पूर्वाधार तथा प्रविधि विकास शाखा

नेपाली

भवन निर्माणका लागि नमुना नक्सा उपलब्ध गराइएको सम्बन्धमा - महानगरपालिका,उपमहानगरपालिका,नगरपालिका,गाउँपालिका सबै ।

भवन निर्माणका लागि नमुना नक्सा (AUTO CAD FILE) डाउनलोड गर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोला वा नक्साको PDF FILE डाउनलोड गर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोला ।

साधारण निर्माणमुखी खनिज पदार्थको खनिज कार्यको अनुमति पत्र प्रदान गर्ने तथा म्याद नवीकरण सम्बन्धमा- श्री उद्योग मन्त्रालय

आवश्यक व्यवस्था मिलाउने सम्बन्धमा- विभाग सबै/जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँपालिकाको कार्यालय सबै

पृष्ठ