संघीय मामिला शाखा

नेपाली

स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन |

गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको संक्षिप्त परिचय पुस्तिका, २०७४

गाँउपालिका तथा नगरपालिकाको संख्या थप हेरफेर र स्तरोन्नति सम्बन्धी सूचना- महाशाखा सबै/स्था.नि.वि.आयोगको सचिवालय/विभाग सबै/जि.स.स. सबै/गाउँपालिका सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका सबै

"जनताको संविधान : जनताकै माझमा " विषयक राष्ट्रब्यापी प्रचार अभियान संचालन गर्ने सम्वन्धमा |

प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७४ (नमूना) उपलब्ध गराइएको बारे- महाशाखा (मन्त्रालय) सबै/विभागहरु सबैजिल्ला समन्वय समितिहरु सबै/गाउँपालिका सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका सबै

पृष्ठ