वातावरण ब्यवस्थापन शाखा

नेपाली

निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा- काठमाडौं उपत्यकाभित्रका उल्लिखित महानगरपालिका/नगरपालिकाको कार्यालयहरु

प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको कार्यसूची तथा प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय (सबै)

पृष्ठ