्त परिचय पुस्तिका, २०७४ संघीय मामिला शाखा अन्य 2017-12-15
पुन:स्पष्टीकरण पेश गर्ने बारे | अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-12-15
कार्यविधिमाथि छलफल सम्बन्धमा- स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम, प्रदेश समन्वय इकाई, नेपालगञ्ज तथा धुलिखेल वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-12-15
प्राविधक कर्मचारीहरुको खटनपटन सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगर/गाउँ कार्यपालिकाहरु (भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लाका सबै) मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2017-12-15
प्रदेश नं. १ का जिल्लामा अभिमुखीकरणमा सहभागिता सम्बन्धमा जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-12-14
सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७४ मन्त्रालय अन्य 2017-12-13
निर्वाचित जनप्रतिनिधिज्यूको आ.व. २०७३/७४ को सम्पत्ति विवरण सम्बन्धमा जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-12-13
आर्थिक विवरण पेश गर्न ताकेता गरिएको सम्बन्धमा- उल्लिखित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु/स्थानीय तहहरु (संलग्न लिष्ट बमोजिम) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-12-12
Charts of Accounts (लेखा सूची) लागू गर्ने गराउने सम्बन्धमा | (जि.स.स., स्थानीय तह सबै) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-12-12
बेरुजु फर्छ्यौट कार्ययोजना र मार्ग दर्शन सम्बन्धमा- विभाग/कार्यक्रम/आयोजना/समितिहरु सबै/जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै/जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु सबै/महा/उपमहा/नगर/गाउँपालिकाहरु सबै आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-12-12
विज्ञ तथा प्रशिक्षार्थी स्रोत व्यक्तिहरु सुचिकृत गर्ने सम्वन्धी सूचना जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-12-12
आ.व. २०७४/७५ को प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा ताकेता - विभाग/आयोग/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रमहरु सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा अन्य 2017-12-11
स्थानीय तहको वडा खाता संचालन तथा अख्तियारीको व्दिविधा बारे स्पष्ट गरिएको सम्बन्धमा- स्थानीय तह सबै आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-12-10
आर्थिक विवरण सम्बन्धमा एलजीसीडीपी परिपत्र / निर्देशन 2017-12-10
ताकेता सम्बन्धमा | (जि.स.स. सबै) अग्नि नियन्त्रण तथा विपद् ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-12-08
जि.स.स.का विभिन्न कोषहरु तथा अन्य कोषमा रहेको मौज्दात रकम पठाउन पुन: ताकेता सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय अधिकारीज्यू, जिल्ला समन्वय समितिहरु आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-12-06
सहभागी मनोनयन गर्ने बारे- महा/उपमहा/नगर/गाउँपालिका कार्यालय सबै पूर्वाधार तथा प्रविधि विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-12-06
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगर/गाउँपालिकाको कार्यालय सबै आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-12-06
स्थानीय तहको आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/स्थानीय तह सबै आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-12-05
डकर्मी तालिमको लागि इच्छुक व्यक्तिहरुको विवरण संकलन बारे- नगर/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय (भुकम्प प्रभावित ३१ जिल्ला सबै) पूर्वाधार विकास महाशाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-12-04
सहयोग र समन्वय गरिदिने सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समिति (सबै) पूर्वाधार तथा प्रविधि विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-12-04
प्रेस विज्ञप्ति(२०७४।८।१४) सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा प्रेस विज्ञप्ति 2017-11-30
गुनासो सुनुवाईबाट कायम भएका लाभग्राहीहरुको अनुदान संझौता तथा भुक्तानी सम्बन्धमा- भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लाका जि.स.स.को कार्यालय/भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लाका भुकम्पीय आवास पुनर्निर्माण आयोजना, जिल्ला आयोजना कार्यालय इकाइ/ भूकम्प प्रभावित मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2017-11-29
परिपत्र सम्बन्धमा- भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लाका जि.स.स.को कार्यालय/भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लाका भुकम्पीय आवास पुनर्निर्माण आयोजना, जिल्ला आयोजना कार्यालय इकाइ/ भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लाका नगर/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2017-11-29
खुलाई पठाउने सम्बन्धमा- गाउँपालिका सबै/नगरपालिका सबै संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-29
विवरण उपलब्ध गराइदिने (जि.स.स. सबै) | पूर्वाधार विकास महाशाखा अन्य 2017-11-28
सुशासन प्रबर्द्धन रणनीति तथा कार्ययोजना, २०७४ सम्बन्धमा- स्थानीय तहहरु सबै (७५३) सुशासन प्रवर्धन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-27
राय सुझाव संकलन सम्बन्धमा- स्थानीय तहहरु सबै (७५३) विकेन्द्रीकरण शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-26
शीतलहर तथा हिमपात पूर्व तयारी सम्बन्धमा- जि.स.स.को कार्यालय (सबै शीतलहर तथा हिमपात जोखिम)/नगर कार्यपालिका (सबै शीतलहर तथा हिमपात जोखिम)/गाउँ कार्यपालिका (सबै शीतलहर तथा हिमपात जोखिम) अग्नि नियन्त्रण तथा विपद् ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-26
ज्येष्ठ नागरिक परिचय-पत्र वितरण निर्देशिका, २०७४ सम्बन्धमा- स्थानीय तहहरु सबै विकेन्द्रीकरण शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-23
स्थानीय तहमा जाने बजेट अख्तियारीको सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समिति सबै/गाउँपालिका सबै/नगरपालिका सबै योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-23
विवरण उपलब्ध गराइदिने(न.पा., गा.पा. सबै)/ समन्यव गरिदिने सम्बन्धमा (जि.स.स. सबै) मन्त्रालय अन्य 2017-11-21
आय र व्यय विवरण आ.व. ७३/७४ मन्त्रालय अन्य 2017-11-21
आ.व. २०७४/७५ को प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण उपलब्ध गराईदिने बारे - विभाग/आयोग/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रमहरु सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-21
गाउँपालिकाको कार्यालय, साकेला, खोटाङ/बोधार्थ: जि.स.स.को कार्यालय, खोटाङ ग्रामीण विकास शाखा अन्य 2017-11-20
जनशक्ति तथा श्रोत साधनको व्यवस्थापन सम्बन्धमा- जि.स.स.को कार्यालय नवलपरासी (वर्दघाट पश्चिम)/जि.स.स.को कार्यालय रुकुम (पश्चिम)/बोधार्थ: जि.स.स.को कार्यालयहरु, नवलपरासी (वर्दघाट सुस्ता पूर्व) र रुकुम (पूर्व) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-20
खुलाई पठाईदिने सम्बन्धमा - जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु (सबै) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-17
आयोजना कार्यान्वयनको तह निर्धारण सम्बन्धमा | मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2017-11-17
अभिमुखीकरण कार्यक्रमको स्थान संशोधन गरिएको सम्बन्धमा | (जि.स.स., स्थानीय तह प्रदेश नं. २ सबै) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-17
सामाजिक परिचालन कार्यक्रम सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समिति सबै/नगरपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँपालिकाको कार्यालय सबै सामाजिक परिचालन तथा गैसस समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-16
अभिमुखीकरण र MSNP योजना तर्जुमा सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा- महानगर/उपमहानगर/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-16
पर्यटन शुल्क सम्बन्धमा- खुम्बु पासाङ्गल्हामु गाउँपालिका, सोलुखुम्बु/चांगुनारायण नगरपालिका, भक्तपुर/छायाँनाथ रारा नगरपालिका, मुगु स्थानीय निकाय राजस्व परिचालन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-16
गाउँ / नगरपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्दन ऐन, २०७४ संघीय मामिला शाखा अन्य 2017-11-15
जानकारी सम्बन्धमा- स्थानीय तहहरु सबै (७५३) विकेन्द्रीकरण शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-15
वैदेशिक सहायताको अनुमानित विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा- शाखाहरु सबै (मन्त्रालय)/विभागहरु सबै/स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (LGCDP)/कर्णाली रोजगार विकास कार्यक्रम/सीमा विकास कार्यक्रम वैदेशिक सहयोग समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-13
जि.स.स. का विभिन्न कोषहरु तथा अन्य कोषमा रहेको मौज्दात रकमका सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय अधिकारीज्यू, जिल्ला समन्वय समितिहरु सबै (७७) विकेन्द्रीकरण शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-12
स्थानीय स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धमा- नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सबै ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-12
ज्येष्ठ नागरिक परिचय-पत्र वितरण निर्देशिका, २०७४ सम्बन्धमा- श्री महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय/बोधार्थ: गाउँपालिका/नगरपालिका सबै विकेन्द्रीकरण शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-12
उन्नति कार्यक्रमको बैठकमा सहभागी हुन- उल्लिखित जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु पूर्वाधार विकास महाशाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-12
निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको आ.व. २०७३/७४ को सम्पत्ति विवरण सम्बन्धमा - जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु (७७ सबै) जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-12
शिक्षा नियमावली, २०७४ (नमूना) | संघीय मामिला शाखा अन्य 2017-11-12
स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन प्रस्तावना | संघीय मामिला शाखा अन्य 2017-11-12
कर्मचारी विवरण सम्बन्धमा - जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु (सबै) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-10
विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय (सबै) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-10
निर्णयको कार्यान्वयन सम्बन्धमा- अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखा (मन्त्रालय)/विभाग सबै/समिति/प्रतिष्ठान/आयोग सबै । योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-10
संशोधित अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा - बारा र पर्सा जिल्लाका सम्पूर्ण स्थानीय तह जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा अन्य 2017-11-09
प्रदेश नं. ६ को अभिमुखीकरण कार्यक्रम स्थगित गरिएको सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय प्रदेश नं. ६/स्थानीय तह प्रदेश नं. ६ आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-09
समाचार प्रदेश नं. ६ को अभिमुखीकरण कार्यक्रम स्थगित गरिएको सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय प्रदेश नं. ६/स्थानीय तह प्रदेश नं. ६ आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-09
Website तथा MoFALD App प्रयोग गर्नु हुन- नगर/गाउँपालिकाको कार्यालय सबै । सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-09
कर्मचारी विवरण उपलव्ध गराईदिने सम्बन्धमा - जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु (सबै) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-08
ज्येष्ठ नागरिक परिचय-पत्र वितरण निर्देशिका, २०७४ सम्बन्धमा- स्थानीय तहहरु सबै विकेन्द्रीकरण शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-08
प्रदेश नं. २ को नक्शा | संघीय मामिला शाखा अन्य 2017-11-08
आवश्यक निर्देशन सम्बन्धमा- पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका, कास्की, प्रदेश नं.४ स्थानीय निकाय राजस्व परिचालन शाखा अन्य 2017-11-08
गाउँ/नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४ सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति (२०७४/५/२५) योजना तथा वैदेशिक सहयोग समन्वय महाशाखा प्रेस विज्ञप्ति 2017-11-08
एफ.एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७४ | मन्त्रालय अन्य 2017-11-08
सूचना तथा संचार प्रविधि सम्बन्धी बजेट तथा अनुदान परिचालन प्रकृया र विधि एलजीसीडीपी परिपत्र / निर्देशन 2017-11-08
पर्यटन शुल्क सम्बन्धमा | (गाउँ/नगरपालिका सबै) मन्त्रालय अन्य 2017-11-08
सूचना प्रविधि अधिकृतको करार सेवा सम्बन्धमा एलजीसीडीपी परिपत्र / निर्देशन 2017-11-08
जिल्ला समन्वय समितिको संगठन संरचना र दरवन्दी तेरिज सम्बन्धमा कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-07
विवरण उपलब्ध गराउनु हुन‍- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै अग्नि नियन्त्रण तथा विपद् ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-07
प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्बन्धमा- महाशाखा प्रमुखज्यू (मन्त्रालय) सबै/महानिर्देशकज्यू (विभाग) सबै/शाखा प्रमुखहरु (मन्त्रालय) सबै/राष्ट्रिय कार्यक्रम प्रवन्धकज्यू, स्था.शा. तथा सा.वि.कार्यक्रम (LGCDP) जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-07
प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-06
प्रदेश नं. २ मा अभिमुखीकरण सम्बन्धमा जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-06
खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्बन्धमा- श्री जिल्ला समन्वय अधिकारी, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै । योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-03
अभिमुखीकरण कार्यक्रमको तालिका संशोधन गरिएको सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, प्रदेश नं.१ र २/स्थानीय तह, प्रदेश नं.१ र २ आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-03
अभिमुखीकरणका लागि सहभागिता गराई दिनुहुन- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/स्थानीय तह सबै आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-02
स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ प्रकाशित भएको बारे | कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा अन्य 2017-11-01
हरित शहरी योजना तथा विकास सम्बन्धी अन्तरक्रिया/छलफल सम्बन्धमा- उल्लिखित नगरपालिका हरु वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-01
निर्देशन कार्यान्वयन सम्बन्धमा- विभाग सबै/जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका सबै/गाउँपालिका सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-11-01
स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ मन्त्रालय अन्य 2017-11-01
गाउँपालिका र नगरपालिका कायमगर्ने गरि उक्त एकाईहरुको नाम, संख्या, सीमाना, केन्द्र र वडाको सीमाना सहितको विवरण | संघीय मामिला महाशाखा अन्य 2017-10-31
बहु क्षेत्रीय पोषण योजना कार्यान्वयनका लागि सम्पर्क व्यक्ति तोकिदिने बारे- उल्लिखित महा/उपमहा/नगर/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-10-29
तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा- उल्लिखित जि.स.स.को कार्यालयहरु/स्थानीय तह प्रदेश नं.४ (सबै) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-10-29
आ.ले.प. गराउने सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै (७५)/स्थानीय तह (७४४) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-10-29
जिल्ला आयोजना समन्वय अधिकृत सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै (७७) मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2017-10-25
नगरपालिका तथा गाउंपालिका स्तरीय अभिमुखिकरण सम्बन्धमा- उल्लिखित नगर/गाउं कार्यपालिकाको कार्यालयहरु ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-10-23
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा- महाशाखा (मन्त्रालय) सबै/विभाग सबै/आयोजना/समिति/प्रतिष्ठान सबै/स्थानीय तह सबै योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-10-23
अन्तरकृया कार्यक्रममा उपस्थिति सम्बन्धमा- उ.म.न.पा. (धरान र इटहरी)/न.पा.(इनरुवा, दुहवी, रामधुनी र बराह)/गा.पा.(देवानगञ्ज, कोशी, गढी, बर्जु, भोक्राहा, हरिनगरा) नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2017-10-23
भवन आचार संहिता कार्यान्वयन गर्ने बारे- महा/उपमहा/नगरपालिका सबै। नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2017-10-22
नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ७४/७५ को प्रगति विवरण पठाउने बारे - विभागहरु सबै/आयोजना,समिति,प्रतिष्ठान सबै/शाखाहरु सबै अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-10-18
विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा- स्थानीय तह (सबै) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-10-17
विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा- स्थानीय तह (सबै)/विभाग/आयोग/प्रतिष्ठान/समिति (सबै) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-10-17
नवगठित स्थानीय तहको लागि अनुदान व्यवस्था सम्बन्धमा- श्री स्थानीय तहहरु सबै (प्रदेश नं.२)) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-10-17
LGCDP बजेट रकम खर्च गर्ने सम्बन्धमा - श्री जिससको कार्यालय (सबै), श्री महा / उपमहा / नगरपालिकाको कार्यालय (सबै), श्री गाउपालिकाको कार्यालय (सबै) एलजीसीडीपी परिपत्र / निर्देशन 2017-10-13
सहकारी ऐन २०७४ (नमुना) संघीय मामिला शाखा अन्य 2017-10-12
परिपत्र कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-10-12
प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रको योजना विकास प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा- उल्लिखित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु । ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-10-09
आवश्यक व्यवस्था गरिदिने सम्बन्धमा- स्थानीय तह (बाँके र कैलाली) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-10-09
कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा- श्री स्थानीय तह (सबै) योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-10-06
सहयोग उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा- श्री जिल्ला प्राविधिक कार्यालय (सबै) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-10-06
OCMC संचालनका लागि आवश्यक सहयोग सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिका सबै लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-10-03
गाउँपालिका तथा नगरपालिका सम्बन्धी प्रदेश एवम् जिल्लागत विवरण- महाशाखा (मन्त्रालय) सबै/स्था.नि.वि.आयोगको सचिवालय/विभागहरु सबै/जिल्ला समन्वय समिति सबै/गाउँपालिका सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका सबै संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-09-25
आवश्यक व्यवस्था मिलाउने सम्बन्धमा- विभाग सबै/जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-09-25
सामाजिक परिचालकहरुको बजेट व्यवस्थापन सम्बन्धमा एलजीसीडीपी परिपत्र / निर्देशन 2017-09-22
IT Officer को बजेट व्यवस्थापन सम्बन्धमा एलजीसीडीपी परिपत्र / निर्देशन 2017-09-22
स्थानीय तहमा कामकाज गर्न कर्मचारी खटाईएको सम्बन्धमा कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा सरुवा / बढुवा 2017-09-21
परिपत्र- महाशाखा सबै (मन्त्रालय)/महा/उपमहा/नगरपालिका सबै/गाउँपालिका सबै/निकाय/सचिवालय/आयोग/विभाग/प्रतिष्ठान/समिति सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-09-20
सुझाव कार्यान्वयन सम्बन्धमा- स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग/स्थानीय तहहरु सबै सुशासन प्रवर्धन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-09-20
विवरण उपलब्ध गराई दिनुहुन- उल्लिखित गाउँपालिका तथा नगरपालिका संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-09-18
कर्मचारी उपस्थिति सम्बन्धमा- महाशाखा/शाखा (मन्त्रालय) सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-09-17
सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिका कार्यालय सबै/गाउँपालिका कार्यालय सबै वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-09-15
सांस्कृतिक झलक प्रदर्शन सम्बन्धमा- जि.स.स.को कार्यालय (काठमाडौं,ललितपुर,भक्तपुर)/काठमाडौं महानगर/ललितपुर महानगर/भक्तपुर नगर/कीर्तिपुर नगर/मध्यपुर ठिमी नगर कार्यपालिकाको कार्यालयहरु कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-09-14
संविधान दिवस मनाउने सम्बन्धमा- जि.स.स.को कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगर/गाउँ कार्यपालिकाहरु सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-09-14
सरसफाई सम्पर्क अधिकारी तोक्ने सम्बन्धमा- स्था.नि.वित्तीय आयोग/विभागहरु सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका कार्यालय सबै वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-09-14
कार्याआदेश (TOR) दिईएको सम्बन्धमा ।( स्था.बि.अ नवलपरासी-बर्दघाट सुस्ता पुर्व, नवलपरासी-बर्दघाट सुस्ता पश्चिम, रुकुम -पूर्वी भाग, रुकुम-पश्चिम भाग) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-09-13
निर्वाचन क्षेत्र विकास र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम संचालन नियमावली पठाइएको सम्बन्धमा- श्री जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सबै ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-09-13
अन्तर्राष्ट्रिय गै.स.स.बाट संचालित कार्यक्रम सम्बन्धमा- श्रीमान् सदस्य सचिवज्यू, समाज कल्याण परिषद्, लैनचौर/ बोधार्थ : महा/उपमहा/नगर/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयहरु सबै सामाजिक परिचालन तथा गैसस समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-09-13
सार्वजनिक विदा सम्बन्धमा- प्रदेश नं. २ का जि.स.स.को कार्यालयहरु सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै/गाउँपालिकाको कार्यालयहरु सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-09-12
आचार संहिताको परिपालन गर्ने/गराउने सम्बन्धमा- महाशाखा (मन्त्रालय) सबै/विभाग सबै/समिति/प्रतिष्ठान/आयोग सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका सबै/गाउँपालिका सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-09-12
सरकारको १०० दिनको उपलब्धी बारे - विभाग/शाखा सबै अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-09-11
जग्गाको विद्युतीय अभिलेख (Digital Database) उपलब्ध गराई सहयोग गर्ने सम्बन्धमा- श्री भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, सिंहदरवार, काठमाडौं/बोधार्थ: महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँपालिकाको कार्यालय सबै वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-09-11
प्रेस विज्ञप्ति २०७४.५.२३ योजना तथा वैदेशिक सहयोग समन्वय महाशाखा प्रेस विज्ञप्ति 2017-09-08
स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाहरु हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समिति सबै/स्थानीय तह सबै विकेन्द्रीकरण शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-09-08
प्रेस विज्ञप्ति !!!! मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-09-08
प्रेस विज्ञप्ति ! मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-09-06
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडागत विवरण- महाशाखा (मन्त्रालय) सबै/विभागहरु सबै/जिल्ला समन्वय समिति सबै/गाउँपालिका सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका सबै संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-09-04
जानकारी गराइएको- महाशाखा (मन्त्रालय) सबै/ समिति/प्रतिष्ठान/आयोग सबै/जिल्ला समन्वय समिति सबै/गाउँपालिका सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका सबै संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-09-04
गाउँपालिका तथा नगरपालिका सम्बन्धी राजपत्रहरु संघीय मामिला शाखा अन्य 2017-09-01
संविधानको धारा ५३ बमोजिमको प्रगति पठाउने सम्बन्धमा - विभाग/आयोजना/कार्यक्रम/समिति/प्रतिष्ठान/शाखाहरु सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-09-01
बैदेशिक अध्ययन छात्रवृति (JDS Master Scholarship) सम्बन्धी सूचना जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा बैदेशिक मनोनयन 2017-08-31
३८ औँ रास्ट्रिय शिक्षा दिवस तथा अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाउने सम्बन्धमा | विकेन्द्रीकरण शाखा अन्य 2017-08-31
भवन निर्माण खर्च सिफारिस सम्बन्धमा- श्री महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिकाहरु सबै पूर्वाधार विकास महाशाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-30
आवश्यक सहयोग एवं समन्वय गरिदिने- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु जुम्ला र कपिलवस्तु ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-30
"घ" वर्गको निर्माण व्यवसाय इजाजत पत्र सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समिति सबै । पूर्वाधार विकास महाशाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-30
बाल दिवस मनाउने सम्बन्धमा | लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-28
आवश्यक निर्देशन सम्बन्धमा | वैदेशिक सहयोग समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-28
काठमाडौं उपत्यकाको तार व्यवस्थापन सम्बन्धमा | नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) अन्य 2017-08-28
जानकारी गराइएको | संघीय मामिला महाशाखा अन्य 2017-08-28
निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने बारे- विभागहरु सबै/समिति/प्रतिष्ठान/आयोग सबै सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-27
जानकारी गराइएको- महाशाखा (मन्त्रालय) सबै/स्था.नि.वित्तीय आयोगको सचिवालय/विभागहरु सबै/जिल्ला समन्वय समिति सबै/गाउँपालिका सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका सबै संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-27
आचार संहिता परिपालन गर्ने / गराउने सम्बन्धमा | कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-25
सहभागी पठाई सहयोग गरिदिनु हुन- जि.स.स.को कार्यालयहरु सबै/जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाहरु सबै/गाउँपालिकाहरु सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-23
निजामती सेवा दिवस- २०७४ मूल समारोह समितिको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा- विभाग सबै/जि.स.स.को कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका सबै/गाउँपालिका सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-23
स्थानीय सेवा प्रदायक संस्था र सामाजिक परिचालकको बजेट सम्बन्धमा | ( सबै स्थानीयतहहरु) सामाजिक परिचालन तथा गैसस समन्वय शाखा अन्य 2017-08-22
विवरण पठाई दिने बारे | ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-21
सडक मर्मत गरि यातायात सुचारू गर्ने सम्बन्धमा | (जि.स.स. को कार्यालय बाढी, डुवान तथा पहिरो प्रभावित सबै) अग्नि नियन्त्रण तथा विपद् ब्यवस्थापन शाखा अन्य 2017-08-21
अद्यावधिक विवरण उपलब्ध गराउने बारे- महाशाखा (मन्त्रालय) सबै/स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगको सचिवालय/विभागहरु सबै संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-20
आ.व. ७३/७४ को प्रगति PPIS सफ्टवेयरमा प्रविष्टि गर्ने बारे - उल्लेखित २९ पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरु । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-20
मानव बेचबिखन तथा अोसारपसार विरुद्धको एघारौं राष्ट्रिय दिवस मनाउने सम्बन्धमा- श्री गा.पा. तथा न.पा. सबै विकेन्द्रीकरण शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-20
निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा- श्री जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय (बाढी तथा डुवान प्रभावित सबै)/श्री नगरपालिका/गाउँपालिका (बाढी तथा डुवान प्रभावित सबै) । अग्नि नियन्त्रण तथा विपद् ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-20
प्रेस विज्ञप्ति २०७४.५.४ नगरपालिका तथा वातावरण ब्यवस्थापन महाशाखा प्रेस विज्ञप्ति 2017-08-20
निर्णय कार्यन्वयन सम्बन्धमा- जि.स.स.को कार्यालय (सुनसरी, उदयपुर, सिन्धुली र मकवानपुर) स्थानीय निकाय राजस्व परिचालन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-20
कर्मचारी कल्याणकोष खाता र धरौटी खाताको रकम सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-20
मलेप बेरुजु फर्छ्यौट तथा शोधभर्ना सम्बन्धमा- उल्लिखित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-18
वित्तीय प्रगति पेश गर्ने सम्बन्धमा- उल्लिखित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु (२८) ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-18
आ.व. २०७३/७४ को वार्षिक प्रगति समीक्षा एवं मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति सम्बन्धी प्रस्तुति | मन्त्रालय अन्य 2017-08-17
आ.व. २०७३/७४ को वार्षिक प्रगति समीक्षा एवं मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-08-17
आ.ले.प. गराउने सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै (७५)/स्थानीय तह सबै (७४४) मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2017-08-17
जानकारि गराइएको- महाशाखा (मन्त्रालय) सबै/स्था.नि.वित्तीय आयोगको सचिवालय/विभागहरु सबै/जिल्ला समन्वय समिति सबै/गाउँपालिका सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका सबै संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-17
२ नं प्रदेशका नव गठित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको कार्य संचालन सम्बन्धमा | कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-17
बालबालिकाको संगठन निर्माण र सहजीकरण मार्गदर्शन (नमूना) र बाल समूह गठन तथा सहजीकरण निर्देशिका, २०७४ पठाइएको- महा/उपमहा/नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सबै ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-16
लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा- महाशाखा (मन्त्रालय) सबै/विभाग सबै/महा/उपमहा/नगर कार्यपालिका सबै/गाउँ कार्यपालिका सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-16
आ.व. २०७३/७४ को बार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको वैठकमा उपस्थिति हुने सम्बन्धमा - विभाग/आयोग/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रम/शाखाहरु सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-16
खोज, उद्धार तथा राहत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा- श्री नगरपालिका तथा गाउँपालिका (बाढी, डुवान तथा पहिरो प्रभावित, सबै) अग्नि नियन्त्रण तथा विपद् ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-16
आ.ब २०७४/७५ को लागि दररेट पेश गर्ने सम्बन्धमा । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा वोलपत्र 2017-08-16
सुची दर्ता पेश गर्ने बारे। कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा वोलपत्र 2017-08-16
आयोजना हस्तान्तरण सम्बन्धमा- विभागहरु सबै/कार्यक्रम/आयोजना/समिति/प्रतिष्ठान सबै योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-16
परिपत्र- महाशाखा सबै (मन्त्रालय)/विभाग सबै/आयोग/प्रतिष्ठान/समिति सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका सबै/गाउँपालिका सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-15
चालू आ.व.को वजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा- विभागहरु सबै/कार्यक्रम/आयोजना/समिति/प्रतिष्ठान सबै योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-15
साधारण निर्माणमुखी खनिज पदार्थको खनिज कार्यको अनुमति पत्र प्रदान गर्ने तथा म्याद नवीकरण सम्बन्धमा- श्री उद्योग मन्त्रालय पूर्वाधार तथा प्रविधि विकास शाखा अन्य 2017-08-13
बाढीग्रस्त क्षेत्रमा उद्धार तथा राहत व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिका सबै/गाउँपालिका सबै वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-13
सालिकहरुको संरक्षण तथा सम्बर्द्धन सम्बन्धमा- काठमाडौं/ललितपुर महानगरपालिका/भक्तपुर नगरपालिका नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2017-08-13
निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा - डोलिडार/(आयोजना,प्रतिष्ठान,समिति,केन्द्र) सबै/ आर्थिक प्रशासन शाखा अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-11
गाँउपालिका तथा नगरपालिकाको संख्या थप हेरफेर र स्तरोन्नति सम्बन्धी सूचना- महाशाखा सबै/स्था.नि.वि.आयोगको सचिवालय/विभाग सबै/जि.स.स. सबै/गाउँपालिका सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका सबै संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-11
प्राविधिक कर्मचारी सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना मन्त्रालय अन्य 2017-08-11
आ.व. ७३/७४ को बार्षिक प्रगति विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा ताकेता - उल्लेखित विभाग/आयोग/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रमहरु । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-10
लेखा परीक्षण सम्बन्धमा- विभाग/आयोजना/कार्यक्रम/समितिहरु सबै/जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै/जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु सबै/स्थानीय तहहरु सबै आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-10
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा- स्थानीय तहहरु सबै (७४४) सुशासन प्रवर्धन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-10
प्रेस विज्ञप्ति २०७४.४.२५ योजना तथा वैदेशिक सहयोग समन्वय महाशाखा प्रेस विज्ञप्ति 2017-08-09
ज्याला तथा निर्माण सामाग्रीहरुको दररेट सम्बन्धमा | मन्त्रालय अन्य 2017-08-09
नगरपालिका तथा गाउँपालिका स्तरीय अभिमुखीकरण सम्बन्धमा- उल्लिखित नगर तथा गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयहरु ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-07
प्रतिवेदन विमोचन कार्यक्रम सम्बन्धमा- महाशाखा (मन्त्रालय) सबै/विभागहरु सबै/शाखा प्रमुखहरु (मन्त्रालय) सबै/आयोग/समिति/प्रतिष्ठान सबै लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण शाखा अन्य 2017-08-07
दशौं पुस्तकालय दिवस, २०७४ मनाउने सम्बन्धमा- जि.स.स.को कार्यालय सबै (७५)/स्थानीय तहहरु सबै (७४४) सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-06
निजामती सेवा दिवस- २०७४ सम्बन्धमा- विभाग सबै/जि.स.स.को कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगे कार्यपालिका सबै/गाउँ कार्यपालिका सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-06
प्रबलिकरणमा परेका लाभग्राहीको नाम प्रकाशन सम्बन्धमा- उल्लिखित जिल्ला समन्वय समितिहरु मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2017-08-04
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त स्थानीय तहका भवनहरुको विवरण उपलब्ध गराइदिने बारे- उल्लिखित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2017-08-02
सहभागिता सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, तनहुं ग्रामीण विकास शाखा अन्य 2017-08-01
सवारी साधन विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । जि.स.स कार्यालय(सबै), नगर कार्यपालिका कार्यालय (सबै), गाउ कार्यपालिका कार्यालय (सबै) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-08-01
बजेट कार्यान्वयन कार्यतालिका पठाइएको सम्बन्धमा- विभागहरु सबै/आयोग/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रमहरु सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-07-31
परिपत्र- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सबै/गाँउपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-07-31
पुनःताकेता - आ.व. २०७३/०७४ को बार्षिक प्रगति विवरण उपलब्ध गराईदिने बारे - विभागहरु सबै/आयोग/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रमहरु सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-07-31
निरन्तर प्रगति विवरण पठाउने समबन्धमा - डोलिडार/ काठमाण्डौं उपत्यकाको सबै जिसस/महानगर/नगरपालिका । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-07-30
सञ्चार सुविधा सम्बन्धमा- नगर/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय (सबै) सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-07-27
स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा तथा विनियोजन सम्बन्धमा थप स्पष्टता- स्थानीय तहहरु सबै (७४४) । योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-07-24
स्थानीय जिल्ला निकासी कर सम्बन्धमा- जि.स.स. सबै/स्थानीय तहहरु सबै स्थानीय निकाय राजस्व परिचालन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-07-24
मतदाता नामावली दर्ता कार्यमा आवश्यक सहयोग गर्ने सम्बन्धमा- जि.स.स.को कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगर कार्यपालिका सबै/गाउँ कार्यपालिका सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-07-24
प्रगति विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिका सबै नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2017-07-23
आ.व. २०७३/०७४ को बार्षिक प्रगति विवरण उपलब्ध गराईदिने बारे - विभागहरु सबै/आयोग/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रमहरु सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-07-23
संघीय संरचना अनुसार स्थानीय तहमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व तथा आपसी सहयोग अभिवृद्धिका लागि नेपाल सरकार, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बीचको समझदारी पत्र मन्त्रालय अन्य 2017-07-21
आ.व. २०७३/०७४ को बार्षिक आर्थिक विवरण लगायतका प्रतिवेदन बारे | (गा.पा. सबै) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-07-21
आ.व. २०७३/०७४ को बार्षिक आर्थिक विवरण लगायतका प्रतिवेदन बारे | (न.पा. सबै) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-07-21
आ.व. २०७३/०७४ को बार्षिक आर्थिक विवरण लगायतका प्रतिवेदन बारे | (जि.वि.स. सबै) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-07-21
लेखापरीक्षण गराउने बारे- विभाग/आयोग/आयोजना/परियोजना/कार्यक्रम/समिति/प्रतिष्ठान सबै/ जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै/स्थानीय तहहरु सबै । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-07-21
समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम सम्बन्धमा- महाशाखाहरु सबै (मन्त्रालय)/महानिर्देशकज्यूहरु सबै (विभाग)/शाखा प्रमुखहरु सबै सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा अन्य 2017-07-20
समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम सम्बन्धमा- सबै सञ्चार माध्यम एवं पत्रकारहरु सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा अन्य 2017-07-20
लेखापरीक्षण बक्यौता रहेको भए लेखापरीक्षण सम्पन्न गराउने बारे-विभाग/ आयोजना/कार्यक्रम/समितिहरु सबै/ जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै/जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु सबै । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-07-20
निर्णय कार्यन्वयन सम्बन्धमा-उल्लिखित नगरपालिका कार्यालयहरु सबै । स्थानीय निकाय राजस्व परिचालन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-07-20
शहरी व्यवस्थापन सम्बन्धमा- महानगर/नगरपालिका सबै (काठमाडौं उपत्यकाभित्र) योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-07-19
आ.व. २०७३/७४ को सम्पत्ति विवरण सम्बन्धमा जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-07-19
आ.व. २०७२/०७३को सम्पत्ति विवरण सम्बन्धमा- विभागहरु सबै/समिति/प्रतिष्ठानहरु सम्बन्धित सबै/जि.स.सको कार्यालयहरु सबै/जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका/महा/उपमहा/नगर कार्यपालिकाहरु सम्बन्धित सबै/गाउँपालिका/ गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सबै/ कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-07-18
कार्य सम्पादन मूल्याङकन फाराम पठाउने सम्बन्धमा-विभागहरु सबै/समिति/प्रतिष्ठानहरु सबै/जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाहरु सबै/गाउँ कार्यपालिकाहरु सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-07-18
लेखापरीक्षण कक्ष स्थापना सम्बन्धमा-जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-07-18
कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा- बौद्ध दर्शन प्रबर्द्धन तथा गुम्बा विकास समिति/बोधार्थ: स्थानीय तहहरु सबै (७४४) योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-07-17
मौजुदा सुची तयार गर्ने (सूचना आव्हान) गरिरहनु नपर्ने सम्बन्धमा- महाशाखा/शाखा (मन्त्रालय) सबै/विभागहरु सबै/जि.स.स.को कार्यालय सबै (७५)/स्थानीय तहहरु सबै (७४४) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-07-17
काज सम्बन्धमा- विभाग सबै/समिति/प्रतिष्ठान सबै/जि.स.स.को कार्यालय सबे/महा/उपमहा/नगर कार्यपालिकाहरु सबै/गाउँ कार्यपालिकाहरु सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-07-16
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट आ.व. २०७३/०७४ मा सम्पन्न भएका प्रमुख कार्यहरु तथा स्थानीय तह सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्वन्धमा हालसम्म भए गरिएको कार्य प्रगति सम्वन्धी प्रेस विज्ञप्ति | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-07-14
स्थानीय तहको अनुदान रकम फ्रिज नगर्ने सम्बन्धमा- श्री कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सबै आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-07-14
मिति २०७४ असार ३० गते मा वितरित कार्य प्रगति विवरण (प्रेस नोट) | मन्त्रालय अन्य 2017-07-14
पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम सम्बन्धमा (सबै संचार माध्यम एवं पत्रकारहरु) | मन्त्रालय अन्य 2017-07-13
मा. उप-प्रधानमन्त्री तथा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रीज्यू र जापानका महामहिमज्यू बीच शिस्टाचार भेटघाट | (प्रेस विज्ञप्ति) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-07-13
निर्देशिका विपरीत खर्च नगर्ने बारे- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-07-13
पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम- महाशाखा प्रमुखज्यूहरु सबै (मन्त्रालय)/महानिर्देशकज्यूहरु (विभाग) सबै/शाखा प्रमुखज्यूहरु सबै सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा अन्य 2017-07-13
पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम- सबै सञ्चार माध्यम एवं पत्रकारहरु सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा अन्य 2017-07-13
विकेन्द्रीकरण प्रवर्द्धन पुरस्कार, २०७४ सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-07-13
सम्पति विवरण फारम जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा अन्य 2017-07-12
उपस्थित हुने सम्बन्धमा- महाशाखा/शाखाका कर्मचारीहरु सबै (मन्त्रालय)/विभाग सबै/काठमाडौं उपत्यकाका महा/उपमहा/नगरपालिका प्रमुखहरु सबै/काठमाडौं उपत्यकाका जिल्ला समन्वय समितिहरुका प्रमुखहरु सबै विकेन्द्रीकरण शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-07-11
जि.स.स. को कार्यालय मार्फत सामुदायमा आधारित खेलकुद पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रमहरुको सम्बन्धमा | मन्त्रालय अन्य 2017-07-11
रकम निकासा तथा खर्च गर्ने व्यवस्था सम्बन्धमा-जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय,सबै (७५) । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-07-11
माननीय उपप्रधामन्त्री एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रीज्यूबाट आ.व. २०७४।७५को संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको लागि विनियोजित शीर्षकहरुमा व्यवस्थापिका संसदमा मा. सांसदहरुबाट उठाउनु भएको विभिन्न प्रश्न तथा सवालहरुको बिषयमा दिनु भएको जवाफ मन्त्रालय अन्य 2017-07-10
गाउँ/ नगर/ जिल्ला सभा संचालन कार्यविधि, २०७४ सम्बन्धमा प्रेस विज्ञप्ति | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-07-10
गाउँ/ नगर/ जिल्ला सभा संचालन कार्यविधि, २०७४ (नमूना) | मन्त्रालय अन्य 2017-07-10
स्थानिय तह वजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन,आर्थिक व्यवस्थापन निर्देशिका २०७४ मन्त्रालय अन्य 2017-07-09
काज फिर्ता सम्बन्धमा- विभाग सबै/समिति/प्रतिष्ठान सबै/जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगर कार्यपालिकाहरु सबै/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयहरु सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-07-09
आ. व. २०७४/ ७५ मा सामाजिक परिचालन कार्यक्रम सम्बन्धमा एलजीसीडीपी अन्य 2017-07-09
रकम निकासा सम्बन्धमा-जिल्ला समन्वय समितिको कार्यलय,सबै (७५) । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-07-07
नव-गठित स्थानीय तह (गाउँपालिका, महा/उप-महा/ नगरपालिका सबै) हरुको वेबसाइट निर्माण सम्बन्धी ३ दिने कार्यशाला पोखरामा संचालन भइरहेको छ | थप जानकारीको लागि सम्बन्धित प्रादेशिक सहयोग एकाई (LGCDP) का सूचना प्रविधि विज्ञहरुलाई सम्पर्क राख्न हुन् अनुरोध छ | मन्त्रालय अन्य 2017-07-07
जानकारी सम्बन्धमा एलजीसीडीपी परिपत्र / निर्देशन 2017-07-06
स्थानीय तहको शसर्थ अनुदान सम्बन्धमा । योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-07-05
रकम निकासा सम्बन्धमा-स्थानीय तह सबै (७४४) । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-07-04
सुनौला हजार दिन कार्यक्रमको मलेप वेरुजु फछ्यौंट तथा शोधभर्नाका लागि कागजात पठाउने वारे -उल्लिखित जिससको कार्यालयहरु सबै । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-07-04
नपुग तलव सम्बन्धमा आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-07-03
आवश्यक कारवाही सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालयहरु, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर सबै । सुशासन प्रवर्धन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-07-03
कार्य प्रगति पठाउने बारे- जि.स.स.को कार्यालयहरु सम्बन्धित सबै/महानगरपालिकाको कार्यालयहरु सम्बन्धित सबै/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सम्बन्धित सबै योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-07-03
परिपत्र- विभागहरु सबै/आयोग/प्रतिष्ठान/समिति सबै/जि.स.स.को कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-07-03
गाउँ/नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि (नमूना), २०७४ मन्त्रालय अन्य 2017-07-02
स्थानीय तहको विनियोजन ऐनको नमूना (docx) मन्त्रालय अन्य 2017-07-02
बैदेशिक मनोनयन विवरण जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा बैदेशिक मनोनयन 2017-07-02
प्रेस विज्ञप्ति | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-06-30
परिपत्र- महाशाखा सबै (मन्त्रालय)/महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका सबै/निकाय/सचिवालय/आयोग/विभाग/प्रतिष्ठान/समिति सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-30
शोधभर्ना हिसाब भिडान गर्ने सम्बन्धमा- पत्रमा उल्लिखित कार्यक्रमहरु आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-30
स्थानीय तहको आर्थिक ऐनको नमुना (docx) मन्त्रालय अन्य 2017-06-30
गाउँ कार्यपालिका (कार्य सम्पादन) नियमावली, २०७४ (docx) मन्त्रालय अन्य 2017-06-30
नगर कार्यपालिका (कार्य सम्पादन) नियमावली, २०७४ (docx) मन्त्रालय अन्य 2017-06-30
गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ (docx) मन्त्रालय अन्य 2017-06-30
नगर कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ (docx) मन्त्रालय अन्य 2017-06-30
निर्णय कार्यान्वयन गर्ने वारे- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय सबै । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-29
महानगरपालिका नगर कार्यपालिका (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ (docx) मन्त्रालय अन्य 2017-06-28
उप-महानगरपालिका नगर कार्यपालिका (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ (docx) मन्त्रालय अन्य 2017-06-28
अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धमा - प्रदेश नं. ३ (काठमाडौं उपत्यका बाहेक), ४ र ६ का सबै स्थानीय तह जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-27
अभिमुखीकरण कार्यक्रमा सहभागी हुने सम्बन्धमा - काठमाडौं उपत्यका भित्रका सबै स्थानीय तह जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-27
प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (TOT) मा सहभागी हुने सम्बन्धमा - उल्लिखित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-27
नगर कार्यपालिका (कार्यविभाजन) नियमावली , २०७४ | (pdf) मन्त्रालय अन्य 2017-06-25
नगर कार्यपालिका (कार्यविभाजन) नियमावली , २०७४ | मन्त्रालय अन्य 2017-06-25
दश वटा नमूना कानुन तथा कार्यविधि सम्बन्धमा प्रेस विज्ञप्ति | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-06-23
Local Level Budget Format मन्त्रालय अन्य 2017-06-23
आर्थिक ऐनको नमुना | मन्त्रालय अन्य 2017-06-23
विनियोजन ऐनको नमुना | मन्त्रालय अन्य 2017-06-23
स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धि दिग्दर्शन २०७४ | मन्त्रालय अन्य 2017-06-23
स्थानीय तहको बैठक संचालन कार्यविधि, २०७४ (नमूना) | मन्त्रालय अन्य 2017-06-23
नगरपालिकाको (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ (नमूना कानुन) मन्त्रालय अन्य 2017-06-23
गाउँपालिकाको (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ (नमूना कानुन)| मन्त्रालय अन्य 2017-06-23
गाउँपालिका कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ (नमूना) | मन्त्रालय अन्य 2017-06-23
परिपत्र- जि.स.स.को कार्यालय, (प्रदेश नं.१,५ र ७) सबै/ महा/उपमहा/ नगरकार्यपालिका (प्रदेश नं. १,५ र ७ ) सबै/गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय (प्रदेश नं. १,५ र ७) सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-22
स्थानीय तहमा प्रशासनिक सङ्गठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश, २०७४ मन्त्रालय अन्य 2017-06-22
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) नियमावली, २०७४ मन्त्रालय अन्य 2017-06-22
व्यवस्थापिका-संसद विकास समिति बैठकको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा- महाशाखा सबै (मन्त्रालय)/विभागहरु सबै/काठमाडौं उपत्यकाभित्रका महानगर/उपमहानगर/नगरपालिका/गाउँपालिका सबै योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-22
वेरुजु फर्छ्यौट सम्बन्धमा- जि.स.स.को कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँपालिकाको कार्यालय सबै/जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सबै सुशासन प्रवर्धन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-22
विश्व योग दिवश सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिका सबै/गाउँपालिका सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-20
कार्यालय प्रमुख र आर्थिक प्रशासन प्रमुखको नामनामेसी पठाइदिने बारे- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-19
परिपत्र सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिकाहरु, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सबै/गाँउपालिकाहरु ,गाउँकार्यपालकाको कार्यालय सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-19
परिपत्र- जि.स.स.को कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँपालिकाको कार्यालय सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-19
परिपत्र- जि.स.स.को कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँपालिकाको कार्यालय सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-19
भाडाका सवारी सम्बन्धमा । श्री कार्यकारी अधिकृत - महा/उपमहा/नगरपालिका(सबै),गाउपलिका (सबै) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-18
परिपत्र- स्थानीय विकास अधिकारीज्यू, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-18
परिचयपत्र सम्बन्धमा - महा/उपमहा/नगरपालिका, गाउपलिका (सबै) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-18
जिल्ला समन्वय समितिहरुबाट थप तलब भत्ताको लागि माग भएको रकमको सहमति सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, सबै (७५) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-16
विवरण उपलब्ध गराइदिनु हुन -स्थानीय विकास अधिकारीज्यू, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै (७५) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-16
खर्च गर्ने सहमति दिइएको सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, ७३ (काठमाडौं र भक्तपुर बाहेक) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-16
गाउँकार्यपालिका तथा नगरकार्यपालिकाका पदाधिकारीहरुको लागि नमूना आचारसंहिता उपलब्ध गराइएको- जिल्ला समन्वय समिति सबै/गाउँपालिका सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका सबै संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-16
नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट मिति २०७४/२/१७ मा जारी गरिएको स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश, २०७४ सम्बन्धमा । मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2017-06-15
कार्यक्रम श्रवण गरी पृष्ठपोषण दिन हुन- उल्लखित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु | मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2017-06-15
विज्ञापनको बक्यौता रकम भुक्तानी गरिदिने सम्बन्धमा- उल्लिखित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-14
अभिमुखिकरण तथा अनुशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी पठाइदिने बारे- उल्लिखित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-14
राजीनामा स्वीकृत गर्ने समबन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै (७५) लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-14
विवरण पठाउने सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै (७५) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-14
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी पठाइदिने बारे- उल्लिखित जि.स.स.को कार्यालयहरु आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-13
कार्यस्थल नछाड्ने सम्बन्धमा- जि.स.स.को कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिकाको कार्यालय सबै/जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-12
कर्मचारी खटाउने सम्बन्धमा- स्थानीय विकास अधिकारीज्यू, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै (७५) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-12
Yinchuan City मा आयोजना हुने कार्यक्रममा नेपालका सहरहरुको आवेदन पठाउने सम्बन्धमा- महानगरपालिका सबै (६)/उपमहानगरपालिका सबै(११)/नगरपालिका सबै (२४८) नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2017-06-12
विषयगत निकायबाट खटिई आउने कर्मचारीहरुको सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिकाहरु सबै/गाउँपालिकाहरु सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-12
बढुवा प्रक्रिया सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगर कार्यपालिका सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-11
प्रदेश नं.६ मा हुने अभिमुखीकरणको मिति संशोधन सम्बन्धमा- श्री नगरप्रमुख एवं उपप्रमुख, उपमहा/नगरपालिका (प्रदेश नं.६ सबै)/अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, गाउँपालिका (प्रदेश नं.६ सबै) जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-11
गाउँकार्यपालिका तथा नगरकार्यपालिकाको लागि नमूना कानून उपलब्ध गराइएको सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका कार्यालय सबै/ गाउँपालिका कार्यालय सबै । संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-11
मन्त्रालयबाट तयार गरिएको गाउँ तथा नगरकार्यपालिका निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको नियमावली, २०७४ सम्बन्धि प्रेस विज्ञप्ति | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-06-07
अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धमा- श्री नगरप्रमुख एवं उपप्रमुखज्यू, महा/उपमहा/नगरपालिका (प्रदेश नं.३,४ र ६)/श्री अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षज्यू, गाउँपालिका (प्रदेश नं.३,४ र ६) जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-07
राष्ट्रिय सरसफाई निर्देशन समितिको बैठकको निर्णय पठाइएको- महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँपालिकाको कार्यालय सबै वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-05
राष्ट्रिय सरसफाई निर्देशन समितिको बैठकको निर्णय पठाइएको- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-05
महानगर घोषणा गरेको जानकारी गराइएको- महाशाखा सबै (मन्त्रालय)/स्था.नि.वित्तीय आयोगको सचिव/विभागहरु सबै/जि.स.स. सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका सबै/गाउँपालिका सबै संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-05
आ.व.०७४/०७५का लागि विकास आयोजनाको दरवन्दी सम्बन्धमा- महाशाखाहरु (मन्त्रालय) सबै/विभागहरु सबै/कर्णाली क्षेत्र विकास इकाइ कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-04
प्रेस विज्ञप्ति | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-06-02
परिपत्र सम्बन्धमा-जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाहरु सबै/गाँउपालिकाहरु सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-02
मिति २०७४/१/११ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित अल्पसंख्यकको विवरण । मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2017-06-01
भवन निर्माणका लागि नमुना नक्सा उपलब्ध गराइएको सम्बन्धमा - महानगरपालिका,उपमहानगरपालिका,नगरपालिका,गाउँपालिका सबै । पूर्वाधार तथा प्रविधि विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-06-01
विराटनगर र विरगंज महानगरपालिका घोषणा सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-06-01
प्रेस विज्ञप्ति (स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश, २०७४।) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-06-01
नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट मिति २०७४/२/१७ मा जारी गरिएको स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश, २०७४ (PDF File) मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2017-06-01
परिपत्र - महाशाखा सबै (मन्त्रालय)/विभाग सबै/समिति/प्रतिष्ठान/आयोग/आयोजना/कार्यक्रम सबै/स्थानीय तहहरु ७४४ सबै । सुशासन प्रवर्धन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-31
प्रेस विज्ञप्ति (२०७४।२।१७) सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा प्रेस विज्ञप्ति 2017-05-31
विवरण उपलब्ध गराई दिने सम्बन्धमा- उल्लिखित नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरु ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-30
कर्मचारी उपस्थित गराइदिने सम्बन्धमा कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-28
गणतन्त्र दिवसको कार्यक्रम सम्बन्धमा- जि.स.स. सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका सबै/गाउँपालिका सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-26
रकम माग सम्बन्धमा- स्थानीय तह ७४४ (सबै) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-26
साँस्कृतिक झलक प्रदर्शन बारे- जि.स.स.को कार्यालय (काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर)/काठमाडौं महानगरपालिका/ललितपुर महानगरपालिका/भक्तपुर नगर कार्यपालिका//मध्यपुर थिमी नगर कार्यपालिका/कीर्तिपुर नगर कार्यपालिका कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-24
गणतन्त्र दिवस मनाउने बारे- जि.स.स.को कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँपालिकाको कार्यालय सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-24
विश्व वातावरण दिवस जुन ५, २०१७ मनाउने सम्बन्धमा- जि.स.स.को कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँपालिकाको कार्यालय सबै वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-24
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी पठाइदिने बारे- उल्लिखित जि.स.स.को कार्यालयहरु आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-24
आयोजनामा खर्च भएको रकम विश्व बैंकबाट सोधभर्ना हुने वारे- स्था.वि.अ. (उल्लिखित जि.स.स.को कार्यालयहरु) ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-24
नेपालको संविधानको अनुसूची ५,६,७,८ र ९ मा उल्लेखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सूचीको कार्य विस्तृतीकरण सम्बन्धी प्रतिवेदनको जानकारी सम्बन्धमा - महानगरपालिका,उपमहानगरपालिका,नगरपालिका र गाँउपालिका सबै । नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2017-05-23
प्रेस विज्ञप्ति (निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता-२०७४।२।८) सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा प्रेस विज्ञप्ति 2017-05-22
प्रेस विज्ञप्ति (निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता-२०७४।२।७) सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा प्रेस विज्ञप्ति 2017-05-21
प्रेस विज्ञप्ति (निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता-२०७४।२।५) सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा प्रेस विज्ञप्ति 2017-05-21
व.उ.शि.नं. ३६५८०८४ को श्रोतान्तर बारे- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै (७५) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-21
परिपत्र गरिएको बारे-स्थानीय तह सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-19
जानकारी सम्बन्धमा-विभाग सबै/समिति/प्रतिष्ठान सबै/जिल्ला समन्वय समिति सबै/महा/उपमहा/नगपालिका सबै/ गाउँपालिका सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-19
बेरुजु सम्बन्धमा-जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-18
विवरण उपलब्ध गराई दिने सम्बन्धमा- विभागहरु सबै/कार्यक्रम/समिति/प्रतिष्ठान सबै योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-18
( ओ.वि.सी.) OBC को आधिकारीकता सम्बन्धमा-उल्लिखित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै । समिति, आयोग र प्रतिष्ठान समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-18
स्थानीय तहबाट गरिने सिफारिश लगायतका ढाँचा र कार्यविधि प्रयोगमा ल्याउने बारे- नगर कार्यपालिका तथा गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सबै (७४४) नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2017-05-18
प्रेस विज्ञप्ति (निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता-२०७४।२।४) सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा प्रेस विज्ञप्ति 2017-05-18
प्रेस विज्ञप्ति (२०७४।२।४) सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा प्रेस विज्ञप्ति 2017-05-18
बैठकमा सहभागिता सम्बन्धमा-उल्लिखित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-18
परिपत्र गरिएको बारे- विभागहरु सबै/आयोग/प्रतिष्ठान/समिति सबै/जि.स.स.को कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँपालिकाको कार्यालय सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-15
परिपत्र गरिएको बारे- जि.स.स.को कार्यालय (काठमाडौं उपत्यकाभित्र) सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय (काठमाडौं उपत्यकाभित्र) सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-15
खर्चको संशोधितअनुमान उपलब्ध गराइ दिने सम्बन्धमा -कृषिसडक विभाग/पंजिकरण विभाग/आोजना/कार्यक्रम/समिति/प्रतिष्ठान सबै । योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-15
विद्युतीय शासन (e-governance) सम्बन्धमा- महाशाखा/शाखाहरु सबै (मन्त्रालय)/विभागहरु सबै/आयोग/प्रतिष्ठा/समिति/आयोजना/कार्यक्रम सबै/जि.स.स.को कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँपालिकाको कार्यालय सबै सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-12
जानकारी सम्बन्धमा- स्था.नि.वि.आयोगको सचिवालय/विभागहरु सबै/आयोग/प्रतिष्ठान/समिति/सबै/जि.स.स.को कार्यालयहरु सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिकाको कार्यालयहरु सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-12
आन्तरिक आयको व्यवस्थापन सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै स्थानीय निकाय राजस्व परिचालन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-12
वार्ता गर्न आउने सम्बन्धमा- उल्लिखित परामर्शदाताहरु पूर्वाधार तथा प्रविधि विकास शाखा अन्य 2017-05-12
विवरण उपलब्ध गराउने बारे-स्थानीय विकास अधिकारीज्यू उल्लिखित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै । ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-12
मन्त्रालयको २०७३ माघ, फागुन र चैत्रमा सम्पादित क्रियाकलापहरुको विवरण (स्वत: प्रकाशन) सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा अन्य 2017-05-11
१४ औं सचिव बैठकको निर्णय कार्यान्वयन एवं प्रगति सम्बन्धमा - विभाग/शाखा सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-11
बैठकको निर्णय कार्यान्वयनका लागि पठाइएको बारे-कृषि सडक विभाग/ पंजिकरण विभाग/जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै ।महा/उपमहा/नगपालिका सबै /जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सबै/आयोग/समिति/प्रतिष्ठान/केन्द्र/कार्यक्रम/आयोजना सबै । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-11
पूर्व निर्मित भवन नियमित गर्नका लागि अभिलेखिकरण सम्बन्धमा-महा/उपमहा नगरपालिका सबै/गाउँपालिका सबै । पूर्वाधार विकास महाशाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-11
गाउँपालिका/नगरपालिकाको वस्तुगत विवरण ढाँचा सम्बन्धमा- गाउँपालिका/नगरपालिका सबै । नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2017-05-09
प्रगति विवरण पठाउने सम्बन्धमा-उल्लिखित महानगपालिका/नगपालिका कार्यालयहरु सबै । वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-08
निर्देशन सम्बन्धमा-जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै । ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-07
आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धमा-उल्लेखित महानगरपालिका/नगरपालिका कार्यालयहरु सबै । वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-07
बैदेशिक मनोनयन विवरण जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा बैदेशिक मनोनयन 2017-05-07
कार्ययोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिकाको कार्यालय सबै वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-05
तेस्रो चौमासिक सम्मको श्रोत फुकुवा सम्बन्धमा एलजीसीडीपी परिपत्र / निर्देशन 2017-05-05
आ.व.२०७४/७५ को बार्षिक बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा-कृषि सडक विभाग/पंजिकरण विभाग/कार्यक्रम/समिति/प्रतिष्ठान सबै । नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2017-05-05
गाउँपालिका/नगरपालिका भवन र भवन परिसर निर्वाचन प्रयोजनको लागि उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका कार्यालय सबै/ गाउँपालिका कार्यालय सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-04
रकम माग सम्बन्धमा -जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-04
विवरण उपलब्ध गराउने बारे-केन्द्रिय पंजिकरण विभाग/स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग/जिल्ला समन्वय समिति । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-04
आगामी आर्थिक वर्षका लागि ढुङ्गा गिट्टी वालुवाको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-02
आवश्यक व्यवस्था मिलाउने सम्बन्धमा- विभाग सबै/जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँपालिकाको कार्यालय सबै पूर्वाधार तथा प्रविधि विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-02
नवलपरासी र रुकुम जिल्लाको स्थानीय तह सम्बन्धी सूचना-जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका कार्यालयहरु सबै/गाउँपालिका कार्यालयहरु सबै । संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-05-02
कार्यालय खुल्ला राख्ने सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिकाको कार्यालयहरु (सबै) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-30
निर्णय कार्यान्वयन गरी प्रगति उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा-उल्लिखित महानगरपालिका/नगरपालिका कार्यालयहरु सबै । नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2017-04-30
सरकारी काम बाहेकका कार्यमा सामाजिक सञ्जालहरुको प्रयोग सम्बन्धमा- महाशाखा/शाखाहरु सबै/विभागहरु सबै/आयोग/प्रतिष्ठा/समिति/आयोजना/कार्यक्रम सबै/जि.स.स.को कार्यालय सबै/जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँपालिकाको कार्यालय सबै सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-30
दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सम्बन्धमा - महानगरपालिका/उप-महानगरपालिका/नगरपालिका/गाँउपालिका सबै । समिति, आयोग र प्रतिष्ठान समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-30
आयोजना सञ्चालन तथा संशोधनका लागि सहमती दिइएको -उल्लिखित नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै । नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2017-04-30
समन्वय एवं सहयोग गर्ने सम्बन्धमा-जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सबै । सामान्य प्रशासन महाशाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-30
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने बारे पूर्वाधार तथा प्रविधि विकास शाखा अन्य 2017-04-28
परिपत्र- महानगरपालिका सबै/उपमहानगरपालिका सबै/नगरपालिका सबै/गाउँपालिका सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-28
उपस्थिति सम्बन्धमा- प्रमुख जिल्ला इन्जिनीयर, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, गोरखा र सिन्धुपाल्चोक कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा अन्य 2017-04-28
फोन नं., फ्याक्स नं. र e-mail पठाउने बारे- जि.स.स. सबै/महानगरपालिका सबै/उपमहानगरपालिका सबै/नगरपालिका सबै/गाउँपालिका सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-28
स्थानीय तहको व्यवस्थापन, संचालन तथा सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताको लागि सुझाव उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा- जि.स.स.को कार्यालय सबै/ गाउँपालिका, नगरपालिका सबै (७४४) ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-27
ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा- नगरपालिकाको कार्यालय, सबै नगरपालिका (२६५) नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2017-04-25
मिति २०७४ साल बैशाख १२ मा हुन गइरहेको आ.व. ०७३।७४ को दोश्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा एवं मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक हाललाई स्थगन गरिएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछौ । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा अन्य 2017-04-25
प्रगति सम्बन्धमा- स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम, प्रादेशिक सम्पर्क इकाइ सबै (बिराटनगर, हेटौंडा, धुलिखेल, पोखरा, नेपालगंज, सुर्खेत र धनगढी) नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख) परिपत्र / निर्देशन 2017-04-24
आ.व. २०७३/७४ को दोश्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको वैठकको स्थान परिवर्तन गरिएको सम्बन्धमा । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा अन्य 2017-04-24
रकमान्तर सम्बन्धमा- स्थानीय तहहरु सबै (७४४) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-24
विज्ञापन कर सम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा- उल्लिखित नगरपालिकाको कार्यालयहरु स्थानीय निकाय राजस्व परिचालन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-24
आ.व. २०७३/७४ को दोश्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको वैठकमा सहभागिता सम्बन्धमा - शाखाहरु सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-24
आ.व. २०७३/७४ को दोश्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको वैठकमा सहभागिता सम्बन्धमा - आयोजना/कार्यक्रम/समिति/प्रतिष्ठान/आयोग सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-24
सहायता सुची सम्बन्धमा- स्थानीय विकास अधिकारीहरु,उल्लिखित जि.स.स.को कार्यालयहरु वैदेशिक सहयोग समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-23
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिकाको कार्यालयहरु सबै वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-23
सिफारिस कार्यान्वयन सम्बन्धमा - जिल्ला समन्वय समिति/महानगरपालिका/उपमहानगरपालिका/नगरपालिका/गाऊँपालिका सबै । मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2017-04-23
आर्थिक कारोवार तथा खाता संचालन सम्बन्धमा थप स्पष्ट पारिएको बारे- स्थानीय तह सबै (७४४) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-23
राष्ट्रिय सरसफाई निर्देशन समितिको बैठकका निर्णय सम्बन्धमा-जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका कार्यालय सबै । वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-21
फोहर मैला व्यवस्थापन तथा वातावण संरक्षण कार्ययोजना सम्बन्धमा-महा/उपमहा/नगरपालिका कार्यालय सबै/गाउँपालिका कार्यालय सबै । वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-21
आयोजना संचालन तथा संशोधनका लागि सहमती दिइएको-उल्लिखित उपमहा/नगरपालिका कार्यालयहरु सबै । नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2017-04-21
वस्ती विकास शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधाभूत निर्माण मापदण्ड२०७२( पहिलो संशोधन ) वारे - जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयसबै/जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सबै/महा/उप/नगरपालिका कार्यालय सबै/गाउँपालिका कार्यालय सबै । पूर्वाधार तथा प्रविधि विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-21
निजी आवास पुर्ननिर्माणका लागि अनुदान सम्झौता । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-04-20
भूल सुधार गरिएको सूचना- जिल्ला समन्वय समिति सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका सबै/गाउँपालिका सबै संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-19
प्रगति विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा -उपमहा/नगरपालिका कार्यालयहरु सबै । नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2017-04-19
आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गरिदिने सबन्धमा-उल्लिखित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै । ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-19
जानकारी उपलब्ध गराइएको सम्बन्धमा- महाशाखा (मन्त्रालय) सबै/स्था.नि.वि.आयोगको सचिवालय/विभागहरु सबै संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-18
छलफल कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा- का.म.न.पा./ल.पु.म.न.पा./भक्तपुर न.पा./कीर्तिपुर न.पा./मध्यपुर थिमी न.पा./बुढानिलकण्ठ न.पा.कार्यालयहरु वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-18
सचिव बैठकको निर्णय र प्रगति सम्बन्धमा -उल्लिखित शाखाहरु/विभागहरु/आयोगहरु सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-18
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा-काठमाण्डौ महानगरपालिकाको कार्यालय । वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-18
सचिव बैठकको निर्णय र प्रगति सम्बन्धमा - उल्लेखित विभाग/आयोग/शाखा । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-18
उत्कृष्ट सफा सहर छनौट सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने म्याद थपको सूचनामा मिति संच्याइएको बारे मन्त्रालय अन्य 2017-04-18
हरियाली विकास एवं प्रबर्द्धन गर्ने कार्यमा सरकारी कार्यालयहरुबाट सहभागी हुन प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-16
उत्कृष्ट सफा सहर छनौट सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने म्याद थपको सूचना- ODF घोषणा भैसकेका महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै मन्त्रालय अन्य 2017-04-12
पेश्की बाँकी नराख्ने सम्बन्धमा:जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै/स्थानीय तह सबै । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-12
विभूषणको सिफारिस सम्बन्धमा:कृषि सडक विभाग/पंजिकरण विभाग/जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै/महा/उपमहा/नगपालिका कार्यालयहरु सबै/गाउँ पालिका कार्यालयहरु सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-12
आवश्यक कारवाही गर्ने सम्बन्धमा:उल्लिखित नगरपालिका कार्यालयहरु सबै । स्थानीय निकाय राजस्व परिचालन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-12
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा ; उल्लिखित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय/महा/नगरपालिका कार्यालयहरु सबै । वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-11
ओ.वि.सी. (OBC) को आधिकारिकता सम्बन्धमा- महाशाखा/शाखा (मन्त्रालय) सबै/जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै समिति, आयोग र प्रतिष्ठान समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-11
बैदेशिक मनोनयन विवरण जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा बैदेशिक मनोनयन 2017-04-10
आ.व. २०७३/७४ को दोश्रो चौमासिक प्रगति विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा ताकेता - विभाग/आयोग/समिति/प्रतिष्ठान सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-10
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना सम्बन्धमा:जिल्ला समन्वय समिति सबै/महा/उपमहा/नगपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयहरु सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-10
बजेट छलफलमा उपस्थित हुने बारे- विभागहरु सबै/स्था.नि.वित्तीय आयोगको सचिवालय/आयोजना/समिति/प्रतिष्ठान सबै योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-09
बेरुजु फछयौट बारे:जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सबै । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-09
बहुक्षेत्रीय पाेषण योजना तथा सुनौला हजार आयोजना सम्बन्धमा :उल्लिखित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयहरु/नगर कार्यपालिकाको कार्यालयहरु ,कार्यक्रम/आयोजना लागू भएको जिल्लाहरु । ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-09
प्रतिक्रया सम्बन्धमा:जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै/महा/उपमहा/नगपालिका कार्यालयहरु सबै/गाउँपालिका कार्यालयहरु सबै । सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-09
प्रदेश नं. ७ का गाउँ पालिका /नगरपालिका संचालनको अवस्था सम्बन्धमा:स्थानीय विकास अधिकारी ज्यू प्रदेश नं.७ का ९ जिल्लाहरु सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-09
जनसहभागितामा आधारित सौर्य सडक बत्ती सम्बन्धमा- जनसहभागितामा आधारित सौर्य सडक बत्ती कार्यक्रम संचालन भएका १४३ नगरपालिकाहरु नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख) परिपत्र / निर्देशन 2017-04-09
परिपत्र सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु (सबै)/महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिकाको कार्यालयहरु सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-09
पुनः ताकेता - आ.व.२०७३/७४ को दोश्रो चौमासिक प्रगति विवरण उपलब्ध गराइदिने- विभागहरु सबै/आयोग,समिति, प्रतिष्ठान, कार्यक्रमहरु सबै अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-07
निजामती सेवा पुरस्कार सम्बन्धमा-पंजिकण विभाग/कृषि सडक विभाग/ जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका कार्यालयहरु सबै/गााउँपालिकाको कार्यालयहरु सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-07
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा-उल्लिखित जिल्र्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु / महा/उपमहा/ नगरपालिका कार्यालयहरु सबै ।/गाउँपालिका कार्यालयहरु सबै । वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-07
निजी आवास पुर्ननिर्माणका लागि अनुदान सम्झौता । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-04-07
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र अन्तर्गतको निकायहरुबाट आ.व. २०७२/७३ मा सम्पादित प्रमुख कार्यहरु एवं वार्षिक प्रतिवेदन । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा अन्य 2017-04-07
निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा- विभागहरु सबै/कार्यक्रम, समिति, प्रतिष्ठान सबै योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-07
निजी आवास पुर्ननिर्माणका लागि अनुदान सम्झौता । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-04-06
विवरण पठाउने सम्बन्धमा- उल्लिखित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु नगरपालिका तथा वातावरण ब्यवस्थापन महाशाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-04
परिपत्र सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु (सबै) सुशासन प्रवर्धन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-04
आ.व.२०७२/७३ काे लेखा परिक्षण प्रतिवेदन र वेरुजुकाे विवरण उपलब्ध गराउने वारे- जिल्ला समन्वय समितिकाे कार्यालयहरु सबै/महा/उपमहा/नगपालिका कार्यालयहरु सबै/गाउँ पालिकाकाे कार्यालयहरु सबै । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-03
सचिव बैठककाे निर्णय कार्यान्वयन गरी प्रगति पठाउने सम्बन्धमा-गाउँ कार्यपालिकाकाे कार्यालय सबै । ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-03
निजी आवास पुर्ननिर्माणका लागि अनुदान सम्झौता । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-04-02
सरकारी कारोवार गर्ने बैंकको विवरण पठाइदिने सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउंपालिकाको कार्यालयहरु सबै आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-04-02
निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा- विभागहरु सबै/कार्यक्रम, समिति, प्रतिष्ठान सबै/जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै/गाउँपालिकाको कार्यालयहरु सबै योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-31
सफा सहर छनौट सम्बन्धी सूचना र छनौटका आधारहरु- ODF घोषणा भैसकेका महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2017-03-30
वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्ती सम्बन्धमा-जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगपालिका कार्यपालिकाे कार्यालय सबै/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सबै । जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-30
वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्ती सम्बन्धमा-जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगपालिका कार्यपालिकाे कार्यालय सबै/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सबै । जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-30
कार्य सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा- जनसहभागितामा आधारित सौर्यसडक बत्ती कार्यक्रम संचालन गर्ने साविकका १४३ नगरपालिकाहरु नगरपालिका तथा वातावरण ब्यवस्थापन महाशाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-29
बजेट छलफल सम्बन्धमा-महा शााखा प्रमुख ज्यू,स्थानिय विकास मन्त्रालय/महा निर्देशक ज्यू,कृषि सडक विभाग/पंजिकण विभाग/सदस्य सचिव ज्यू स्थानीय निकाय वित्तीय आयोग/प्रमुख ज्यू,आयोजना/समिति/प्रतिष्ठान सबै । योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-29
प्रेस विज्ञप्ति सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा प्रेस विज्ञप्ति 2017-03-28
कार्य सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा- जनसहभागितामा आधारित सौर्यसडक बत्ती कार्यक्रम संचालन गर्ने साविकका १४३ नगरपालिकाहरु नगरपालिका तथा वातावरण ब्यवस्थापन महाशाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-28
सञ्चित काेष र खाता सञ्चालनका लागि थप स्पष्टता सम्बन्धमा-महा लेखा नियन्त्रककाे कार्यालय अनामनगर, काठमाण्डाै । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-28
सञ्चित काेष र खाता सञ्चालनका लागि थप स्पष्टता सम्बन्धमा-जिल्ला समन्वय समिति सबै/महा/उपमहा/नगपालिका सबै/ गाउँपालिकाहरु सबै । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-28
अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धमा- स्थानीय विकास अधिकारीहरु (जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै) जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-26
नगकाेटमा संचालन हुने अभिमुखीकरणका लागि यातायात व्यवस्था सम्बन्धमा-उल्लिखित जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारी ज्यू /कार्यकारी अधिकृत ज्यू/महा/उपमहा/नगरपालिका/गााँउपालिकाकाे कार्यलयहरु सबै । जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-26
काज खटाइएको सम्बन्धमा-कार्यकारी अधिकृतहरु/संलग्न सूची बमाेजिमका गाउँपालिका कार्यालयहरु सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-26
निजी आवास पुर्ननिर्माणका लागि अनुदान सम्झौता । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-03-26
सामाजिक परिचालन कार्यक्रमको व्यवस्थापन सम्बन्धमा-जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगपालिका तथा गाउँपालिकाकाे कार्यालयहरु सबै । सामाजिक परिचालन तथा गैसस समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-26
अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धमा - कार्यकारी अधिकृतहरु (महा/उप/नगर/गाँउकार्यपालिका) - ७४४ वटै जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-24
आ.व.२०७४/७५ काे बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा-कृषि सडक विभाग/ पञ्जिकरण विभाग/कार्यक्रम/समिति/प्रतिष्ठान सबै । योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-23
सचिव बैठकको निर्णयको जानकारी एवं कार्यान्वयनको प्रगति पठाइदिने सम्बन्धमा- शाखाहरु सबै (मन्त्रालय)/विभागहरु सबै/स्था.नि.वित्तीय आयोगको सचिवालय अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-22
आ.व.२०७३/७४को दोश्रो चौमासिक प्रगति विवरण उपलब्ध गराइदिने- विभागहरु सबै/आयोग,समिति, प्रतिष्ठान, कार्यक्रमहरु सबै अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-22
आ.व. ७३/७४ को आर्थिक सर्भेक्षणको विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्वन्धमा - विभाग/आयोग/आयोजना/कार्यक्रम/समिति/प्रतिष्ठान/शाखाहरु सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा अन्य 2017-03-22
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै/गाउँपालिकाको कार्यालयहरु सबै संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-21
आ.व.२०७४/७४को दोश्रो चौमासिक प्रगति विवरण उपलब्ध गराइदिने- शाखाहरु सबै (मन्त्रालय)/विभागहरु सबै अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-21
आ.व. ७३/७४ को दोश्रो चौमासिक प्रगति विवरण उपलब्ध गराईदिने - विभाग/शाखा सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा अन्य 2017-03-21
प्रशिक्षक प्रशिक्षणमा सहभागी हुने सम्बन्धमा -स्थानिय विकास अधिकारी/स्थानीय विकास मन्त्रालयका कर्मचारीहरु/डाेलिडार/पञ्जिकरण विभाग/ स्थानीय निकाय वित्तीय आयोग/LDTA / LGCDP संलग्न सूची बमाेज । जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-21
निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा ; महा/उपमहा/नगरपालिका कार्यालयहरु सबै/गााउँपालिका कार्यालयहरु सबै । मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2017-03-21
वचत हुने रकम surrender गर्ने सम्बन्धमा-महा शााखा प्रमुखज्यू सबै,स्थानीय विकास मन्त्रालय/महानिर्देशकज्यू, कृषि सडक विभाग/पञ्जीकरण विभाग/सदस्य सचिवज्यू,वित्तीय आयोगकाे सचिवालय/प्रमुखज्यू,आयोजना/समिति/प्रतिष्ठान सबै । योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-21
वैदेशिक अध्यन/तालिम मनाेनय छात्रवृति मनाेनयन सम्बन्धमा-जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै/ महा/उपमहा/नगरपालिका कार्यालयहरु सबै । जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा अन्य 2017-03-21
बार्षिक कार्यक्रम संशोधन सम्बन्धमा-जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय धनुषा र पर्सा । ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-20
निजी आवास पुर्ननिर्माणका लागि अनुदान सम्झौता । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-03-20
अस्थायी र करार कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन सम्बन्धमा- साविक जिविसको कार्यालय (जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै)/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय सबै/साविक गाविसको कार्यालय सबै/हाल गाउँपालिकाको कार्यालय सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-19
सरसफाइ घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने- महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु (सबै) वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-19
बसाई सराईको सूचना फाराम । मन्त्रालय अन्य 2017-03-19
मृत्युको सूचना फाराम । मन्त्रालय अन्य 2017-03-19
जन्मको सूचना फाराम । मन्त्रालय अन्य 2017-03-19
सम्बन्ध विच्छेदको सूचना फाराम । मन्त्रालय अन्य 2017-03-19
विवाहको सूचना फाराम । मन्त्रालय अन्य 2017-03-19
रमाना दिने सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय (सम्बन्धित सबै) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-19
सचिव बैठकको निर्णयको जानकारी एवं कार्यान्वयनको प्रगति पठाइदिने सम्बन्धमा- शाखाहरु सबै (मन्त्रालय)/विभागहरु सबै अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-19
उप-महा/नगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृत तोकिएको सम्बन्धमा| कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-18
आयोजना सञ्चालन तथा संशोधनका लागि सहमति दिइएको- उल्लिखत उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2017-03-17
गाउँपालिकामा कार्यकारी अधिकृत तोकिएको | कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-17
कार्यालयको साइनबोर्ड, लेटरप्याड, छाप परिवर्तन सम्बन्धमा- जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु (सबै) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-16
MARS लागू गर्ने सम्बन्धमा | (श्री महा/उप-महा/नगरपालिका एवं गाउँपालिकाको कार्यालयहरु सबै) | मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2017-03-16
भुक्तानी सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय (सबै) आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-15
आ.व.२०७४/७४को बजेट निर्माण सम्बन्धमा- विभागहरु सबै/कार्यक्रम/समिति/प्रतिष्ठान सबै योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-15
बचत रकम सम्बन्धमा- विभागहरु सबै/कार्यक्रम/समिति/प्रतिष्ठान सबै योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-14
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा- महाशाखा (मन्त्रालय) सबै/विभागहरु सबै/स्था.नि. वित्तीय आयोग/आर्थिक प्रशासन शाखा (मन्त्रालय)/कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा (मन्त्रालय) योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-14
अंग्रेजीमा स्थानीय तहको नाम र छाप तयार गरी लागू गर्ने सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय (सबै)/महा/उपमहा/नगरपालिका कार्यालय कार्यालय (सबै)/गाउँपालिका कार्यालय (सबै) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-14
आर्थिक काराेवार खाता बन्दी तथा नयाँ खाता संचालन सम्बन्धमा-जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै /स्थानीय तह सबै । मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2017-03-14
निजी आवास पुर्ननिर्माणका लागि अनुदान सम्झौता । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-03-14
अंग्रेजीमा स्थानीय तहको नामर छाप तयार गरी लागू गर्ने सम्बन्धमा -जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका कार्यालयहरु सबै/ गाउँपालिका कार्यलयहरु सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-14
गाउँपालिका, नगरपालिकामा व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने सम्बन्धमा निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने -जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका कार्यालय सबै/ गाउँपालिका कार्यालय सबै । मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2017-03-14
गाउँपालिका र नगरपालिकाको कार्यसञ्चालन र कार्य प्रारम्भ समारोह आयोजना गरी नियमित कार्यसञ्चालन गर्ने गराउने बारे- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु (सबै) सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-13
आयाेजना स्वीकृत तथा संशोधन सम्बन्धमा- उल्लिखित नगरपालिका कार्यालयहरु सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-13
स्थानीय तहको कार्य संचालन सम्बन्धमा। स्थानीय विकास अधिकारी, (सबै जिल्ला ७५), कार्यकारी अधिकृत महा/उप-महा/नगरपालिका/गाउपालिका (सबै ७४४) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-11
कर्मचारी विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा। ( स्थानीय विकास अधिकारी, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यलय, सबै)। कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-11
जानकारी सम्बन्धमा- श्रीमान् महाशाखा प्रमुखज्यूहरु (मन्त्रालय) सबै/ श्रीमान् महानिर्देशकज्युहरु सबै। बोधार्थ: स्था.वि.अ.हरु सबै/कार्यकारी अधिकृतहरु सबै सुशासन प्रवर्धन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-10
प्रेस विज्ञप्ति सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा प्रेस विज्ञप्ति 2017-03-10
श्रोतको सुनिश्चितता गरिएका योजनाहरुको विवरण पठाउने सम्बन्धमा | (जि.वि.स. सबै, न.पा. सबै) योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-09
आवश्यक तयारी गर्ने सम्बन्धमा | (स्थानीय विकास अधिकारीहरु सबै ) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-09
जिल्ला कार्यालय नछोड्ने बारे | (स्थानीय विकास अधिकारीहरु सबै) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-09
स्थानीय तहको शासन संचालन सम्बन्धमा जारी गरिएको आदेश, २०७३ | (स्थानीय विकास अधिकारीहरु सबै) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-09
सघन अनुगमनको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा | ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-07
श्रोतको सुनिश्चिता सम्बन्धमा । नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2017-03-07
वारुणयन्त्र सन्चालन तालीम सम्बन्धमा । अग्नि नियन्त्रण तथा विपद् ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-07
वारुणयन्त्र सन्चालन तालीम सम्बन्धम । अग्नि नियन्त्रण तथा विपद् ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-07
निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बारे | वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-07
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा | कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-07
प्राविधिक आयोजना प्रस्ताव सम्बन्धमा | वैदेशिक सहयोग समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-06
जिल्ला परिषद् वैठक सम्बन्धमा | ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-06
केन्द्रीय अनुगमन तथा निरीक्षण सम्बन्धमा - विभाग सबै/जिविस सबै/ (महा/उप महा/न.पा) सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-06
बैदेशिक मनोनयन विवरण | जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा बैदेशिक मनोनयन 2017-03-06
DPMAS को सर्भैक्षण फारम भर्ने सम्वन्धमा - जिविस सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-06
विकेन्द्रीकरण प्रवर्दन पुरस्कारका लागि आवेदन गर्ने सम्बन्धि सूचना। विकेन्द्रीकरण शाखा अन्य 2017-03-06
निजी आवास पुर्ननिर्माणका लागि अनुदान सम्झौता । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-03-05
सवारी साधनको विवरण उपलब्ध गराउने संबन्धमा। (विवरणको नमुना र पठाउने ठेगाना सहित) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-05
आन्तरिक प्राविधिक परिक्षण गर्नका लागि १५ दिने पुन प्रस्ताव आवाहनको सुचना | पूर्वाधार विकास महाशाखा वोलपत्र 2017-03-05
निर्देशन सम्बन्धमा-जिविसको कार्यालयहरु सबै /महा/उपमहा/नगररपालिका कार्यलयहरु सबै /जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-03
आयोजान स्वीकृत तथा संशोधन सम्बन्धमा-उल्लिखित नगपालिका कार्यालयहरु सबै । नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख) परिपत्र / निर्देशन 2017-03-03
निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा- महाशाखा सबै/विभाग सबै/आयोग,समिति, प्रतिष्ठान सबै/जिविसको कार्यालयहरु सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-02
निर्वाचन आचार संहिताको पालना गर्ने सम्बन्धमा- महाशाखा सबै/विभाग सबै/आयोग,समिति, प्रतिष्ठान सबै/जिविसको कार्यालयहरु सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-02
पुन ताकेता : अनुगमन विवरण उपलव्ध गराउने बारे - विभाग/आयोग/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रम/आयोजना सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-02
सौर्य सडक वत्ती सम्बन्धमा-उल्लिखित उपमहा/ नगरपालिका कार्यालयहरु सबै । नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख) परिपत्र / निर्देशन 2017-03-02
सवारी साधनको विवरण उपलब्ध गराउने संबन्धमा। कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-02
गाँउपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगको छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम - ( स्थानीय विकास अधिकारी - काठमाण्डौं उपत्यकाका सबै जिविसहरु, कार्यकारी अधिकृत काठमाण्डौं उपत्यकाका सबै नपाहरु ) संघीय मामिला महाशाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-02
मेलमिलाप सम्बन्धी आधारभूत तालिममा सहभागिता सम्बन्धमा -उल्लिखित जिविस र नगरपालिका कार्यालयहरु सबै । सामाजिक परिचालन तथा गैसस समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-03-02
निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति (२०७३ फागुन १५) । सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा प्रेस विज्ञप्ति 2017-03-01
आयोजना संचालन तथा संशोधनका लागि सहमति दिइएको- उल्लिखित नगरपालिकाको कार्यालयहरु नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2017-02-26
बैदेशिक अध्ययन छात्रवृति (Australia Awards Scholarship 2018) सम्बन्धी सूचना जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-26
इन्जिनियरहरुको नाम दर्ता तथा नाम दर्ता नम्बर राख्ने सम्बन्धमा-जिविसको कार्यालय सबै/जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सबै/नगरपालिका कार्यालय सबै /गाविसको कार्यालय सबै । पूर्वाधार तथा प्रविधि विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-26
बैदेशिक मनोनयन विवरण जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा बैदेशिक मनोनयन 2017-02-26
कार्यालय आबद्धता ( Internship) सम्बन्धी परिचयपत्र -उल्लिखित जिविस/नगरपालिका कार्यालयहरु सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-26
वाग्मती सरसफाई महाअभियानको व्यवस्था मिलाउने वारे -काठमाण्डौ महानगरपालिका/ ललितपुर उपमहा नगरपालिका/फोहर मैला ब्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्र लिलतपुर र उल्लिखित नगरपालिका कार्यालयहरु सबै । वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-26
स्पस्ट पारिएको सम्बन्धमा पूर्वाधार विकास महाशाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-23
एकिकृत सम्पत्तिकर अभिमुखिकरण प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागि पठाउने -श्री नगरपालिकाको कार्यालय २०। स्थानीय निकाय राजस्व परिचालन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-22
मूल्य निर्धारण समिति सम्बन्धमा- जिविसको कार्यालयहरु सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-22
आ.व. २०७३/०७४ को जिल्ला परिषद सम्बन्धमा- जिविसको कार्यालयहरु सबै योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-21
ICT Volunteer खटाउने सम्बन्धमा कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-21
आयोजना स्वीकृत तथा संशोधन सम्बन्धमा- उल्लिखित नगरपालिकाको कार्यालयहरु नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख) परिपत्र / निर्देशन 2017-02-21
निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति (२०७३ फागुन ९) । सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा प्रेस विज्ञप्ति 2017-02-21
सहभागिता सम्बन्धमा- स्थानीय विकास अधिकारीहरु-उल्लिखित जिविसको कार्यालयहरु/कार्यकारी अधिकृतहरु- उल्लिखित उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा अन्य 2017-02-21
सहभागिता सम्बन्धमा-स्थानीय विकास अधिकारी ज्यू/ योजना अनुगमन तथा प्रशासकिय अधिकृत उल्लिखित जिल्लाहरु सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-20
गा.वि.स.सचिवहरुलाई अन्यत्र सरुवा भै जान सहमति प्रदान गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा अन्य 2017-02-20
बेरुजु फछर्यौट सम्बन्धमा-विभाग/आयोजना/कार्यक्रम/समितिहरु सबै/जिविसको कार्यालयहरु सबै / जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु सबै । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-19
सूचना फारमको विवरण पठाउने बारे -स्थानीय विकास अधिकारी ज्यू, जिविसको कार्यालयहरु सबै । मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2017-02-19
अध्ययन फाराम भरी पठाइदिने बारे- जिविसको कार्यालयहरु सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-19
सचिव बैठकको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा - समिति/प्रतिष्ठान/आयोजना/कार्यक्रम/जिविस/नपा/विभाग सबै, उल्लेखित शाखाहरु । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-17
जानकारी सम्बन्धमा- महाशाखा (मन्त्रालय) सबै/समिति, प्रतिष्ठान, आयोग सबै/जिविसको कार्यालयहरु सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा अन्य 2017-02-17
विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै अग्नि नियन्त्रण तथा विपद् ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-17
बैदेशिक मनोनयन विवरण जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा बैदेशिक मनोनयन 2017-02-17
प्रेस बिज्ञप्ती (सङ्घीय मामीला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय तथा स्थानीय निकाय ट्रेड यूनियन संयुक्त समन्वय समिति बीच सात बुंदे सहमति-२०७३-११-०५) | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-02-16
PPIS कार्यशालामा सहभागतिा बारे - उल्लेखित कार्यक्रमहरु । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा अन्य 2017-02-16
विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै अग्नि नियन्त्रण तथा विपद् ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-16
विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा- जिविसको कार्यालयहरु सबै अग्नि नियन्त्रण तथा विपद् ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-16
स्थानीय विकास कोष निष्कृय रहेको बारे- जिविसको कार्यालयहरु ७४ (काठमाडौं बाहेक) ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-15
आयोजना संचालन तथा संशोधनका लागि सहमति दिइएको- उल्लिखित नगरपालिकाको कार्यालयहरु नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2017-02-15
प्रगति सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-15
उपस्थित हुने सम्बन्धमा-महाशाखा सबै/विभाग सबै/जिविसको कार्यालय सबै /महा/उपमहा/नगरपालिका कार्यालयहरु सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-14
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मनाउने सम्बन्धमा- विभाग सबै /जिविसको कार्यालय सबै /महा/उपमहा/नगरपालिका कार्यालयहरु सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-14
स्थानीय निकायको सूचना प्रविधि सहयोग पेज सँग सम्बन्धी सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-14
अभिमुखीकरण कार्यक्रम स्थगन सम्बन्धमा- उल्लिखित जिविसको कार्यालयहरु सामाजिक परिचालन तथा गैसस समन्वय शाखा अन्य 2017-02-14
आन्तरिक प्राविधिक परिक्षण बारे -जिविसको कार्यालयहरु सबै/जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु सबै/ नगरपालिका कार्यालयहरु सबै । पूर्वाधार विकास महाशाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-14
सम्परीक्षण सम्बन्धमा-जिविसको कार्यालयहरु सबै । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-14
प्रेस बिज्ञप्ती | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-02-13
सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग सम्बन्धमा- जिविसको कार्यालयहरु सबै, महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख) परिपत्र / निर्देशन 2017-02-13
प्रेस विज्ञप्ति (२०७३।११।१) सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा प्रेस विज्ञप्ति 2017-02-12
आवश्यक समन्वय गर्ने सम्बन्धमा- श्री स्थानीय विकास अधिकारीहरु-जिविसको कार्यालयहरु सबै/श्री कार्यकारी अधिकृतहरु-महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-12
निजी आवास पुर्ननिर्माणका लागि अनुदान सम्झौता । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-02-12
आन्तरिक प्राविधिक परिक्षण गर्नका लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी । पूर्वाधार विकास महाशाखा अन्य 2017-02-12
विकास समितिको निर्देशन सम्बन्धमा- महाशाखाहरु (मन्त्रालय) सबै/विभागहरु सबै/नगरपालिकाको कार्यालयहरु (काठमाडौं उपत्यका भित्रका) सबै योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-10
विज्ञापन कर सम्बन्धमा- उल्लिखित नगरपालिकाको कार्यालयहरु स्थानीय निकाय राजस्व परिचालन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-10
कुटनीतिक आचारसंहिताको पालना वारे- महाशाखा सबै/समिति/आयोग/प्रतिष्ठान सबै/जिविसको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-09
राय सुझाव उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा- महाशाखा प्रमुख/शाखा प्रमुख सबै (मन्त्रालय)/स्था.वि.अ.(जिविसको कार्यालयहरु) सबै/कार्यकारी प्रमुख (महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु) सबै ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-09
अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागीता सम्बन्धमा | नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2017-02-08
वेबसाइट अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा | मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2017-02-08
BCC Material सम्बन्धी मिति २०७३-१०-२६ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित | ग्रामीण विकास शाखा अन्य 2017-02-08
नगरयातायात गुरुयोजना सम्बन्धमा | नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख) परिपत्र / निर्देशन 2017-02-08
सहभागीता सम्बन्धमा | कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-07
प्राविधिक नियुक्तिको विवरण पठाउने सम्बन्धमा | ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-07
आ.व. ७३/७४ को आर्थिक सर्भेक्षणको विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्वन्धमा - विभाग/आयोग/आयोजना/कार्यक्रम/समिति/प्रतिष्ठान/शाखाहरु सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-07
२१७ नगरपालिकाहरुको नाम, वडा, संख्या , जनसंख्या | नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख) अन्य 2017-02-07
प्रेस बिज्ञप्ती | (२०७३ माघ २४ गते गा.वि.स. हकहित संरक्षण केन्द्र र मन्त्रालयबीच आठ बुंदे सहमति ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-02-06
निर्णयको कार्यान् गर्ने/ गराउने सम्बन्धमा | लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-06
सहभागिता सम्बन्धमा | सामाजिक परिचालन तथा गैसस समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-06
सहभागिता सम्बन्धमा | सामाजिक परिचालन तथा गैसस समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-06
सहभागिता सम्बन्धमा | सामाजिक परिचालन तथा गैसस समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-06
LMBIS तालिममा सहभागीता सम्बन्धमा | मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2017-02-06
निर्देशन सम्बन्धमा | कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-06
DDCFAMP संचालन सम्बन्धमा | आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-06
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता २०७३-१०-२३ गते सम्म) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-02-05
सहभागिता सम्बन्धमा -स्थानीय विकास अधिकारी ज्यू/ कार्यकारी अधिकृत ज्यू उल्लिखित जिविसको कार्यालयहरु सबै / उपमहा/नगरपालिका कार्यलयहरु सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-03
सहभागिता सम्बन्धमा-स्थानीय विकास अधिकारी ज्यू/कार्यकारी अधिकृत ज्यू उल्लिखित जिविसको कार्यालयहरु सबै /महा/उपमहा/नगरपालिका कार्यलयहरु सबै । संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-03
स्थानीय तह शाासन सम्बन्धी विधेयकको मसौदामा पृष्ठपोषण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा -स्थानीय विकास अधिकारी हरु सबै / कार्यकारी अधिकृतहरु सबै । संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-03
आयोजना स्वीकृत तथा संशोधन सम्बन्धमा - उल्लिखित नगरपालिका कार्यालयहरु सबै । नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख) परिपत्र / निर्देशन 2017-02-03
सहभागी गराउने सम्बन्धमा - जिविसको कार्यालय सुर्खेत र धनगढी । संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-03
सहभागिता सम्बन्धमा-स्थानीय विकास अधिकारीज्यू/कार्यकारी अधिकृतज्यू उल्लिखित जिविसको कार्यालयहरु / नगरपालिका कार्यालयहरु सबै । संघीय मामिला शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-02
प्रेश बिज्ञप्ति । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-02-02
विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा-जिविसको कार्यालयहरु सबै, महा/उपमहा/नगरपालिका कार्यालयहरु सबै । मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2017-02-02
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा- जिविसको कार्यालयहरु सबै / महा/उपमहा/ नगरपालिका कार्यालयहरु सबै । सुशासन प्रवर्धन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-02-01
एकिकृत सम्पत्तिकर अभिमुखिकरण प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागि पठाउने -श्री नगरपालिकाको कार्यालय ६ । स्थानीय निकाय राजस्व परिचालन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-31
विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा -महा/उपमहा/नगरपालिका कार्यालयहरु सबै । अग्नि नियन्त्रण तथा विपद् ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-31
निजी आवास पुर्ननिर्माणका लागि अनुदान सम्झौता । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-01-31
आयोजना सञ्चालन गर्न सहमती दिइएको -उल्लिखित उपमहा/नगरपालिका कार्यालयहरु सबै । नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2017-01-30
Heavy Metals तथा अन्य chemicals हरुको मापदण्ड बारे जानकारी तथा कार्याथ सम्बन्धमा -जिविसको कार्यालयहरु सबै /महा/उपमहा/नगरपालिका कार्यालयहरु सबै । वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-30
एक जिल्ला एक फोहर मैला बिसर्जनस्थल ( Landfill site ) को अबधारणा अनुरुप कार्य गर्ने सम्बन्धमा- जिविसको कार्यालयहरु सबै /महा/ उपमहा/नगरपालिकाका कार्यालयहरु सबै । वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-27
पेश्की फर्छौट सम्बन्धमा -जिविसको कार्यालयहरु सबै/ महा/उपमहा/नगरपालिका कार्यालयहरु सबै । सुशासन प्रवर्धन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-27
न्यूनतम कागजात तथा विवरणहरु स‌ंलग्न गरी पठाउने सम्बन्धमा- कृषि सडक विभाग/जिविस कार्यालयहरु सबै/ महा/उपमहा/नगरपालिका कार्यालयहरु सबै । योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-27
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता २०७३-१०-१४ गते सम्म) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-01-27
निजामति पुरस्कार सम्बन्धमा-महाशाखा/विभाग/जिविसको कार्यालयह सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका कार्यालयहरु सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-26
निर्देशन सम्बन्धमा-उल्लिखित जिविसको कार्यालयहरु सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-26
शहिद दिवस २०७३ मा सहभागि हुने सम्बन्धमा (सम्पूर्ण कर्मचारीहरु) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-26
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता २०७३-१०-१२ गते सम्म) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-01-25
पुन ताकेता : अनुगमन विवरण उपलव्ध गराउने सम्बन्धमा - विभाग/आयोग/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रम/आयोजना सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-24
सामूदायिक विकास कार्यक्रमका जिल्ला संयोजक वा प्रतिनिधिलाई सहभागि गराउने सम्बन्धमा - उल्लिखित जिविसको कार्यालयहरु सबै । सामाजिक परिचालन तथा गैसस समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-24
केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको निर्णय कार्याान्वयन एवं प्रतिवेदन सम्वन्धमा - जिविस सबै अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-24
आ.व. ७३/७४ को सघन अनुगमन सूचकको फारम अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-24
सहभागिता गराइदिने सम्बन्धमा-जिविसको कार्यालय महाेत्तरी सामाजिक परिचालन तथा गैसस समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-23
सहभागिता सम्बन्धमा- स्थानीय विकास अधिकारी ज्यू/कार्यकारी अधिकृत ज्यू उल्लिखित जिविस/उपमहा/नगरपालिका कार्यालयहरु सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-22
सहभागिता सम्बन्धमा- स्थानीय विकास अधिकारी ज्यू/कार्यकारी अधिकृत ज्यू उल्लिखित जिविस/उपमहा/नगरपालिका कार्यालयहरु सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-22
सहभागिता सम्बन्धमा -स्थानीय विकास अधिकारी ज्यू/कार्यकारी अधिककृत उल्लिखित जिविस र नगरपालिका कार्यालयहरु सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-20
सहभागिता सम्बन्धमा | कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-20
निजी आवास पुर्ननिर्माणका लागि अनुदान सम्झौता । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-01-20
निजी आवास पुर्ननिर्माणका लागि अनुदान सम्झौता । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-01-19
UN Public Service Awards (UNSPA) को सम्बन्धमा जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-18
सहभागिता सम्बन्धमा- स्थानीय विकास अधिकारीहरु-उल्लिखित जिविसको कार्यालयहरु/कार्यकारी अधिकृतहरु- उल्लिखित उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-17
निर्देशन सम्बन्धमा- जिविसको कार्यालय, काठमाडौं/बोधार्थ तथा कार्यार्थ: बाँकि सबै जिविसको कार्यालयहरु ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-17
उपस्थिति सम्बन्धमा- उल्लिखित महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख) अन्य 2017-01-17
आवश्यक सहयोग सम्बन्धमा- श्री स्थानीय विकास अधिकारीहरु, जिविसको कार्यालय-महोत्तरी/सिरहा कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा अन्य 2017-01-17
NTC को Post-paid Sim सम्बन्धमा- जिविसको कार्यालयहरु सबै, महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-16
स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रम सम्बन्धमा-उल्लिखित उपमहा/नगरपालिका कार्यलयहरु सबै । नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख) परिपत्र / निर्देशन 2017-01-16
पंजिकरण तर्फका कर्मचारीहरुको पदस्थापना,सरुवा र विभागीय सजाय गर्ने सम्बन्धमा । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा प्रेस विज्ञप्ति 2017-01-16
घटना दर्ता एेन बारे सुझाव पठाई दिन हुन - जिविस/महानगरपालिका/उप-महानगरपालिका/नगरपालिका सबै मन्त्रालय अन्य 2017-01-15
सामाजिक परिचालन तथा गैसस समन्वय शाखा :उल्लिखित जिविसको कार्यलयहरु सबै । सामाजिक परिचालन तथा गैसस समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-15
निजी आवास पुर्ननिर्माणका लागि अनुदान सम्झौता । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-01-15
अनुगमन विवरण उपलव्ध गराउने सम्बन्धमा - विभाग/आयोग/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रम/आयोजना सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा अन्य 2017-01-13
website मा सूचनाहरु अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा-विभाग/आयोग/प्रतिष्ठानहरु सबै,जिविसको कार्यलयहरु सबै,महा/ उपमहा/नगरपालिका कार्यालयहरु सबै । सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-13
कर्मचारीहरुको विवरण अध्यावधिक गर्ने बारे- जिविसको कार्यालयहरु सबै/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै (२१७) कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-12
विवरण पठाइदिनु हुन- विभागहरु सबै, आयोजना/परियोजना/कार्यक्रमहरु सबै योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-12
लेखा परीक्षण सम्बन्धमा- विभाग/आयोजना/कार्यक्रम/समितिहरु सबै, जिविसको कार्यालयहरु सबै, जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु सबै आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-12
निर्देशिका अनुरुप कार्यान्वयन गर्ने बारे- जिविसको कार्यालयहरु सबै, महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-11
आयोजना संचालन गर्न थप निर्देशन दिइएको- महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2017-01-11
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता २०७३-०९-२६ गते सम्म) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-01-10
आयोजना स्वीकृत तथा संशोधन सम्बन्धमा - उल्लिखित नगरपालिका कार्यालयहरु सबै । नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख) परिपत्र / निर्देशन 2017-01-10
बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौताको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा- विभागहरु सबै, आयोजना/कार्यक्रम/समिति/प्रतिष्ठान सबै, जिविसको कार्यालयहरु सबै, महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-10
काज फिर्ता सम्बन्धमा- विभागहरु सबै/जिविसको कार्यालयहरु सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-10
विवरण उपलब्ध गराइनदिने सम्बन्धमा -महा/उपमहा/नगरपालिका कार्यालयहरु सबै । नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2017-01-09
निर्णय कार्यान्वयन बारे- जिल्ला विकास समितिको कार्यालयहरु सबै । ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-08
ग्रामीण पहुंच कार्यक्रम (RAP-3) को बैठकमा सहभागिता सम्बन्धमा- उल्लिखित जिविसको स्था.वि.अ. तथा प्रमुख जिल्ला इन्जिनियरहरु कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-08
उल्लिखित समीक्षा बैठकहरुमा सहभागी हुने सम्बन्धमा- उल्लिखित जिविसको कार्यालयहरु कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-08
आयोजना संचालन गर्न निर्देशन तथा सहमति दिइएको -महा/उपमहा/ नगरपालिका कार्यालयहरु सबै । नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2017-01-05
गरिवसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम तर्फका सामाजिक परिचालक नियुक्ती बारे-जिविसको कार्यालयहरु सबै । ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-05
आ.व. २०७३/७४ को बजेट नीति तथा कार्यक्रम (बजेट बक्तव्य) को कार्ययोजना कार्यान्वयन र सो को प्रगति सम्बन्धमा - महाशाखा सबै/विभाग सबै/वित्तिय आयोग । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-04
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-01-04
जानकारी दिने सम्बन्धमा -जिविसको कार्यालयहरु सबै/ महा/उपमहा/ नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै । वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-03
निर्णय प्रतिलिपी पठाएको बारे । पूर्वाधार विकास महाशाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-02
कर्मचारी विवरण अध्यावधिक गरि web site मा राख्ने सम्बन्धमा-जिविसको कार्यालयहरु सबै / महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-02
साेलार सडक वत्तीको स्पेशिफिकेसन बारेमा -महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै । पूर्वाधार तथा प्रविधि विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-02
निजी आवास पुर्ननिर्माणका लागि अनुदान सम्झौता । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2017-01-01
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट भएका योजना /कार्यक्रमहरुको Digital Copy उपलब्ध गराउने बारे - जिल्ला विकास समितिको कार्यालयहरु सबै । ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2017-01-01
निर्णय कार्यान्वयनका लागि पठाइएको सम्बन्धमा- उल्लिखित महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख) परिपत्र / निर्देशन 2016-12-29
बैदेशिक मनोनयन विवरण जनशक्ति विकास तथा स्थानीय निकाय कर्मचारी अभिलेख शाखा बैदेशिक मनोनयन 2016-12-29
भवन निर्माण मापदण्ड निर्माणका लागि TOR उपलब्ध गराइएको -उल्लिखित उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै । नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख) परिपत्र / निर्देशन 2016-12-29
८ औं सचिव बैठकको निर्णय कार्यान्वयन एवं प्रगति सम्बन्धमा - कर्मचारी प्रशासन/आर्थिक प्रशासन शाखा,आयोजना/आयोग/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रम सबै अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-12-29
नगरपालिकाका निर्णयहरु सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख) परिपत्र / निर्देशन 2016-12-28
ठूला पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धमा - महा/उपमहा/ नगरपालिकाका कार्यालयरु सबै । नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख) परिपत्र / निर्देशन 2016-12-28
प्राविधिक नियुक्तिको विवरण पठाउने सम्बन्धमा -जिविसको कार्यालयहरु सबै । ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-12-27
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत छनाैट भएका योजना /कार्यक्रमहरु website मा राख्ने सम्बन्धमा - स्थानीय विकास अधिकारी ज्यू उल्लिखित जिविसको कार्यालयहरु सबै । ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-12-27
बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाको (MSNP) कार्यान्वयन तथा बजेट माग गर्ने सम्बन्धमा -उल्लिखित जिविसको कार्यालयहरु । ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-12-27
सामाजिक परिचालक परिचालन सम्बन्धमा- उल्लिखित जिविसको कार्यालयहरु वैदेशिक सहयोग समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-12-27
जनसहभागिता आधारित साैर्य सडक वत्ति कार्यक्रमको कार्यान्वयन सम्बन्धमा -महा/उपमहा/ नगरपालिकाका कार्यालयहरु सबै । नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख) परिपत्र / निर्देशन 2016-12-26
आवश्यक सहयोग एवं समन्वय गरिदिनुहुन - उल्लिखित जिल्लाा विकास समितिको कार्यालयहरु सबै । वैदेशिक सहयोग समन्वय शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-12-26
मिति २०७३/९/१० गते हुने मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक सम्बन्धमा - समिति/प्रतिष्ठान/आयोग/आयोजना/कार्यक्रमहरु सबै। अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा अन्य 2016-12-24
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट भएका योजना/कार्यक्रमहरु Website मा राख्ने सम्बन्धमा- उल्लिखित जिविसको कार्यालयहरु ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-12-23
IUDP को TOR पठाइएको सम्बन्धमा- उल्लिखित उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख) परिपत्र / निर्देशन 2016-12-23
निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति (२०७३ पौष ८) । सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा प्रेस विज्ञप्ति 2016-12-23
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा- जिविसको कार्यालयहरु सबै/ जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु सबै । योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-12-23
बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा -कार्यकारी अधिकृतज्यू उल्लिखित महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै । नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख) परिपत्र / निर्देशन 2016-12-23
योजना माग गर्दा संलग्न गर्नुपर्ने कागजात सम्बन्धमा- जिविसको कार्यालयहरु सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-12-23
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सम्बन्धमा -जिल्ला विकास समितिको कार्यालय म्याग्दी । ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-12-23
सहभागिता सम्बन्धमा | कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-12-22
आ.व. २०७३/७४ को प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको वैठक बारे - समिति/प्रतिष्ठान/आयोग/आयोजना/कार्यक्रमहरु सबै। अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-12-21
पूंजीगत खर्च बृद्धि र समय खर्चमा गुणस्तरीयता कायम गर्ने सम्बन्धमा- विभागहरु सबै, आयोजना/कार्यक्रम/समिति/प्रतिष्ठान सबै, जिविसको कार्यालयहरु सबै, नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-12-21
निर्णय पठाइएको (आयोजना/कार्यक्रमको पूर्व स्वीकृति लिने सम्बन्धमा)- विभागहरु सबै, आयोजना/कार्यक्रम/समिति/प्रतिष्ठान सबै, जिविसको कार्यालयहरु सबै, नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-12-21
निर्णय उतार गरी पठाइएको- विभागहरु सबै, आयोजना/कार्यक्रम/समिति/प्रतिष्ठान सबै, जिविसको कार्यालयहरु सबै, नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-12-21
निर्णय पठाइएको (जस्तापाता खरिद सम्बन्धमा)- विभागहरु सबै, आयोजना/कार्यक्रम/समिति/प्रतिष्ठान सबै, जिविसको कार्यालयहरु सबै, नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-12-21
दरवन्दी प्रमाणित सम्बन्धमा -उल्लिखित नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-12-21
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयहरु कार्यान्वयन सम्बन्धमा- स्थानीय विकास अधिकारीहरु (जिविसको कार्यालयहरु सबै) ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-12-21
आयोजना संचालन गर्न सहमती दिइएको सम्बन्धमा -उल्लिखित उपमहा/ नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै । नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख) परिपत्र / निर्देशन 2016-12-20
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) २०७३ पौष ५ गते सम्म | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-12-20
आ.व.२०७४/७५ को बजेट सिलिङ सम्बन्धमा -महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै । नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2016-12-19
National conference on Municipal Finance सम्बन्धी कार्यक्रम । वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-12-19
निर्णय पठाइएको- विभागहरु सबै, आयोजना/कार्यक्रम/समिति/प्रतिष्ठान सबै, जिविसको कार्यालयहरु सबै, नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै योजना शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-12-19
प्रगति विवरण पठाउने सम्बन्धमा - उल्लिखित महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै । नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2016-12-19
समन्वय गरिदिने बारे- उल्लिखित महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-12-19
सहभागिता सम्बन्धमा- उल्लिखित महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-12-19
एकीकृत शहरी विकासका लागि परियोजना प्रस्ताव (इच्छापत्र) पठाउने सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख) परिपत्र / निर्देशन 2016-12-18
बोर्ड बैठकका निर्णय सम्बन्धमा- जिविसको कार्यालयहरु सबै ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-12-18
निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति (२०७३ पौष ३) । सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा प्रेस विज्ञप्ति 2016-12-18
सौर्य सडकबत्ती जडान कार्य सम्पन्न गरी प्रगति विवरण यथाशीघ्र उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा- उल्लिखित नगरपालिकाको कार्यालयहरु वातावरण ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-12-16
आयोजना संचालन गर्न सहमति दिइएको- उल्लिखित ६० नगरपालिकाको कार्यालयहरु नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2016-12-16
रकम बाडफाँड गरिएको सम्बन्धमा -उल्लिखित नगरपालिकाका कार्यालयहरु सबै । नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख) परिपत्र / निर्देशन 2016-12-16
आ.व.२०७२/७३ को अन्तिम लेखापरीक्षण सम्बन्धमा -महा/उपमहा/नगरपालिकाका कार्यालयहरु सबै । आर्थिक प्रशासन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-12-15
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट भएका योजना कार्यक्रमको विवरण पठाउने सम्बन्धमा - जिल्ला विकास समितिको कार्यालयहरु सबै । ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-12-15
बैठकमा सहभागी भई दिनुहुन- कार्यकारी अधिकृतहरु (ललितपुर उ.म.न.पा., भक्तपुर न.पा. तथा बुढानिलकण्ठ न.पा.) अग्नि नियन्त्रण तथा विपद् ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-12-15
बसपार्क तथा सार्वजनिक यातायातमा फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (ख) परिपत्र / निर्देशन 2016-12-15
आ.व. २०७३/७४ को प्रथम चौमासिक प्रगतिको ताकेता सम्बन्धमा - समिति/प्रतिष्ठान/आयोग/आयोजना/कार्यक्रमहरु सबै, श्री केन्द्रीय पञ्जीकरण विभाग, बबरमहल, काठमाडौं अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-12-14
सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2016-12-12
सामाजिक परिचालकहरुलाई स्थलगत सर्वेक्षण गर्न परिचालन गर्ने- उल्लिखित नगरपालिकाको कार्यालयहरु नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2016-12-12
नतिजामा आधारित बहु-क्षेत्रीय पोषण योजना सम्बन्धमा- उल्लिखित जिविसको कार्यालयहरु ग्रामीण विकास शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-12-12
प्रेस बिज्ञप्ती | (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) २०७३ मंसिर २७ गते सम्म | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-12-12
स्वशासन पत्रिका, ४३ औं अङ्कको लागि लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना सूचना तथा विद्युतीय शासन शाखा अन्य 2016-12-11
मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक गर्ने कार्यका लागि कर्मचारीहरु खटाउने सम्बन्धमा - जिविसको कार्यालयहरु सबै/ नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-12-11
जानकारी सम्बन्धमा- महाशाखाहरु सबै/शाखाहरु सबै/जिविसको कार्यालयहरु (हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, मुगु, कालिकोट र बाजुरा) मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2016-12-09
प्रेस बिज्ञप्ती (निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता ) २०७३ मार्ग २४ गते सम्म | मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-12-09
विवरण पठाउने सम्बन्धमा- जिविसको कार्यालयहरु सबै कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-12-09
आवश्यक सहयोग गरिदिने सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै। नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2016-12-09
निजी आवास पुर्ननिर्माणका लागि अनुदान सम्झौता । मन्त्रालय प्रेस विज्ञप्ति 2016-12-08
सहभागिता सम्बन्धमा -स्थानीय विकास अधिकारी, उल्लिखित जिविसको कार्यालयहरु । कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा परिपत्र / निर्देशन 2016-12-08
विवरण पठाउने सम्बन्धमा-महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै । नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क) परिपत्र / निर्देशन 2016-12-08
सीमाक्षेत्र विकास कार्यक्रमको लागि क्षेत्रिय अनुगमन तथा मूल्याङकन अधिकृत(इन्जिनियर) पदको नतिजा । मन्त्रालय परिपत्र / निर्देशन 2016-12-07
३७ औ राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति बैठकको निर्णयको प्रगति एवं चाैमासिक प्रगति सम्बन्धमा -उल्लिखित शााखाहरु स्थानीय विकास मन्त्रालय/कृषि सडक विभाग ,केन्द्रिय पंजिकरण विभाग र आयोजना/कार्यक्रम/समिति/प्रतिषठान सबै । अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा परिपत्र / न