सुशासन प्रवर्धन शाखा

नेपाली

सुझाव कार्यान्वयन सम्बन्धमा- स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग/स्थानीय तहहरु सबै

आवश्यक कारवाही सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालयहरु, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर सबै ।

वेरुजु फर्छ्यौट सम्बन्धमा- जि.स.स.को कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँपालिकाको कार्यालय सबै/जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सबै

परिपत्र - महाशाखा सबै (मन्त्रालय)/विभाग सबै/समिति/प्रतिष्ठान/आयोग/आयोजना/कार्यक्रम सबै/स्थानीय तहहरु ७४४ सबै ।

पृष्ठ