हेडलाइन्स
राय सुझाबका लागी, सहभागीतामूलक बार्षिक योजना तर्जुमा दिग्दर्शन,२०७१ | श्री स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभाग, श्री जि.वि.स. (सबै) :– निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । | स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, महिला विकास प्रशिक्षण केन्द्र:– संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत, विभाग निकाय, स्थानिय निकायहरु र अन्य सरकारी कार्यालय, संघ संस्थामा कार्यरत (सहायकस्तर) कर्मचारीहरुको लागि कार्यालय संचालन तथा व्यवस्थापन विषयक सेवाकालिन प्रशिक्षण कार्यक्रम बारेको सूचना । | भुक्तानीको लागि प्राप्त विलहरुको सार्वजनिकरण । (०७१।६।१)) | जिल्ला विकास समितिको कार्यालय सबै :– गा.वि.स. तथा नगरपालिकाहरुले उठाउने विज्ञापन कर सम्बन्धमा । |
पुरा हेर्नुहोस्
कृषि जन्य उत्पादन भक्तपुरमा उत्पादन कृषि जन्य उत्पादन
 
सूचना
पुरा हेर्नुहोस्