पूर्वाधार तथा प्रविधि विकास शाखा

नेपाली

तालिमका लागि थप सहभागी छनौट गरिएको बारे - उल्खित जिविसको कार्यालयहरु/ जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु / इलाम नगरपालिकाको कार्यलय ।

तालिमका लागि सहभागि छनौट गरिएको वारे - उल्लिखित जिविसको कार्यालयहरु/जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु ।

तालिमका लागि सहभागि छनौट गरिएको वारे - उल्लिखित जिविसको कार्यालयहरु/जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु/ नगरपालिकाका कार्यालयहरु ।

सहभागी मनोनयन गर्ने बारे- प्रदेश नं. १ र २ का सबै जिविस/जि.प्रा.का.कार्यालयहरु/नगरपालिका कार्यालयहरु

पृष्ठ