अग्नि नियन्त्रण तथा विपद् ब्यवस्थापन शाखा

नेपाली

सडक मर्मत गरि यातायात सुचारू गर्ने सम्बन्धमा | (जि.स.स. को कार्यालय बाढी, डुवान तथा पहिरो प्रभावित सबै)

निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा- श्री जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय (बाढी तथा डुवान प्रभावित सबै)/श्री नगरपालिका/गाउँपालिका (बाढी तथा डुवान प्रभावित सबै) ।

खोज, उद्धार तथा राहत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा- श्री नगरपालिका तथा गाउँपालिका (बाढी, डुवान तथा पहिरो प्रभावित, सबै)

पृष्ठ