नगरपालिका ब्यवस्था शाखा (क)

नेपाली

स्थानीय तहबाट गरिने सिफारिश लगायतका ढाँचा र कार्यविधि प्रयोगमा ल्याउने बारे- नगर कार्यपालिका तथा गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सबै (७४४)

सालिकहरुको संरक्षण तथा सम्बर्द्धन सम्बन्धमा- काठमाडौं/ललितपुर महानगरपालिका/भक्तपुर नगरपालिका

पृष्ठ