कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक ब्यवस्थापन शाखा

नेपाली

स्थानीय तहको शासन संचालन सम्बन्धमा जारी गरिएको आदेश, २०७३ | (स्थानीय विकास अधिकारीहरु सबै)

परिपत्र- महाशाखा सबै (मन्त्रालय)/महा/उपमहा/नगरपालिका सबै/गाउँपालिका सबै/निकाय/सचिवालय/आयोग/विभाग/प्रतिष्ठान/समिति सबै

पृष्ठ