आर्थिक प्रशासन शाखा

नेपाली

कर्मचारी कल्याणकोष खाता र धरौटी खाताको रकम सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै

लेखा परीक्षण सम्बन्धमा- विभाग/आयोजना/कार्यक्रम/समितिहरु सबै/जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै/जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु सबै/स्थानीय तहहरु सबै

पृष्ठ