योजना शाखा

नेपाली

स्थानीय तहमा जाने बजेट अख्तियारीको सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समिति सबै/गाउँपालिका सबै/नगरपालिका सबै

विवरण पठाइदिने सम्बन्धमा- स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग/ आयोजना/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रमहरु सबै

पूर्व सावधानी सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, ७७ (सबै)/महानगर/उपमहानगर/नगरपालिका/गाउँपालिका ७५३ (सबै)

पृष्ठ