सुशासन प्रवर्धन शाखा

नेपाली

कार्यक्रम स्थल सम्बन्धमा | (श्रीमान् प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत) (स्थानीय तहहरु, प्रदेश नं-३)

कार्यक्रम स्थल सम्बन्धमा- श्रीमान् प्रमुख/उपप्रमुख/ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूहरु (स्थानीय तह- प्रदेश नं.३)

अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा २ नं. प्रदेशको संशोधित कार्यक्रम- नगरप्रमुख/उपप्रमुख, प्रदेश२का सबै महा/उपमहा/नगरपालिकाहरु/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, प्रदेश२का सबै गाउँपालिकाहरु/प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रदेश २ का सबै नगर कार्यपालिका/गाउँ कार्यपालिका

अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा- नगर प्रमुख/उपप्रमुख, प्रदेश १ देखि ७ का सबै महा/उपमहा/नगरपालिकाहरु/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, प्रदेश १ देखि ७ का सबै गाउँपालिकाहरु/प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रदेश १ देखि ७ का सबै नगर कार्यपालिकाहरु/गाउँ कार्यपालिकाहरु

निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा- स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग/स्थानीय तहहरु सबै ।

पृष्ठ